ARTIKLER 2


ARTIKLER 2Nye Norge


Publisert 1. august 2023


Det viktigste av alt for politikerne er visst å kaste vekk mest mulig av skattepengene vi betaler inn på tussete "grønne" prosjekter.. som man kan skryte av til FN- og EU-byråkrater m.fl. "Se hvor flinke vi er", det gir kreditt i de "rette kretser". Og gjerne en solid betalt jobb etter hvert i samme kretsene.

Hva dette egentlig handler om, etter min ringe mening, er et "samfunnsregime" og en slags "samfunnstilstand", som blir fremmet og forfektet av internasjonalt "inspirerte" politikere og div. andre "samfunnsaktører". Det dreier seg om et spesielt "tankegods". Og et "regime" som forfekter etheltannerledes samfunn enn det "folk flest" kjenner og er vant med. Hvor bevisst er egentlig "folk flest" dette "nye Norge" og "det nye samfunnet" som globalismeentusiastiske politikere og div. andre aktører forfekter og jobber iherdig for?

Jeg tror det er svært begrenset hva "folk flest" er innforstått med av konsekvenser av den politikken som føres. Bl.a. og ikke minst pga. hva NRK, TV2 og andre "hovedstrømsmedier" ("MSM") forfekter og fremmer. De som utvilsomt ikke har nevneverdige motforestillinger i forhold til dette "nye samfunnet" som vi mer eller mindre "tvinges" til å akseptere og som fremmes på alle mulige hold. Inkl. i div. reklamer på TV, og i andre medier, der man gjerne kan ende opp med å lure litt på hvilket land man egentlig befinner seg i.

--------------------------------------------------------------------------------------


Kriminalitet i Oslo øst


Publisert 30. juni 2023


I begynnelsen av mai 2023 kunne en lese en artikkel i Aftenposten med tittelen «De skal beskytte samfunnet, men én gruppe klarer ikke politiet å stoppe» skrevet av en såkalt journalist med navnet Harald Stolt-Nielsen.

Utgangspunktet er at i de siste årene har det i deler øst i Oslo, vært enøkning i kriminalitet blant de under 15 år. Politiet er inne i bildet, det samme er barnevernet, helsetjenesten og skolen.

I artikkelen uttaler mange seg, mellom anna Rune Solberg Swahn, politiinspektør og leder av forebyggende enhet i Oslo politidistrikt og Elin Mangnes, direktør for barnevern - og barneombud Inga Bejer Engh.


Det de er opptatt av er at situasjonen er svært alvorlig og fører til at noen av de mest utsatte barna og ungdommene ikke får riktig hjelp. Ikke med et ord nevner hverken journalisten eller de andre hva som er elefanten i rommet, nemlig at det her er snakk om kriminelle innvandrerungdommer. Dette kan ikke karakteriseres på andre måter enn at det er et gedigent landssvik – men vil de bli straffet?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Knivstikking – på Grønland i Oslo


Publisert 4. juni 2023


En mann er kjørt til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Grønland i Oslo. Han skal ikke være alvorlig skadd. Politiet leter etter flere mistenkte gjerningspersoner, men har valgt å ikke gi nærmere opplysninger om verken offer eller de mistenkte gjerningspersonene.

Oslo er en trygg by gjentar til stadighet rørlegger Raymond og politiet med flere – se ovenfor. De er vel forpliktet til å si det, for ikke å skape uro i befolkningen. Men folk ser og erfarer at det blir stadig flere knivstikkinger og generelt voldsepisoder- og annen kriminalitet av ymse slag i landet.

Og stadig flere og flere forstår nå også sammenhengen - og den er knyttet til en altfor stor innvandring fra radikalt fremmed kultur i fremmede himmelstrøk - klankulturer og islam-kultur med manglende evne og vilje til å integrere seg i det norske samfunnet. Det fører til bl.a. sosiale problemer, fattigdomsproblemer, kriminelle handlinger, gjengkriminalitet og kamper mellom gjengkriminelle. Så enkelt er det faktisk - når helt unge, ned i småskolealder, rekrutteres til gjenger. Det gir uro og elendighet i det viktige skolesystemet - blant annet.

--------------------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet - eliten mot folket


Publisert 16. mai 2023


Diktere og forfatteres skrivekunst satte ofte politisk dagsorden i 1930-årene, og i flere tiår etter. De var av og for folket, og de visste å verdsette og bruke ytringsfriheten i folkets tjeneste. Både forfattere og journalister var en høyt respektert og elsket klasse. Fordi de gjorde en jobb som tilførte ekte verdier til samfunnet. Og de gjorde jobben godt.

Siden har vi sovet. Ytringsfriheten har blitt myrdet på vår vakt. Frihet, respekt for meningers mot, medmennesker og medier har gått tapt i samme slengen. Tilliten til politikere og myndigheter vakler på leirgrunn.

Forfattere kan ikke skrive fritt. Litteraturen forvitrer som en direkte konsekvens. Journalistene i statskanalen og hovedstrøms-mediene har kastet yrkesstoltheten på nærmeste skraphaug, mens vanlige folk selv-sensurerer seg på sosiale medier og i alle sosiale settinger.

Tapet av ytringsfriheten har gitt oss en tilværelse gjennomsyret av en fryktkultur der maktsyke, pengegriske eliter kan ture fram som de vil. De har skaffet seg lebensraum som gjør det mulig. For det handler ikke om «høyresiden» og «venstresiden.» Det er eliten mot folket.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Mangfold» i styre og stell


Publisert 26. april 2023


Det er veldig spesielt at det er så viktig å få «muslimene» inn i styre og stell i det offentlige Norge. Det er over 200 nasjonaliteter i dette lille landet, men det viktigste for de som bestemmer her er at det er bare «muslimene» som skal prioriteres inn i styre og stell. Dette er det all grunn til å stille spørsmål om - og hvorfor? F.eks. i idretten savnes det visst «mangfold» i styre og stell, men det er muslimene som «savnes» og mangler representasjon. Dette inntrykket får man ved debatter og i media. Nå har det vel blitt slik at det har blitt viktigere å kvotere dem inn enn å basere seg på kunnskapene de besitter, så det ordner seg vel til slutt.

--------------------------------------------------------------------------------------


Når klansstrukturer møter våre demokratier


Publisert 3. april 2023


Hva skjer når klansstrukturer møter våre demokratier og vårt rettssamfunn? Det er akkurat mangel på denne kunnskapen som fører til integreringen ikke fungerer og at vi ikke evner å forstå kriminalitetsutviklingen blant de unge. Vi innbiller oss at personer fra klansstrukturer er som oss, eller vil bli som oss, men det vil bare skje unntaksvis.

Og med islam får vi en klanskultur på steroider. Det medfører at den norske stat, d.v.s. norske myndigheter ikke klarer å håndtere slike sterke kulturelle endringer i vårt samfunn. Klan-problematikk og kriminalitet har blitt dagligdags aktivitet blant folk fra Baltikum og Balkan, - og koster den norske staten milliarder per år. Våre inkompetente myndigheter bruker fortsatt snillismen, følerier og kvasi-idealistiske virkemidler selv om det er åpenbart at disse ikke virker!

Dessverre vender politikere flest - sammen med MSM-journalister - det døve øret til, og legger dermed i praksis til rette for at slike strukturer fritt får underminere den samfunnsmodellen som Norge og andre vestlige land er tuftet på. Sikkerheten til det norske folk er ikke på prioriteringsliste til den nåværende sosialistiske norske regjering.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forsvarlig innvandring til Norge?


Publisert 22. mars 2023


Stortingsmelding 74/1980 og innholdet og intensjonene i denne er nok noe som folk flest ikke aner noe som helst om, og heller ikke er i stand til å finne fram til, men den er tilgjengelig og kan leses / lastes ned som PDF-fil.

Enkelte har referert til denne noen ganger, bl.a. mht. noe som der ble eksplisitt uttrykt, nemlig at innvandringen til Norge måtte være forsvarlig - et viktig premiss, som dessverre siden har blitt forlatt.

Når vi nå i økende grad ser lignende problemer som i Sverige eskalere også her i landet - om enn foreløpig i mindre målestokk- er det god grunn til å minne om hva som ble uttrykt i denne Stortingsmeldingen. Det vi ser utspille seg stadig mer og mer i landet vårt er en rekke samfunnsproblemer, som sosiale problemer, økende sosiale forskjeller - i hovedsak innvandrerdrevet - utenforskap, segregering, fattigdoms-problemer og kriminalitet m.v. Dette er et resultat av enalt for storfremmedkulturell innvandring over årtier, fordi det ikke har blitt stilt tilstrekkelig med klare krav og forventninger til disse innvandrerne (i stor grad et utslag av at man fra makt- og meningselitens hold gjerne vil konstruere et «multikultursamfunn») og som i praksis medfører at samfunnet ikke er i stand til å ivareta og absorbere fremmedkulturelle som har fått komme hit på en forsvarlig måte. Det skaper, som i andre vest-europeiske land, stadig større sosiale og økonomiske vanskeligheter både i lokalsamfunn og bydeler m.v. og ikke minst for landet i sin helhet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konsekvenstenkning– nå!


Publisert 9. mars 2023


Landet vårt tåler ikke mer masseinnvandring enten av den ene eller andre sorten fra radikalt fremmede kulturer i fremmede himmelstrøk. Det er mer enn nok problemer med integrering og assimilering av alle de hundretusenvis og deres barn og etterkommere som allerede har kommet hit i løpet av de siste få tiårene.


Nå må politikerstanden, byråkratiet og journaliststanden m.fl. begynne med ansvarlig konsekvenstenkning mht. disse svært, svært viktige samfunnsspørsmålene! Det som nå skjer, er jo faktisk at vi her i landet går trinn for trinn mot slike tilstander som vi ser i Sverige, Tyskland, Frankrike etc. Innvandringen koster det norske samfunnet over 300 milliarder (!) pr. år - og påfører oss stadig mer gjengkriminalitet, samt manglende respekt for vår religion, politiet samt lover og regler osv..


Kanskje det er på tide med et nytt landssvikoppgjør?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Den tragiske kriminalitetsutviklingen


Publisert 24. februar 2023


Politiledelsen, andre myndigheter, politikere flest, avisredaksjonene og andre div. samfunnsaktører er så opptatt av å være politisk korrekt og for all del ikke skal kunne mistenkes for å være "rasistisk", at det i praksis legges lokk over at det er ungdommer med fremmedkulturell opprinnelse som står bak kriminaliteten. Sammenhengene skyves under teppet og/eller tåkelegges. Konsekvent.

Slik har man holdt på også i Sverige i lange tider og dennesystematiske uredeligheten- for det er jo akkurat hva det er - har bidratt sterkt til de vanvittige tilstandene vi ser der, og som stadig eskalerer! Og nå det samme også i Norge, mer og mer! Jfr. skyteepisoden på Furuset ved IKEA.

Man har tydeligvis ikke noen som helst vilje eller evne til å lære fra de miserable feil som er begått i Sverige. Feil begått av bl.a. politiet, øvrige myndigheter - både på lokalt og nasjonalt nivå - politikere flest og medie-redaksjonene.

Sistnevnte har en svært stor del av ansvaret for den tragiske og håpløse kriminalitetsutviklingen og generelle samfunnsutviklingen som vi ser i Sverige, ved at de konsekvent og systematisk harlagt lokk overellertåkelagt rundtfaktiske sammenhenger i kriminalitetsutviklingen.

Det er en stor skam slik TV2, NRK og også andre MSM, holder på i kritiske samfunnsspørsmål. Men ikke bare det, det er direkte uansvarlig samt en total mangel på integritet i forhold til samfunnsoppdraget de har - som bl.a. dreier seg om å drive redelig, sannferdig og kritisk journalistikk ogopplyseallmennheten og borgerne i dette landet om konkrete, faktiske og problematiske forhold i samfunnet og ikke minst sammenhenger blant annet og ikke lyve, tåkelegge, bortforklare eller skyve under teppet!

Hvordan kan disse såkalte journalistene i NRK og TV2 (og andre MSM) leve med seg selv og få sove om natten, når de driver på slik de gjør? Dette er jo å karakterisere som systematisert uredelighet! Ønsker de svenske tilstander i Norge, eller er de bare regelrett dumme som brød hele gjengen? Jeg bare spør.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mangler gjennomføringskraft


Publisert 12. februar 2023


Norge blir nå styrt utad av yngre og yngre politikere og særlig kvinner i 30-40 årene overtar mer og mer av politikken, akademia og departementene. Felles for disse unge fremadstormende kvinnene er at de mangler gjennomføringskraft! Vi ser dette i mange samfunns kritisk funksjoner som slutter å fungere etter hensikten. Et eksempel er kollaps med utstedelse av pass - og nær-politi-reformen til Erna og Siv som er en total fiasko og som har lagt landet tomt for politi på utsiden av bysentra.

Alle unge yrkespolitikere (broilere) som startet i ungdomspartiene i 13-års alderen får tilbud om et spesialtilpasset opplegg på universitetet, innen statsvitenskap eller sosialøkonomi. Dette for å ha en ryggdekning innen akademia og fremstå som velutdannede akademikere.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Menings- og ytringsfrihet


Publisert 27. januar 2023


FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 19:» Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding - og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel - og uten hensyn til landegrenser.

Men Facebook og andre "Big-Tech"-selskaper som Twitter, YouTube og Google utgjør en trussel mot demokratiet. Det er utrolig at slike store aktører får underminere ytringsfriheten og demokratiet. Hadde det vært f.eks. Ap- eller Høyre-politikere som systematisk hadde blitt sensurert på denne måten hadde det nok blitt ramaskrik av en annen verden. Men slike partier og politikere har gjerne politiske og andre meninger som samsvarer med visse ideologiske narrativer som Facebook har?

Hva slags samfunn vil vi egentlig ha? Et samfunn der bare politisk korrekte meninger og ytringer som følger bestemte ideologiske og politiske narrativer tillates? Litt som i Kina og andre totalitære regimer? Skal vi ha det slik?

Facebook og andre store Big-Tech-aktører ignorerer altså både nasjonal lovgivning (Grunnlovens paragraf 100) og menneskerettigheter (FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 19, se over). Hvorfor tillater myndighetene at slike aktører får underminere ytringsfriheten og demokratiet? Fordi de har samme ideologiske grunnsyn? Det er en skam. Skal dette få fortsette?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Maskulin feminisme


Publisert 13. januar 2023


Jens Stoltenberg trakk seg i mars 2022 fra stillingen som sentralbanksjef. Ida Wolden Bache ble innstilt som sjef for periode på seks år, og hun sa at hun vil takke ja hvis hun ble spurt.

Sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken erfornøydmed at Bache tilbys jobben: Jeg synes det er veldig hyggelig at vi får en ny kvinnelig sentralbanksjef, og jeg synes det er en god løsning for Norges Bank.

Dette avdekker et av de størst samfunnsproblemene i våre dager, nemlig feministiske mannfolk som promoterer kvinner bare fordi de er kvinner. Dette har medført at inkompetente kvinner uberettiget har fått maktposisjoner i politikken, samt i statelige bedrifter og etater.

Som et resultat av dette ser man at kvinner og feministisk tenkemåte dominerer ma. media – ikke minst i det statlige NRK. Noe av årsaken er nettopp at menn promoterer kvinner bare for å vise hvor fantastiske de er når det gjelder såkalt likestilling – som i realiteten ikke er annet enn en kjønnskamp for en kvinnedominert verden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hatet mot ytringsfriheten


Publisert 27. desember 2022


Flere samfunnsforskere, politikere og samfunnsdebattanter har skrevet under et opprop der de ber Riksadvokaten starte en etterforskning av organisasjonen Sian. I oppropet kreves det at Riksadvokaten initierer en systematisk gjennomgang og etterforskning av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) sin virksomhet og ytringer. Sians aktiviteter er en pågående forbrytelse og må etterforskes på nasjonalt nivå, sier ekstremismeforsker Lars Gule til Klassekampen.

Det er smått absurd at en gjeng offentlig finansierte ekstremister går til et organisert angrep på ytringsfriheten. Uten den ytringsfriheten de selv angriper kunne de bli forfulgt eller fengslet for sine meningers skyld.

Hatet mot ytringsfriheten må bekjempes med alle mulige legale midler for at demokratiet ikke skal gå fullstendig tapt. Riksadvokaten bør gå foran med et godt eksempel ved å avvise dette tøvet fra en gjeng med ytringsfrihetshatere. Så får de som fortsatt har noen voksne hjemme i sine politiske partier, vurdere hvorvidt de ser seg tjent med å ha politikere som bekjemper ytringsfriheten i stedet for å forsvare den i sin midte.

Det er mildt sagt forstemmende å se at folkets tjenere mener seg berettiget til å diktere hva de som lønner dem skal si og mene.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Framsnakkingen av islam


Publisert 7. desember 2022


Ytringsfrihet omtales fortsatt, men er den reell i vårt samfunn?
Er det slik at knefallet for, og den ensidige framsnakkingen av islam overalt i de fleste media, i sendinger beregnet på barn såvel som voksne, representerer det viktigste hinderet for dem som kunne ønske å kritisere denne totalitære ideologien, og dens ødeleggelse av Norge og Vest-Europa?

Gjøres det av styringsverket og MSM så til de grader upassende å kritisere totalitaritet, voldsparathet, råskap, kvinnediskriminering og alle de andre kjennetegnene ved "fredens religion", at tilløpene til prinsipiell diskusjon om ytringsfrihet bare er en liksom-manøver, uten reelt innhold?

Er vi for lengst ferdig dressert til å unngå å snakke sant om islam? Ansees det ikke lenger som comme-il-faut, rett og slett? Er det bare noen få, delvis latterliggjorte, oppviglere blant oss, som den islamske mobben kan møte med brostein og andre, "hyggelige" gester?


Ytringsfrihet - altså blant annet frihet til å hevde upopulære meninger - er ikke den en saga blott, stort sett? Er ikkeSian– Stopp Islamiseringen av Norge - det eneste lille "fristedet" hvor islamkritikk utøves?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vi venter i spenning!


Publisert 23. november 2022


«Vi må bruke tid på å trekke fram det vi har felles.» mener statsminister Støre under id-feiringen i 2022. Men hva mener statsministeren at det norske folk har felles med islams følgere - rent bortsett fra at vi alle tilhører arten homo sapiens, vi beveger oss noenlunde likt, vi spiser, sover og formerer oss på samme måte.
Men dermed opphører "fellesskapet". Våre idéer er totalt ulike, vårt lovverk er totalt ulikt, våre politiske system er totalt ulike: det ene har demokrati og frihet som ideal, det andre har totalitet og ufrihet når det gjelder tanke, tale, adferd osv. som ideal. Så hva har vi felles, Støre?

Burde det ikke være åpenbart for Støre og alle i styringsverket, og alle seende, reflekterende mennesker i Norge, at et vestlig samfunn og et islamsk samfunn stort sett danner motpoler. Når to diametralt ulike samfunn eksisterer side om side, innenfor samme territorium, og når det totalitære selvfølgelig går for dominans også over det frie samfunn, ja, så er dagens situasjon i Norge og resten av Vest-Europa beskrevet.

Støre utfordres herved til å beskrive hva muslimer har felles med vestligsinnede personer, når det gjelder verdier, etikk, tenkemåte, moral osv. Nå må du virkelig "bruke tiden på å trekke fram det vi har felles", Støre. Vi venter i spenning!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


For hvite i huden?


Publisert 11. november 2022


Generalsekretær i Strømmestiftelsen, Erik Lunde, er bekymret for at oppslutningen rundt norsk bistand kan bli mindre hvis vi bruker deler av bistandsbudsjettet på å finansiere kostnadene til ukrainske flyktninger i Norge.

Ukrainere er rett og slett for hvite i huden til å fylle bistands-organisasjonenes og venstresidens krav i henhold til det å være ofre og flykte fra en krig. Det ser ut som det i deres øyne er kun mennesker med annen hudfarge enn hvit som kan være ofre og flyktninger.

Det er ikke noe annet enn flyktning-rasisme, det som nå rammer de ukrainske flyktningene. De «antirasistiske» asylaktivistene avslører bare at det de egentlig er opptatt av, er hudfarge, ikke menneskelig lidelse. Å sammenligne unge menn i stridsdyktig alder fra Syria med kvinner og barn fra Ukraina, er en hån mot de siste.

--------------------------------------------------------------------------------------


Å stemme på partier utenfor stortinget


Publisert 28. oktober 2022


Folk må forstå, at det å gå fra den ene stortingsparti-fraksjonen til den andre og frem og tilbake hvert eneste valg, ikke vil resultere i noen endring i kursen mot stupet. Å stemme er ikke noen lek, og må tas alvorlig. Man må forberede seg og søke informasjon før man stemmer.

Både høyre og venstre-delen av stortingspartiene støtter i hovedsak WEF, FN og EU sine mål. Skal man ha en reell endring så må "vanlige folk" begynne å stemme på partier utenfor stortinget. Kanskje ikke de alternative partiene får noe flertall, men i det minste så kan de presse de etablerte til å endre kurs. Politikere vil bevare sin makt og sin plass, og hvis de føler seg presset nok, så tror jeg at de også vil endre kurs.
Men det krever at "vanlige folk" våkner opp og ser at vi blir lurt av etablissementet hver eneste dag.

Akkurat nå ser det ut som om folk flest har mistet evnen og/eller viljen til å tenke selvstendig. Nordmenn er dessverre konforme nikkedokker, og som stoler alt for mye på staten og media, og i tillegg forventer at staten skal ta vare på dem fra vugge til grav - på bekostning av andre skattebetalere for øvrig.


Ærlig talt, så tror jeg ikke at det blir noen reell endring i kursen. Hvis det blir det, så blir det nok for lite og altfor sent.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Infantilt føleri, plikt og politisk korrekthet


Publisert 14. oktober 2022


For de som har fulgt med, eller om noen hadde samlet samtlige nyhetssaker som angår innvandrere og de med ikke-vestlig bakgrunn, helt fra begynnelsen av 70-tallet og frem til i dag, så ser man en utvikling det ikke er mulig å ignorere. Alle vet det, også media og våre politikere. Men deres reaksjoner er motsatt av hva man burde kunne forvente. Det er de som kritiserer innvandringspolitikken, islam og annet som følger i kjølvannet som angripes og utsettes for heksejakt.

Samtidig ropes det etter mer og mer innvandring fordi det er vår plikt etc. Vi har det visstnok så godt i Norge at vi er nødt til å dele ved årlig å ta imot mangfoldige tusen migranter, også kalt flyktninger og asylsøkere, samt deres familier.

Har enda til gode å høre en eneste tilhenger av denne politikken prestere å forsvare den gjennom logikk og fornuft. Det hele kan reduseres til infantilt føleri, plikt og politisk korrekthet. Og så er media frekke nok til å forsøke å skjule konsekvensene av den politikken de selv har vært pådrivere for.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bytte ut sine politikere - i stedet for seg selv


Publisert 27. september 2022


Den etniske demografien endrer seg stadig, om enn ikke i like drastisk takt som vår kulturelle demografi. Men den rådende politikken har sine konsekvenser. Fra en million nordmenn i 1823 tok det snaut 70 år før vi bikket 2 millioner nordmenn i 1891. Deretter tok det bare et halvt århundre før vi ble 3 millioner nordmenn i 1942. Under 40 år senere hadde vi blitt 4 millioner nordmenn i Norge. Men de siste 40 år så har kongeriket knapt nok klart å holde antallet nordmenn over 4 millioner. En alarmerende utvikling som ikke alarmerer våre styresmakter i det hele tatt.


Man skal være usedvanlig optimistisk for å tro på at befolkningen Norge i det hele tatt vil være halvnorsk ved utgangen av dette århundret. Da har vi for lengst bikket 8 millioner sjeler, og det er ytterst tvilsomt om det da vil gjenfinnes såpass som 3,5 millioner nordmenn. Det er kanskje noe i overkant naivt å håpe på, men det kunne vært en ide at folket heller byttet ut sine politikere i stedet for seg selv.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nyheter på arabisk


Publisert 17. september 2022


Norsk lokalavis sender nyheter på arabisk – «Det er veldig gøy»

Integreringen går så det suser i Vest-Telemark. Nå har lokalavisen Vest-Telemark blad begynt med nyhetssendinger på arabisk og tingrinsk. Programlederen har selvfølgelig hijab.


Telemark fylke har en rekke år tatt imot et større antall migranter og innvandrere fra ikke-vestlige og islamske land. Resultatet er at det har vært flere store debatter rundt integreringen og konsekvensene av denne ukontrollerte innvandringen. Blant annet har man innførtkjønnsdelt svømmetimer på skolene. Man har ogsåbygget svømmehaller der brukerne må dusje med klærne på.


Nå har altså lokalavisaVest-Telemark bladbegynt med nyhetssendinger på arabisk. Prosjektleder Aslak Ringhus i VTB-TV mener at den beste måten å nå språklige minoriteter, er å lage innhold på språket de snakker.


Hva blir det neste?


--------------------------------------------------------------------------------------


Å tenke folkelig


Publisert 6. september 2022


Den eneste fordelen vi har hatt i dette landet er billige strømpriser, denne fordelen er nå blitt en ulempe som i stedet sørger for alle andre enn de som eier produksjonsmidlene. Alt dette fordi griske politikere ønsker å sole seg glansen av egen godhet, og fylle lommene med våre surt ervervede skattekroner.

Politikerne synes at de er rause når de gi tilbake 8 milliarder av de 40 milliarder de tar inn ekstra grunnet høye priser, og forstår ikke at vi er misfornøyde med en slik "gave". De samme politikerne har ingen vansker med å invitere Taliban og legge ut 7 millioner for om mulig kjøpe seg noe goodwill utenlands. Hykleriet nå er så åpenlyst at selv de mest lojale tilhengerne begynner å tvile. Dessverre tror jeg ikke at dagens politikere er åpne for å korrigere kursen til det er de alt for ideologisk indoktrinerte. Jeg tror ikke det blir endring før at disse politikerne er bytte ut med nye - som kan tenke folkelig.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kringkastingsrådet - og flerkulturelle profiler


Publisert 26. august 2022


I Kongen i statsråd i januar 2022 ble Snorre Valen oppnevnt til ny leder av Kringkastingsrådet. Han tar over som leder etter Julie Brodtkorb.

– Rådet er nå sikret en leder jeg tror vil bidra med interessante perspektiver og gode analyser, noe som er viktig i rådets arbeid med å vurdere NRKs tilbud, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Valen får selskap av flerkulturelle stemmer i rådet. For i tillegg til Valen ble også tre andre nye medlemmer oppnevnt. Medieforsker Vilde Schanke Sundet ved Universitetet i Oslo ble oppnevnt til nestleder i rådet. I tillegg ble Luqman Wadood, redaktør for fremmedkulturelle debattnettstedet Jeune, og Sumaya Jirde Ali, redaktør for det feministiske tidsskriftet Fett, oppnevnt som nye medlemmer. Så nå blir det nok skikk på NRK – eller? Mange syns det er trist at vi har en skattefinansisert kanal som 100 % promoterer innvandrere, kvinner og spesielt innvandrerkvinner. Kanalen er anmeldt av Norsk Folkeparti for landssvik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inkompetente og selvsentrerte topp-politikere


Publisert 1. august 2022


Det politiske systemet i Vesten legger til rette for å rekruttere inkompetente og selvsentrerte topp-politikere. I vårt land gjelder det både hvordan partiene velger sine kandidater, hvem som havner på Stortinget og hvor lenge de tillates å bli der. Det finnes ikke ett eneste incentiv som bidrar til at de folkevalgte speiler resten av samfunnet, verken når det gjelder erfaring, kompetanse, alder eller inntekt. Derfor blir de store valg for land og folk så katastrofalt dårlige. Så lenge de greier å tilby befolkningen nok brød og tilstrekkelig sirkus, får de lov til å fortsette, uten tanke på de langsiktige konsekvensene. Vår rikdom på råvarer, ikke minst energi, kan derfor vise seg å bli vår bane. For å sementere kursen har norske politikere også bundet seg til et EU som kontrolleres av likesinnede. De kaster vrak på det som fungerer i landet, uten tanke på om det nye kan erstatte det på en fullverdig måte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bydelsmødre i Nordre Follo


Publisert 31. mai 2022


Bydelsmødre i Nordre Follo kommune har fått med seg 16 kvinner som snakker 13 forskjellige språk, og har bakgrunn fra 12 ulike land, og 4 verdensdeler. De representerer også et stort mangfold i forhold til bosted i kommunen, botid i Norge og innvandringsbakgrunn. Med dem får kommunen tilgang til et nettverk med bred erfaring og kompetanse, skriver kommunen i en pressmelding.

På første samling holdt ordfører Hanne Opdan en velkomsthilsen og formidlet at kommunen ser behovet for bydelsmødrenes kompetanse, og setter stor pris på innsatsen de skal i gang med. Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og sine lokalsamfunn.

I Nordre Follo er ordføreren og 80 % av lederne i kommunen kvinner. Driften av kommunen bærer preg av det. Kvinner – og spesielt innvandrerkvinner - har forrang i alle sammenhenger, finansiert av høye parkeringsavgifter. Man får håpe på at velgerne setter en stopper for den samfunnsskadelige feminismen ved neste valg – men det blir vel med håpet.


-------------------------------------------------------------------------

NRK har en agenda


Publisert 14. mai 2022


Islam-kritikk skal visst helst ikke være lovlig. I alle fall skal det ugleses, og de som kommer med slikt skal mistenkeliggjøres. Ja, det er jo inntrykket man sitter igjen med etter en debatt på NRK: «Når det kommer til islamkritikk eller religionskritikk har det ofte blitt brukt som en terminologi for å dekke over det som gjerne er rasisme». Er dette virkelig greit?

NRK har en agenda, og dette fremtrer stadig mer som ideologisk forankret og har stadig mindre med redelig og normal, kritisk journalistikk å gjøre. Det er ganske åpenbart at NRK har en bestemt linje, bestemte vinklinger og bestemte narrativer som systematisk skal bygges opp under, etterleves og serveres til folket.

NRK vet å velge seg ut div. s.k. eksperter, som etterlever NRKs linje, vinklinger, perspektiver og narrativer. Dette må virkelig en gang for alle ta slutt, for vi kan ikke ha slik systematisert, statsfinansiert ideologisk vinklet propagandamessig journalistikk og redaksjonell virksomhet. Det er en skam slik NRK holder på, men verken ledelse eller journalister m.fl. i denne medieorganisasjonen har skammevett, like lite som de har journalistisk integritet og moral. Det vi får servert – i en lang rekke viktige saker og samfunnsspørsmål – er nærmest propagandaorientert journalistikk og generell virksomhet. Slik kan det ikke og skal det ikke være.


--------------------------------------------------------------------------------------


Klankulturen vinner terreng


Publisert 7. mai 2022


Klankulturen vinner stadig mer terreng i kongeriket, og oppvekstsvilkårene for våre fåtallige og sårbare barn blir bare mer og mer brutale for hvert år som går. Da gir det seg selv at det er på samfunnsnivå problemet må løses. Hensynet til hver enkelt kriminell voldsmann blir fullstendig underordnet uskyldige borgere sin menneskerettighetsfestede rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Men så lenge folket fortsetter å støtte opp om den villede politikken vil menneskerettighetene bare bli mer og mer illusoriske. I Sverige og Frankrike finnes det områder der politiet allerede har gitt opp å forsvare rettighetene. Det samme vil skje i Norge. Dermed får vi et brutalisert samfunn der det blir opp til hver enkelt å sørge for sin personlige sikkerhet. Det vil definitivt favorisere typer som Raymond, Lan Marie og deres like som har mulighet for både livvakter, skuddsikre biler og bosetting i trygg avstand fra multikulturens brutalitet. Det er ikke den gjengen som får merke konsekvensene av sin egen politikk. For det er som Støre sier, "Nå er det vanlige folk sin tur".


--------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner forakter den norske kulturen


Publisert 30. april 2022


Vi, eller våre forfedre, har dannet en kultur som gir kvinner alt de peker på. Er det da noe mysterium hvorfor kvinner forakter den norske kulturen?

Vi ser hvor det bærer. Med kvinners og andre feministers stemmer, er vestlig kultur i ferd med å bli erstattet av en kvinnefiendtlig, eller rettere, en menneskefiendtlig, muslimsk voldskultur.

Derfor er det i alles interesse, ikke minst for kvinnene selv, at vestlige menn tar tilbake makten i samfunnet, og lar kvinnene få tilbake domenet der de har sine fortrinn.

Det må bli slutt på alle former for kvotering. Kvinner må gjerne søke seg til politi og forsvar, men da må de forholde seg til de samme fysiske, og mentale, kravene som gjelder for menn.


-------------------------------------------------------------------------


Tilskudd til tros- og livssynssamfunn


Publisert 20. april 2022


Det som er skremmende, er at våre myndigheter gir økonomisk støtte til islamsk-muslimske organisasjoner gjennom ordningen med Tilskudd til tros- og livssynssamfunn - slik at muslimske skriftlærde skal kunne fortelle sine medlemmer hvor viktig det er å følge Allahs formaninger, påbud og forbud.

Støtten er nå på kr. 1310 pr. medlem for 2021, hvilket vil si at hvis det er alt i alt 100 000 muslimske medlemmer i disse islamsk-muslimske organisasjonene her i landet, da får organisasjonene utbetalt av staten 131 millioner kroner av våre skattepenger som "takk" for at muslimske skriftlærde forkynner Allahs budskap om å bekjempe de vantro som måtte bo i nærheten, slik det står i koranen: "Dere som tror, bekjemp de vantro som bor i nærheten! La dem finne hardhet i dere! Vit at Gud er med de gudfryktige."

Det var nemlig dette, at en muslim praktiserte det han hadde blitt fortalt, som gjorde at 5 mennesker ble drept i Kongsberg. Vi får derfor håpe på at noen kan sette en stopper for galskapen.


-------------------------------------------------------------------------


Vil bli som vesten


Publisert 10. april 2022


Hovedproblemet med våre politikere, er at de har trodd, og tror fortsatt, at alle land i verden vil bli som vesten, og de har gått til krig for å "frigjøre" befolkningen fra åket de lever under.


Men disse folkene ønsker ikke å bli som oss! At våre politikere i tillegg lar pressen trakassere og forfølge vestlige innbyggere som er kritisk til deres agenda om å skape en verden, er absurd. Vi har fått totalt idioter til politikere, som ikke forstår den verden de er satt til å styre, og som vil utradere våre land, kultur, tradisjoner, økonomi og verdier.


-------------------------------------------------------------------------


Ytringsfrihet for de få


Publisert 28. mars 2022


Vi er for ytringsfrihet, for dem som fortjener det! Slik lød det da AKP (m-l) var på sitt mest aktive på 1970-tallet. Men marxismen er ikke død. Kulturmarxismen preges også i dag av politisk korrekthet og multikulturalisme. Nasjonale og kristne verdier trenges til side til fordel for idealer som elitene har definert.

Ytringsfriheten er under press og har vært det lenge. Det er bare politisk korrekte oppfatninger som tillates å passere uten at meningsbæreren utsettes for hån og ringeakt. Selv ikke Høyre-folk er vaksinert mot den marxistiske kulturforståelse om å forfølge folk som ikke deler de politisk korrekte eliters postulater.

Jyllands-Postens satiriske tegner Kurt Westergaard fikk mer dramatisk føle følgene av å utfordre den politiske korrekthet. Senere har norske medier forsterket sin selvsensur. Å kritisere islam er utslag av hat; harselas med kristendommen er derimot berettiget religionskritikk.

I 2015 ble det franske magasinet Charlie Hebdo angrepet av muslimer, som myrdet 13 redaksjonelle medarbeidere. Noen dager etterpå samlet nordiske statsledere seg til en protestmarsj. De gråt en skvett på kistelokket. Så var alt glemt.

Ytringsfriheten er alle menneskerettigheters mor, men den fremvoksende kulturmarxismen fortrenger den universelle ytringsretten og innskrenker den til en rettighet for de rettroende.  Elitene lever etter mottoet: Du må gjerne ytre deg – så lenge du er enig med oss. Ellers kan det gå deg riktig ille.


-------------------------------------------------------------------------


«Jeg hadde rett»


Publisert 22. mars 2022


Det ser ut som våre politikere vet ekstremt lite om Islam - dessverre - på tvers av alle partier virker det som. Det er noe som er galt når selv eks-muslimer som prøver å opplyse våre folkevalgte om farene ved Islam, ikke lyttes til. Eller enda verre, blir demonisert og nærmest satt i samme bås som høyreekstreme.


Det er åpenbart når en ser på hva som skjer i nærmest alle land der Islam får et solid fotfeste, både politisk og når det kommer til kriminalitet - og ikke minst i forhold til terrorfare. Dette er ikke på noen måte holdbart i lengden. Om vi skal ha innvandring for å holde folketallet oppe, så må drastiske tiltak på plass snarest. Danmark ser ut til å delvis ha skjønt dette, selv på venstresiden, men i Norge så saboteres alt for mye pga.  hva folk som ABB/Manshaus har gjort for å ødelegge all saklig debatt.


Det var politisk svært praktisk at ABB fikk ønsket sitt om å bli erklært strafferettslig tilregnelig oppfylt, men det har vært ekstremt ødeleggende for en saklig dialog i ettertid. Dette kan igjen øke sjansen for at ABB en gang i fremtiden vil kunne si at "han hadde rett" i galskapen sin.


-------------------------------------------------------------------------

Fra kommentarfeltet:


Landet i mitt hjerte


Publisert 15. mars 2022


Jeg bor ikke i Norge lenger, men landet er alltid i mitt hjerte. Jeg blir nesten syk av å oppleve fra "over there" hva som skjer i Norge. Takk til de alternative media som holder oss oppdatert selv om det er ofte heartbreaking lesing. En artikkel i dag fra viser hvor insane det er hva politikere i Norge har klart å importere av problemer. Jeg har selv mange i familien som sliter og blir bare kastet til siden. Og at "de blir som oss" er BS, og bare for å stoppe kritikk fra "rasistene" som er bekymret for landet sitt og have seen the handwriting on the wall.

Jeg husker en barndomsvenn som i 2015 anbefalte på FB alle sine venner å ta inn syriske flyktninger midlertidig da de veltet inn i Norge. Jeg spurte henne om hun skulle ta noen inn. "Nei hun hadde ikke planer om det". Ingen forklaring hvorfor ikke. Kan ikke skrive her hva jeg tenkte, men det var ikke gode tanker. To andre venner gikk til verbalt angrep på meg for et par år siden da jeg sa jeg var bekymret for masseinnvandringen i Norge. Et par dager senere fortalte den ene vennen om da hun og ektemannen måtte flytte fra en bydel i Oslo for det var så mange utlendinger som gikk på barneskolen til datteren. Det eneste jeg kunne si var "not in my backyard". "Hva mener du", sa hun. Jeg gadd ikke si noe mer.


Jeg har ikke mye kontakt med disse vennene lenger. De respekterte ikke at jeg hadde andre meninger enn dem og jeg mener så absolutt at det er folk som dem som ødelegger Norge. Hysteriske social justice warriors som kaller oss rasister og right wing extremists, men som helst ikke skal ha de nye landsmennene sine next door.


------------------------------------------------------------------------


Politisk - og strukturell feminisme


Publisert 8. mars 2022


Dagens nyhetssendinger er preget av en økende politikerforakt med basis i strømregninger, pandemiens innstramminger, hemmelighold og stortingsrepresentantenes rovdrift på goder som står til deres disposisjon. Men bak det hele står et feministisk bakteppe. Et utall jentunger i 20-års alderen står frem som erfarne stortingspolitikere – spesielt i NRK. I regjeringen er det ikke stort bedre. Det samme gjelder ledere i offentlige bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Uansett hvilket tema som bringes på bane her, er det i realiteten kjønnskampen som er viktig – promotert av feminister i alle nyanser. Og dessverre - mye av den moderne feminismen handler ikke om rettferdighet og likestilling, men om hevn. Denne hevnen bygger på sinne, bitterhet, mannshat og evig sutring.


Derfor kan en konkludere med at det er den sterke politiske og strukturelle feminismens fremvekst som er årsaken til dagens allsidige problemer. Løsningen ligger i å utarbeide valglover og andre lover som sikrer kvalitet på dem som kommer på Stortinget og de som inntar lederposisjoner i statelige bedrifter og institusjoner.


-------------------------------------------------------------------------


Lære av andre lands erfaringer


Publisert 26. februar 2022


Ungjenta Millas videoer med kritikk av islam gikk virale, og ble etterfulgt av er voldsomt hat på nettet. I disse dager står 13 personer på tiltalebenken i Paris for å ha deltatt i trakasseringen av tenåringen Mila, noen av dem tiltalt også for drapstrusler.

Det er totalt ubeskrivelig tragisk for denne jenten, og også tragisk for det franske samfunnet. Så kan man spørre seg: Hva skal hindre at vi får en utvikling mot lignende tilstander i Norge, etter hvert som tiden går?

Dette dreier seg jo i all hovedsak om konservative og fundamentalistiske muslimske krefter og miljøer, og det vi ser her i landet er at alle mulige slike krefter og miljøer i praksis har fritt spillerom til å drive på som de lyster.

Og innvandringen fra land og kulturer med slikt tankegods, slik mentalitet og slike holdninger pågår jo også for full propell her i landet – og vi har mange aktører, i ulike organisasjoner, i politikerstanden og i MSM – som insisterer på en liberalisering av asyl- og flyktningpolitikken.

Hvor har det blitt av evnen og viljen til å lære fra andre lands dårlige erfaringer? - og med påfølgende konsekvenstenkning?


------------------------------------------------------------------------

Den politiske naiviteten


Publisert 15. februar 2022


SV og Rødt vil hente tvangsreturnerte afghanere tilbake til Norge. Norske politikere synes uten evne til å forstå noe så enkelt som at vestlig vurdering av personlig sikkerhet ikke vil kunne anvendes på betydelig mer brutaliserte samfunn, hvor individets verdi er ansett for å være en helt annen og mye lavere enn hva som er vanlig hos oss. Ethvert land hvor ortodoks islam er rådende, vil etter norsk/vestlig målestokk være "i krig" og "farlig".
Denne norske politiske naiviteten og forståelsen av vår måte som den aller beste, forårsaker at svært mange individ med mental bagasje som gjør dem ekstremt dårlig tilpasset et liv etter norske regler, havner her i landet på permanent basis. Dette er ikke til det beste for vårt samfunn.


Politikken som blant annet SV og Rødt står for i denne saken, er slett ikke til gavn for vårt land og dets innbyggere. Og det er faktisk nordmenns tarv disse folkevalgte er satt til å ivareta – ikke sant.


-------------------------------------------------------------------------


Bønnerop - et tegn på respekt?


Publisert 5. februar 2022


Å tillate bønnerop handler om frihet og mangfold mener Kölns borgermester Henriette Reker. Alle 35 moskéer i den tyske storbyen Köln har fått tillatelse av lokale myndigheter til å begynne med bønnerop hver fredag mellom klokken 12 og klokken 15.

Alle er imidlertid ikke like fornøyde med beslutningen som borgermester Reker. Integreringsekspert Ahmad Mansour sier til Bild at å tillate bønnerop ikke handler om religionsfrihet eller mangfold i det hele tatt. – De styrende i moskéene vil ha synlighet. De bedriver bønnerop som en utøvelse av makt over sine nabolag, sier han.

Islamske bønnerop er, i motsetning til kirkeklokker, ikke bare en kallelse til bønn, men faktisk en bønn i seg selv. Bønnerop innebærer at det blant annet proklameres over byen og nabolaget at «Allah er stor» og at det ikke finnes noen annen gud enn Allah.

Noe for Norge?


-------------------------------------------------------------------------


Norge først - ikke Europa


Publisert 25. januar 2022


Den radikale humanismen er kjønnsløs. Likevel er det merksnodig at så mange kvinner forbarmer seg over unge kjekke mannlige migranter - "ankerbarn". Alt er som en vond drøm. På den ene siden de ultraliberale kvinner og "liksom-menn" som "styrer i humanismens navn", videre har vi da spesielt unge kvinner som utsettes for groteske overgrep - men også unge menn, unge av vår egen herkomst. Mange av dem skades for livet på grunn av de stakkars innvandrerungdommene.


EU har vist seg å være en radikal og autorativ eliteklubb som konkurrerer med FN om å utvise den mest ekstreme, radikal humanisme. Grenseløs på alle områder - i praksis ingen landegrenser. Det samme gjelder seksualitet, maktmisbruk, overvåking, og overnasjonal kommando. EU ivrer også etter å etablere sin egen hær - noe som vil skape rot i NATO-fellesskapet. Europa trenger harde og konsekvente ledere i kaoset ultraliberalismen og -humanismen har forårsaket. Jo flere land som melder seg ut av EU - jo bedre. Håper Polen og Ungarn tar dette valget. Men her virker det dessverre som at dagens EØS-avtale vil stå fast også med ny regjering. Som i praksis betyr at vi faktisk "er i EU". Jeg mener at den EØS-avtalen Norge har, er så innviklet i EU - at vi må gjennomføre folkeavstemming om EØS. Norges forpliktelser er overfor eget folk.

Ikke Europa. Norge først!


-------------------------------------------------------------------------


Innvandrere - og pensjonister


Publisert 17. januar 2022


Utlendingsnemndas (UNE) avslag på afghanske Mustafa Hasans søknad om oppholdstillatelse i Norge ble erklært ugyldig av Oslo tingrett

Men kan vi ikke nå få en sammenligning mellom kostnader for norske pensjonister og innvandringen spør en innsender til et kommentarfelt. Det kan du i alle fall glemme! Skriver en annen.

Det går ikke an å finne ut hva denne hodeløse innvandringen fra ikke-vestlige kulturer koster samfunnet, fordi den er innbrakt i alle budsjett og godt skjult, mens utgifter til pensjonister er tydelig og lett tilgjengelig, og for mange yngre fremadstormende politiske broilere enkelt å saldere.


-------------------------------------------------------------------------


Det politiske vokabularet


Publisert 8. januar 2022


Nå må høyresiden tørre å kalle rasismen i egne rekker for rasisme mener Hulda Holtvedt, som er talsperson for Grønn Ungdom. Hun er bekymret for at grensen for hvordan man kan snakke om andre mennesker har sklidd ut på en måte som bidrar til å normalisere hatefulle ytringer.

– Å ta til motmæle mot hatefulle ytringer fra ytre høyre handler ikke om «cancel culture» eller om å være «woke», det handler om normal anstendighet, skriver hun. – De siste årene har det politiske vokabularet riktig nok blitt utvidet med ord som «fremmedfrykt» og «islamfiendtlighet». Slike ord kan sikkert være hensiktsmessige, men ikke når de bidrar til å sminke over holdninger som i bunn og grunn handler om et negativt syn på ikke-vestlig utseende mennesker legger hun til.


Disse unge, feministiske og kvinnelige politikerne får sagt det.


-------------------------------------------------------------------------


Velkommen 300 år tilbake i tid


Publisert 30. desember 2021


En torsdagskveld stilte Jon Helgheim (FrP) opp i debatt i Islam Nets nye 63-millioners lokaler på Haugenstua i Oslo, der de skal starte «aktivitetssenter» for ungdom. Helgheim forsvarte sin deltakelse som følger «Uten meg der, ville dette blitt en kosestund hvor de uimotsagt får støtte av eksperter for å legitimere seg selv». Helgheim skriver videre om debatten på egen Facebook-side. – Velkommen 300 år tilbake i tid! er overskriften han bruker. «Islam Net brukte masse tid på å ta avstand fra tidligere uttalelser og å fremstille seg selv som mors beste barn. Men sjelden har jeg opplevd så mye løgn og usakligheter som jeg gjorde her,» skriver han. Hvor har vi egentlig kommet? spør Helgheim. – Denne diskusjonen avsluttet vi i Norge for 300 år siden, og nå sitter altså KrF sammen med norske såkalte eksperter på menneskerettigheter og hyller en organisasjon som nettopp fant ut at de ikke vil ha dødsstraff for utroskap!? Ja – hvor langt er vi egentlig kommet - med uintelligente politikere og en naiv og uinteressert befolkning.


-------------------------------------------------------------------------


Ledere i staten og i politikken


Publisert 20. desember 2021


Framfor å prioritere universitetets primære oppgaver, bruker ledelsen i NTNU store ressurser på å etterforske en førsteamanuensis – Øyvind Eikrem - angivelig fordi han har ytret seg med det noen synes er rasistiske meninger.


NTNU-professorene Einar Strømmen og Tor G. Syvertsen, samt professor i biologi Kristian Gundersen (UIO) mener at rektor Anne Borg, dekan Tine A. Hestbek, sammen med tidligere dekan nåværende prorektor Marit Reitan, alle må gå, sammen med hurven av advokater de omgir seg med.


Dette er et typisk trekk i tiden hvor offentlige kvinnelige ledere går i vranglås. Et annet ferskt eksempel er stortingsdirektør Marianne Andreassen og tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen. Andre eksempler er fra SSB, NAV etc. etc.


Dette viser klart at kvinner ikke egner seg som ledere i staten og politikken, dette må man begynne å anerkjenne før hele samfunnet bryter sammen – m.a. på grunn av innvandringen som mange kvinner brenner for.


-------------------------------------------------------------------------


Tidens tankevekker


Publisert 10.desember 2021


Mindre enn 50 år etter at de første pakistanere trengte seg inn i Norge på turistvisum, har deres ideologiske trosfeller bygd seg sterkere enn det vår ordensmakt greier å stå imot. Jeg mener dette er en av tidens tankevekkere - og skulle ikke dette være noe ma. universitetsprofessorer skulle advart oss mot? Men dette er virkeligheten i dagens Norge. I landets hovedstad utgjør de fremmedkulturelle mer enn 33 % av innbyggertallet, og er økende. Alle ser hvor dette bærer hen - bare ikke politikerne og ikke minst universitetsprofessorene.


-------------------------------------------------------------------------


Skilte par får barn sammen

 

Publisert 29. november 2021


Vi vet og at svært mange somaliske par i Oslo er skilt etter norsk lov, men gift etter sharia. Da får man tillegg på trygden som eneforsørger, og fellesskapet må finansiere to boliger. Den ene boligen bor paret i, og den andre leies ut til venner og bekjente. To på trygd, barnetrygd, utleie av bolig, det gir grei inntekt det. Men hvorfor reagerer ikke naive norske myndigheter på at skilte par som ikke skal bo sammen fortsatt får barn sammen?


Hvor naive er norske myndigheter?


------------------------------------------------------------------------


Den norske folkesjelen


Publisert 20. november 2021


Påpeker du ovenfor bekjente at du ikke tror på propagandaen fra NRK og de andre media, blir du frosset ut og mistenkeliggjort som rasist. Nordmenn lar seg dessverre indoktrinere, og de har lært at sånne som oss, som har kunnskap om alt dette og protesterer, ikke er anstendige mennesker - vi leser jo Rights, Document, Resett m.m. Dette er også en del av propagandaen fra "eliten". De fleste nordmenn tror at islam og muslimer vil det samme som dem; leve fredelig i et vestlig samfunn med vestlig kultur. De som søker den norske kirke, tror alt er som det skal være når det gjelder islam. Kirkens forkynnere er jo også med på å spre propagandaen fra myndighetene.


"Vi må jo hjelpe!" Nordmenn er stolte over givergleden sin - like naive og med samme toskete selvfornøydhet som Henrik Ibsen kritiserte den norske folkesjelen for å være for over 150 år siden. Derfor vendte Ibsen ryggen til Norge - derfor vender vi, som ser hvor vi er på vei, også ryggen til den politikken som styrer Norge i dag. De fleste nordmenn følger bjellekuene, de gidder ikke annet.


--------------------------------------------------------------------------------------Den grønne løsningen heter - kjernekraft


Publisert 19. november 2021Fem EU-land ser med uro på at eksperter i EU-kommisjonen mener atomkraft ikke er mer skadelig enn vind og sol. De er urolige over å lese oppfatningen fra det felles forskningssenteret om at det ikke er tegn på at atomkraft, som er en høyrisikoteknologi, er mer skadelig for helse og miljø enn andre energiformer, som sol og vind, heter det.


Andre steder i EU er flere land i gang med å bygge eller renovere sine atomkraftanlegg. Det gjelder Frankrike og en del land i Øst-Europa. Med Frankrike i spissen forsøker disse landene å gjøre atomkraft til en del av den grønne løsningen.


EU-kommisjonen har nå utsatt beslutningen om hvorvidt atomkraft skal med på listen over bærekraftige energikilder. Kommisjonen arbeider for å finne et kompromiss, og to ekspertgrupper har nylig sendt inn sine standpunkter. Men trenger man være ekspert for å forstå at kjernekraft er svaret på klimaproblemet?


-------------------------------------------------------------------------


Religionskritikk i rasismebegrepet


Publisert 11. november 2021


Tro og religion er noe vi velger eller er "pådyttet", og man kan diskrimineres på grunn av dette. Men rasisme er det ikke selv om rasismebegrepet tas raskt opp i slike tilfeller.


Det er sterke krefter internasjonalt, ledet an av stater i Midtøsten, som ivrer for å inkludere religionskritikk i rasismebegrepet, for dermed å tie all religionskritikk. Dette er et angrep på ytringsfriheten. Religionskritikk både skal og bør forekomme, slik tradisjonen har vært i den vestlige verden i over 500 år. Å se ekstreme muslimer gå hånd i hånd med vestlige antirasister for å tie religionskritikk er tragisk - intet annet.

-------------------------------------------------------------------------


Neste generasjon "nordmenn"


Publisert 3. november 2021


De demografiske endringene i europeiske land foregår i raskt tempo. Nå har nesten halvparten av barna i Tyskland og Belgia migrantbakgrunn. 

Mye av problemene i muslimske land skyldes overbefolkning. Det fører til evige kriger og ufred samt migrasjon til Europa. Dersom Europa ikke stenger grensen og starter repatriering, vil Europa oppleve nøyaktig de samme problemer muslimene flykter fra.
Noen hevder at migranter vil tilpasse seg og få små barnekull etter hvert. Det er intet som tyder på det. Muslimske kvinner er fødemaskiner også som bosatt i Europa. Dessuten er bigami en tradisjon de tar med seg, og som også gir store barnekull med "enslige mødre" og en fraværende far.
Rapport fra Oslo forteller at barn som er gjengangere mht. kriminalitet, kjennetegnes med foreldre som er innvandret til Norge, trangboddhet, fattigdom og "enslige mødre". Barna er født i Norge og har norsk statsborgerskap.


Hva skjer med deres barn, neste generasjon "nordmenn" med opprinnelse fra Asia og Afrika?


-------------------------------------------------------------------------


Aftenposten - og norsk lov


Publisert 26. oktober 2021


Aftenposten hadde den 25. oktober 2021 et helsides oppslag om vellykkede muslimske kvinner fra Somalia – Ubah Aden (AP), Kafia Hashi Muhamud (AP) og Marian Hussein (SV). Innlegget er skrevet av Nazneen Kahn-Østrem som er en muslimsk kommentator i nettopp Aftenposten. De som følger med, vil se at Aftenposten er en notorisk forkjemper for innvandring og islamisering av landet. Dette til tross for at det er en forutsetning at asylsøkerne skal reisehjem når det er mulig - og at avisens prosjekt er i strid med loven: Å promotere islam slik Aftenposten gjør, er i strid med grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene» samt straffelovens kapittel 17: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser». Norges Motstandsbevegelse følger utviklingen i avisen.


-------------------------------------------------------------------------


Det fargerike fellesskap


Publisert 18. oktober 2021


Alle 35 moskéer i den tyske storbyen Köln har fått tillatelse av lokale myndigheter til å begynne med bønnerop hver fredag mellom klokken 12 og klokken 15.


Et positivt resultat av slike bønnerop vil være at debatten om det skjer en islamisering av samfunnet vil være lagt død. Det blir også enklere å følge islams utbredelse i samfunnet. Ikke-muslimer vil rømme disse områdene og det vil etableres muslimske ghettoer der sharia praktiseres på bakkeplan ved at ikke-muslimer trakasseres - spesielt kvinner som ikke dekker seg til og derved påfører mennene syndige tanker. Dhimmi-skatt vil bli innkrevd av ungdomsgjenger som raner ikke-muslimske ungdommer og grensene mellom Dar Al-Islam og Dar Al-Harb vil bli opptrukket med brennende biler. Velkommen til det fargerike fellesskap og svenske tilstander!


-------------------------------------------------------------------------------------


Fremstår som en hersketeknikk


Publisert 8. oktober 2021


- Det er et enormt misforhold mellom virkeligheten og de mest alarmistiske påstandene og fortellingene om falske nyheter og hatytringer på sosiale medier, fastslår direktøren for tenketanken Justitia, som har sett nærmere på forskning og empiri om sosiale medier.

Påstander om "hatytringer" fremstår som en hersketeknikk som skal ramme alle former for debatt og kritikk som ikke sammenfaller med de som fremsetter klagene. I Norge er det en ubestemt "høyreside" som skal knebles med påstand om "hatytringer". Ingen på venstresiden kan konkret peke på "hvem som sier hva" på høyresiden - det er kun løse antakelser. Og bak det hele står en gjennomfeminisert regjering og statsforvaltning som ser det som sin oppgave å sørge for at migranter ikke skal føle seg krenket – noe de alltid gjør likevel.

--------------------------------------------------------------------------------------


Den feministiske politistyrken


Publisert 3. september 2021


Har Norge vært tjent med den sosionomiserte politistyrken vi har i dag - i møte med voldskulturen som eskalerer? Svært mange i Norge etterspør mer lov og orden. Man forventer at samfunnet beskytter uskyldige enkeltindivid mot klaner, vold og livødeleggelse, begått av folk som ingen respekt har, verken for rettssamfunnet eller andre mennesker (kafir). Å tilby notorisk voldelige personer, ofte assosialisert fra en voldsutsatt barndom av, med en "god armkrok", slik en av de utallige, kvinnelige politilederne foreslo, ser vi nå resultatet av.
Har stor forståelse for polititjenestemenn som ikke ønsker å utholde en tilværelse som syndebukker, slik det legges opp til nesten overalt i Vesten nå. Dermed går alle etnisk vestlige borgere en svært utrygg fremtid i møte.


--------------------------------------------------------------------------------------


Åsted Scandic


Publisert 25. august 2021


Et medlem av Norsk Folkeparti overnattet på Scandic ved Sørlandshallen i juli i år. Det var en selsom opplevelse. En meget stor del av gjestene var innvandrere med muslimske hijaber og somaliske klær, samt et utall barn. Disse barna lekte i gangene med skrik og rop til langt på natt, samtidig som de slamret med dørene inn til rommene de disponerte. Et annet fenomen var at kvinnene overhodet ikke viste seg i spisesalen – og det var heller ingen trengsel ved egg og bacondisken.


Er det slik å forstå at Scandic gir fordeler og bedre service til innvandrere og spesielt muslimer, vi har aldri opplevd et slikt antall på andre – og billigere – hoteller. Er en rompriser på kr. 2600 pr. natt noe for flyktninger og asylsøkere?

--------------------------------------------------------------------------------------


Politikere trenger velgere


Publisert 17. august 2021


Fraterniseringen og ettergivenheten overfor islamister i Norge, har lenge foregått i stor skala - og på høyt nivå. Som en forfatter skrev kort tid etter at regjeringen Stoltenberg kastet Vebjørn Selbekk til ulvene under karikaturkrisen i 2006; «Det var femten imamer til stede i regjeringsbygget da den frastøtende seansen ble gjennomført»


Det er ikke blitt noe bedre siden da. Politikere trenger velgere akkurat som handelsmenn trenger varer, og blant velgerne blir det flere muslimer. Fundamentalistene er mest aktive politisk, og da er omeletten et faktum, som italienerne sier.


--------------------------------------------------------------------------------------


Migrantboblen


Publisert 11. august 2021


Rune Berglund Steen er leder av Antirasistisk Senter og forfatter av «Solidaritet nå. Et kampskrift for mennesker på flukt». Verden er bedre rustet enn noen gang tidligere til å ta seg av flyktninger, derfor kan det ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at man saboterer båter og straffeforfølger humanitære hjelpere, mener Berglund Steen

Kampen for en mer human politikk må uansett begynne med en kamp mot fiendebildene. Dehumanisering av mennesker på flukt skader vår egen evne til solidaritet, og vår vilje og evne til å se det handlingsrommet som faktisk finnes mener han i et innlegg. Det kan ikke være en del av norsk og europeisk asylpolitikk at krigsflyktninger og torturofre drukner i tusentall på vei mot våre strender

Det herr Rune Berglund Steen ikke forstår at de aller fleste som kommer ikke er flyktninger, men «rike» mennesker som ønsker et bedre liv i Europa. Konsekvensene er så ødeleggende at han burde tiltales for landssvik – jfr. Landssviker.no


-------------------------------------------------------------------------


Feministbevegelsen har lyktes


Publisert 2. august 2021


Meningen med likestillingsprosjekter er "equality of outcome" gjennom hele samfunnet, men kun isolert til "de rette". dvs. kvinner og minoritetsgrupper. Det er en ideologisk endring som er en konsekvens av at feministbevegelsene har lyktes med indoktrineringen sin. Det har ingenting med grunnleggende samfunnshensyn å gjøre, som å ha et effektivt forsvar. Det er kun noe som gjøres for å tilfredsstille ideologien. At det driver risikoen i samfunnet voldsomt opp blir ignorert. "Kvinner er bedre enn menn fordi patriarkiet.. " og andre ulogisk utsagn som at "mangfold er bedre" overstyrer samfunnets behov for trygghet og selv markedskreftene - så lenge man kan bruke av oljefondet og nordmenn villig betaler skatt og lar seg diskriminere.


--------------------------------------------------------------------------------------


Det vaklende politiske system


Publisert 29. juli 2021


Politiske verv går trolig mer og mer i arv, i likhet med det som foregikk i Sovjetsamveldet. Man får da en politisk innavl som resulterer i mindre og mindre kompetente og dugelige politikere, mer og mer fjernt fra den alminnelige befolkning og dens ve og vel.

De som passerer nåløyet, later til å ha klart å overbevise om egen notoriske prinsippløshet og opportunistisk betingede blinde lojalitet. Lojalitet til ulike fraksjoner av stortingspartiet. Opphavet til demokratiets, og etter hvert landets havari er naturligvis å finne i disse fraksjonene. Hvor ellers skulle ansvaret for landets politiske utvikling være å finne?


De stiller til valg i september. Velgerne får i den anledning en sjelden sjanse til å la dem kjenne på hvor populære de er, og eventuelt sole seg i glansen, før de viderefører verket sitt. Eller de nektes videre deltagelse i utformingen av landets fremtid på vegne av kommende generasjoner.

Dette vaklende systemet vil fungere noenlunde i en tid. Men så vil det kollapse, slik sovjet-unionen også nødvendigvis, gjorde.


--------------------------------------------------------------------------------------


Da vil det fungere


Publisert 24. juli 2021


Kan ikke noen si dette til norske politikere: "Politikken som ikke har virket i 40 år, vil heller ikke virke de neste 40 år". Her fortsetter man med den nøyaktig samme innvandrings- og integreringspolitikken som ikke har fungert på 40 år. Men bare man får enda mer av det som ikke har fungert før - ja da vil det fungere ser politikerne ut til å tro. Innvandrere integrerer seg ikke, de danner egne gettoer, men bare man får inn enda mer av de samme innvandrerne fra MENA-land, ja da vil det gå seg til. I tillegg har man har pøst ut et ukjent antall titalls milliarder på "integrering", uten at det har hjulpet, men bare man bruker enda flere milliarder på det som aldri har fungert - ja da vil det fungere later norske politikere til å tro.


--------------------------------------------------------------------------------------


NRK – en innvandringsentusiast


Publisert 20. juli 2021


Sissel Ofstad i innvandreravisen Utrop kan i juni 2021 fortelle at Tamanna Agnihotri er NRK P3s nye faste programlederprofil. Blant 225 søkere til jobben som fast programleder i NRK p3, stakk Tamanna Agnihotri av med drømmejobben. Hun forteller at det er et par konkrete temaer hun ønsker å belyse. – Jeg har lyst til å løfte opp og få frem at flerkulturelle også kan stråle i denne type kreative jobber. Redaksjonslederen i NRK Anne Dorte Lunås er full av lovord om Agnihotri og beskriver henne som den “kule alle vil ha som venninne” fordi hun er varm, ekte og engasjert.

Av 225 søkere måtte selvfølgelig det feminiserte og venstreekstreme NRK velge en innvandrer – noe som er blitt en (u)vane i kanalen.--------------------------------------------------------------------------------------


En ikke-sak


Publisert 16. juli 2021


For muslimer er det å integrere seg i et "nytt" land en ikke-sak - jeg kan ikke se det annerledes. Forskeren Koopman har studert dette i 20 år og sier med stor trygghet at det finnes ingen land, der muslimer har innvandret, hvor muslimene er integrert. Har nå lest det meste av boken til Koopman, han mener bl.a. at det er selve religionen i islam som "står i veien" for integrering. Jeg tror ham.


--------------------------------------------------------------------------------------


«Domestic terrorists»


Publisert 6. juli 2021


PST-sjefen har for lengst avklart at den som er anti-islam, er å anse som høyreekstrem – en oppfatning som politiet er blitt hjernevasket til av såkalte forskere. Da favner begrepet vidt og sjenerøst; man snakker ikke om at en og annen holdning kanskje faller inn under begrepet høyreekstremisme, de er snarere å oppfatte som «domestic terrorists».

--------------------------------------------------------------------------------------


Feministisk kraftforsyning


Publisert 30. juni 2021


Statsminister Erna Solberg og forbundskansler Angela Merkel sto sammen om torsdagens offisielle åpning av strømkabelen mellom Norge og Tyskland, sammen med olje- og energiminister Tina Bru (H) og Statnetts konsernsjef Hilde Tonne. Kritikerne mener den økte overførings-kapasiteten til 18 milliarder ikke vil gagne norske strømkunder.


At regjeringen gjennomfører et så omfattende og gjennomgripende prosjekt med store konsekvenser, uten å høre på landets innbyggere og skattebetalere, viser en arroganse uten sidestykke i norsk politikk. Dette er avgjørelser som burde vært forelagt ved en folkeavstemning. Landets innbyggere har stemt nei til EU igjennom to folkeavstemninger. Det bør i tillegg være begrenset hvor mye Norges befolkningen er villig til å ta av globalistiske anordninger. Om man ser på de beslutningene feministiske politikere har tatt over de senere årene, endrer disse samfunnet bare en vei, til det verre – dessverre.


--------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner kommer ikke til?


Publisert 26. juni 2021


Stortingets presidentskap har i juni 2021 innstilt Astri Aas-Hansen som ny leder i EOS-utvalget. Kristin Krohn Devold er foreslått som ny nestleder. EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.


Jeg håper det er flere enn meg som har oppdaget at uansett hvilken leder/mellomleder som blir intervjua på TV, så er det kvinner. Og så snakker de om likestilling og at kvinner ikke kommer til? De er overrepresentert i det meste, og det blir ikke bedre med kvinner i lederstillinger - tvert imot. Nå må det bli slutt på dette feministveldet før hele samfunnet går under.


-------------------------------------------------------------------------------------


Flyktningtroppen


Publisert 21. juni 2021


Flyktningtroppen består av 19 menn og ti kvinner som skal konkurrere i 12 ulike idretter i OL. De har alle flyktet fra sine hjemland og kommer fra Afrika, Asia og Sør-Amerika. Under åpningsseremonien skal de marsjere etter Hellas og bærer det olympiske flagget. Alle har fått stipend fra IOC for å trene til OL. Ingvill Måkestad Bovim sier at hun tror mange vil heie litt ekstra på deltakerne fra flyktningtroppen.

Man kan lure på hva som foregår oppe i hodene på lederne i IOC – deltakerne må vel ha en form for passidentitet?


--------------------------------------------------------------------------------------


Vår berikende, multikulturelle virkelighet


Publisert 17. juni 2021


Omfanget av hatefulle ytringer på nett øker, fastslo Høyesterett, uten nærmere begrunnelse, og folk må derfor «bli fortrolige med de grenser straffeloven setter for straffbare ytringer». Vi har i sannhet blitt «fortrolige» med de grensene de siste årene. Og ikke bare grensene, også straffenivået.

Så nå ser det ut til at Oslo tingrett har et nytt prosjekt: å gjøre norske jenter og kvinner fortrolige med vår berikende, multikulturelle virkelighet. En gruppevoldtekt er verdt noen uker i fengsel. Med litt flaks slipper du unna med samfunnsstraff. Det er ikke bare en hån mot ofrene, det er en åpen invitasjon til innvandrergutta: Det er bare å forsyne seg.

Den som tror at nordmenn kommer til å gjøre opprør, må tro om igjen. De er travelt opptatt med å si «Nå er det faen meg nok. Hold kjeft!» til de som slenger med leppa om Lan Marie. For rasisme er et fryktelig alvorlig samfunnsproblem. Eller?


--------------------------------------------------------------------------------------


Noter deg navnene


Publisert 11. juni 2021


Alle migranter skal i utgangspunktet returnere til sine hjemland – jfr. Repatriering.no. Men mange politikere, media, organisasjoner og selskaper tar ikke hensyn til dette og promoter innvandring, samarbeid og sysselsetting av migranter. Dette er ikke annet enn rasisme mot den etnisk norske befolkning,(jfr. rasister.no), samt uten tvil - på godt norsk – et gedigent landssvik – les mer om dette på Landssviker.no. For å rydde opp i dette trenger vi et nytt landssvikoppgjør. Derfor; noter deg navnene på landssvikerne slik at de - når tiden er moden - kan stilles for retten for nettopp landssvik.


--------------------------------------------------------------------------------------


Store skjulte nettverk


Publisert 7. juni 2021


Vi har fått en fremmed kultur som har integrert seg inn i den norske kulturen. Islam er kommet for å bli og lever og gror i landet i og med at det er et verdensomspennende jihad-nettverk som finner deltagere på mange arenaer. Migranter har store skjulte nettverk både i sine nye hjemland og andre land.


Hatloven vil bli brukt mot hvite mennesker. Mens innflytelsen og det som inspirerer eller rettferdiggjør muslimens voldshandlinger, vil ikke bli sett på som noen årsak lenger. Rasismestempel og rasismeideologi vil i fortsettelsen bli brukt mot oss etnisk norske.


--------------------------------------------------------------------------------------


Ikke snakk norsk


Publisert 3. juni 2021


Kystverket har utarbeidet en ny forskrift for sjøtrafikk. Forslaget innebærer at det ikke blir lov å kommunisere på norsk til og fra sjøen i norsk farvann. Kun i nødsituasjoner kan norsk eller skandinavisk språk brukes. Det eneste lovlige språket ellers vil bli engelsk, også mellom båter der begge parter er norske - om politikerne vedtar forskriften.

Som om ikke det var nok, inne i forslaget ligger det også at man kan straffes for å bruke norsk eller annet skandinavisk språk, dersom språkbruken vurderes som unødvendig for sikkerheten. Seks forbund, som alle organiserer norske sjøfolk og folk som jobber med sikkerhet langs leia, sier bastant nei til dette. Kystdirektør er Einar Vik Arset. 


--------------------------------------------------------------------------------------

Verdens problemer


Publisert 20. mai 2021


Er demokrati er en måte å lure oss på? Har vi blitt hjernevasket til å tro at det er eneste løsningen på verdens problemer?
I virkeligheten er det en haug med kunnskapsløse mennesker som stemmer inn andre kunnskapsløse i styre og stell, f.eks. utlendinger som ikke kan norsk eller vet noe som helst om norsk politikk - og som på toppen sier at demokrati er uforenlig med deres syn på tingene.
Og nå vil de også at barn skal få stemme, hvorfor? Jo selvfølgelig fordi de vet at barna bare sier det som de voksne forteller dem. Det er ikke mengden av stemmekveg som gir et bra resultat, men kunnskapsnivået på dem. Altså at de som skal få stemme er godt voksne folk med kunnskap og erfaring fra livet. Aldersgrense for både å få stemme og få lov til å opptre som politiker, burde vært 50 år etter min mening. I tillegg til at man må være norsk og har minst tre generasjoner bak seg som etnisk norsk.


--------------------------------------------------------------------------------------


Solidarisk med alle


Publisert 14. mai 2021


I 250 år har hvite og vestlige mennesker jobbet for hele menneskeheten, og delt alt av forskning, oppfinnelser og fremgang solidarisk med alle folkeslag. Vi har til og med blitt så antirasistiske, rause og dumsnille at vi har tillatt alle andre kulturer og folkeslag og kolonisere våre egne land – til tross for at historien viser hvor farlig det er. Skal det virkelig forestille systemisk rasisme. Er du sikker?

Og som en siste uppercut for ny-rasistene som fortsatt står oppreist: Det var den hvite mann som avviklet slaveriet også – mens uhyggelig mange land og folkeslag fortsatt praktiserer det. Så hold munn og la oss gå tilbake til fortiden hvor ingen snakket om rase.


For rase er faktisk helt uvesentlig for oss hvite europeere. Ukultur og løgner derimot - det skal vi snakke mer om.

--------------------------------------------------------------------------------------


Norsk Kvinnelig Teologforening


Publisert 5. mai 2021


Over halvparten av de ansatte i den svenske kvinneorganisasjonen Roks har vært sykemeldt på grunn av dysfunksjonelt arbeidsmiljø de siste årene. Kvinnene mobber og trakasserer hverandre til utbrenthet og psykiske lidelser.

Kanskje de som er imot kvinnelig prester, ikke er så dumme likevel? Det kan jo virke som visse radikale feminister i kvinnekirken ser på seg selv som en slags prestinner eller åndelige frelsere/mestre. Det er mye ladd munnbruk blant ikke så få visse kvinner, og når de kjemper om hvem som er klokest, så vil mange føle seg veldig åndelig tråkka på, og ladningene går av. I tillegg har de en forkjærlighet for innvandring - og islam ikke minst

Oslo har den høyeste kvinneandelen med 45 prosent kvinnelige prester. Liv Arnhild Romsaas er leder i Norsk Kvinnelig Teologforening og konkluderer med at dette ikke er godt nok.


--------------------------------------------------------------------------------------


Innvandrere - mot innvandring?


Publisert 1. mai 2021


Oslo Frp har lagt frem et nytt forslag til liste for høstens stortingsvalg. På fjerdeplass foreslår nominasjonskomiteen å sette Maria Zähler. Hun er et ubeskrevet blad i Frp-sammenheng, men Zähler har i flere år skrevet for det innvandringskritiske nettstedet Resett. Nettstedet presenterer henne som «journalist og kommentator».

Men lenger nede på listen finner man flere med utenlandske navn: 10. Abida Akthar Theigen (f. 1973). 16. Armin Braimi (f. 2000). 19. Bjørn Radoslav Vedahl (f. 1984) og 22. Ombir Upadhyay (f. 1957).

Man kan undres over at mange partier som tilsynelatende ønsker en stopp i innvandringen og en repatriering av de som er kommet, har mange innvandrere som medlemmer og listekandidater. Her er det noe som skurrer – eller.


-------------------------------------------------------------------------


Thorium i energiproduksjonen


Publisert 25. april 2021


Et samrøystes fylkesårsmøte i Vestland FrP har vedtatt at det bør bygges et fullskala prototyp av en saltsmeltereaktor med Thorium som brensel i fylket.

Medan mange forskere meiner at kommersiell utnytting av Thorium i energiproduksjon kan være en god idé, er det djup skepsis i befolkninga. Frp er det eneste partiet på Stortinget som har gått inn for bruk av kjernekraft.

Kommersiell utnytting av Thorium i energiproduksjon har lenge vært en «snakkis» i deler av det norske forskingsmiljøet. I opinionen derimot, har skepsisen mot kjernekraft vært stor. FrP er så langt eneste politiske partiet som har tatt initiativ til å fremme denne energikilden.


-Et saltkraftverk er det beste løysinga på den varsla kraftkrisa i Bergensområdet, hevder Frp-representant Silje Hjemdal sammen med Svein Otto Jacobsen.


-------------------------------------------------------------------------


Sykehusimam – en muslimsk veileder


Publisert 21. april 2021


Ingen kvinner ble innkalt til intervju for stilling som muslimsk veileder ved Oslo universitetssykehus (OUS), til tross for at opp mot halvparten var kvinnelige søkere. Kvinnene oppfylte ikke kvalifikasjonskravene, ifølge sykehuset. Tirsdag 9.mars ble det kjent at Oslo universitetssykehus ansatte norsk-somaliske Abdifataah Mohamed Mahamud i en nyopprettet stilling som muslimsk samtalepartner og veileder.

Stillingen hadde totalt 49 søkere: 28 menn og 21 kvinner. Al-Nahi var blant de 21 kvinnene som søkte seg til stillingen, men drømmen hennes om å jobbe som muslimsk samtalepartner og veileder ved OUS, eller sykehusimam brast. Etter en helhetsvurdering landet vi på Mahamud, sier Ingrid Vassli Flateby, rådgiver i Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus. Det er ikke første gang Al-Nahi uttrykker misnøye med mannsdominansen i islam.


Bjørn Atle Bjørnbeth er administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) – han ligger vel an til landssviktiltale som kollaboratør.


-------------------------------------------------------------------------


Berøringsvegring - og kunnskapsvegring


Publisert 16. april 2021


Myndighetene må slutte å la fundamentalistiske og ultrakonservative islamske miljøer få dure fritt i vei i Norge. De burde lære av danske politikere og den politikken som føres i Danmark - og legge vekk den helt hinsides absurde islam-apologetismen og berøringsvegringen som råder. Når man begynner å ta grep i slike miljøer vil det ganske sikkert åpenbare seg div. "tråder" og koblinger utover i div. muslimske miljøer og moskeer mv. som man ikke har innsikt i og forståelse av per i dag.

I tillegg til berøringsvegring er det visst kunnskapsvegring som råder også. Hadde man i div. politiske og off. miljøer latt seg opplyse av det alternative media har beskrevet og forklart i årevis, så hadde de eskalerende problemene vi ser også i vårt eget land, kunne vært unngått. Men det vil man ikke. Det er visst bedre å stikke hodet i sanden som strutsen, bedrive la-det-skure-politikk og la div. aktivister herje på med grove beskyldninger mot HRS og fremme krav om fjerning av mediestøtte osv.


--------------------------------------------------------------------------------------


Norsk ragnarok


Publisert 12. april 2021


En regjeringsrapport på 311 sider betegnes som et varsel om norsk ragnarok. Det er nemlig mye som tyder på at Norge har verdens sykeste folkeslag, med en uføreandel og sykefravær i verdenstoppen. Norge har klart størst andel av befolkningen på helseutgifter, og klart høyest sykefravær. 10 prosent av nordmenn i arbeidsfør alder er uføretrygdet.

Uføretrygd kostet oss 95 milliarder kroner i fjor, mer enn det koster å drifte alle landets sykehus. Men dette er politisk betent, siden alle som forsøker å diskutere uføretrygd som problem umiddelbart blir møt med anklager om at man ikke bryr seg om de svake, og må forholde seg til enkeltskjebner.


Men innvandringsutgifter på kr. 250 milliarder pr. år  har vi råd til – så lenge det varer.


-------------------------------------------------------------------------

Den kristne og humanistiske arven


Publisert 7. april 2021


Sentrum ble godkjent som politisk parti 5. januar 2021. Partistifter Geir Lippestad sjokkerte det politiske Norge i fjor, med nyheten om at han ville starte et nytt parti, og da sto følgende på partiets hjemmeside: «Sentrum skal hente inspirasjon fra fellestrekkene i sosialdemokratisk, kristendemokratisk og kristensosialistisk tenkning.» Men nå har Sentrum strøket kristenkorset fra partiprogrammet og all tilknytning til kristendom og kristne verdier er borte. På Oslo-listen er det dessuten flere navn fra innvandrermiljøene. Norskpakistaneren Ibrar Malik var en drivkraft i å sanke underskrifter i muslimske miljøer i Oslo. Han står på tredjeplass. Sentrum har dessuten kampen for en raus innvandrings – og asylpolitikk som kjernesaker. Det betyr at Islam får stor innflytelse. Dette til tross for at Grunnlovens § 2 sier at «Verdigrunnlaget skal fremdeles være den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal trygge demokratiet, rettsstaten og menneskerettene».


Dette grenser vel til landssvik.


--------------------------------------------------------------------------------------


En kritisk holdning til islam


Publisert 2. april 2021


Like før terrorangrepet mot moskeen i Bærum spurte datteren min om hvordan det er mulig å være så hatefull. Men jeg hadde egentlig ikke noe godt svar til henne, skriver Farukh Qureshi, bystyrekandidat for Oslo Arbeiderparti. 


Hvorfor er det viktig for en muslim i Norge å være en muslim? Altså i et land uten noe tidligere tilknytninger til en religion som Islam. Til og med kristendommen er på vei ned, vi er i 2019 liksom. På en måte forstår jeg at det kan være viktig for noen muslimer å føle seg tilknyttet islam, men de må også forstå at dette ikke er viktig for mange nordmenn uten religiøse tilknytninger - spesielt innenfor islam. Derfor må de forstå at det vil komme kritikk til tider, det er jo helt naturlig.


Jeg tror personlig at det er lite hat mot muslimer i Norge, det er mer en kritisk holdning til islam som ligger bak hos de fleste nordmenn, og det er ikke det samme som hat. Det som skjedde i den Moskeen ved Bærum er nok mest sannsynlig en isolert hendelse, og gir ikke grunnlag til å tro at det finnes et større ekstremt hat mot muslimer her i Norge.


--------------------------------------------------------------------------------------


Jordmoren – ble fritt vilt


Publisert 29. mars 2021


En norsk jordmor som hadde jobbet i 11 år som jordmor på Ahus og Ullevål hadde fremdeles ikke tatt imot ett eneste etnisk norsk barn. Dessuten fortalte hun noe annet. Hun sa at hver fødsel var en skremmende opplevelse, for dersom noe gikk galt med fødselen eller det var noe galt med den nyfødte, så fikk jordmoren skylden for dette av den fødendes klan. Dermed ble jordmoren fritt vilt for klanen til den nye landskvinnen. Dette medfører selvsagt til et enormt press på alle jordmødrene i Oslo, og de truet derfor med å si opp jobbene sine for ett par år siden! Det er ikke uten grunn du får servert halal-lunch i kantinen på Ahus. Administrerende direktør er Øystein Mæland. 


--------------------------------------------------------------------------------------


Penger fra Arabia


Publisert 24. mars 2021


I april i fjor vedtok Stortinget en ny trossamfunnslov. Der heter det at norske trossamfunn som tar imot finansiering fra «land uten trosfrihet», som Saudi-Arabia, Qatar, Emiratene, Iran og Kuwait – kan miste statsstøtten.

Derfor har media hentet ut tall hos Valutaregisteret til Skatteetaten over penger som sendes til Norge fra disse landene. Det er første gang slike tall er blitt offentliggjort. Her er noen eksempler: Det er overført drøyt 331 millioner kroner fra Saudi-Arabia til bankkontoer tilhørende norske privatpersoner de siste fem åra. Fra Qatar er det overført over 289 millioner til norske bankkontoer, pluss fem millioner med pengeoverføringstjenester. Fra De forente arabiske emirater er tallet hele 1,3 milliarder over bank til privatpersoner, pluss 20 millioner med Western Union og liknende. Det største enkeltbeløpet overført fra Saudi-Arabia til en norsk privatperson, er på nesten 30 millioner kroner.


Hvem konkret av privatpersoner og organisasjoner/foreninger/moskeer er det som har mottatt de svimlende beløpene? Konkret innsyn i dette bør ha stor offentlig interesse. Men hva gjør regjeringen og statsminister Solberg med dette?


-------------------------------------------------------------------------


Handlingsplanen mot muslimhat


Publisert 19. mars 2021


Regjeringens handlingsplan mot muslimhat uthules av statsstøtten til den antimuslimske bloggen Human Rights Service (HRS) skriver Fatima Almanea og Muniba Ahmad fra Wasila - nyopprettet tankesmie for norsk islam

Første muslimske tenketank er altså allerede et faktum, og de griper tak i det såkalte utbredte muslimhatet i Norge. Det er nok ikke så lenge før vi ser et islamsk politisk parti - det er på plass i Sverige. Da vil nok muslimhat og bekjempelse av det stå øverst i partiprogrammet.

Jeg tror ikke muslimhat er særlig utbredt i Norge, men det er derimot en sunn skepsis til religionen og ideologien islam. Storhaug og HRS hater ikke muslimer. Jeg følger kommentarfeltene der, og jeg finner lite hat. Dersom dere med hat mener en kritikk av religion og de verdiene den drar med seg, er dere på ville veier. Islamkritikk trengs, og vi trenger også noen som kan røske opp i hva som skjer i diverse muslimske miljøer og moskeer rundt i landet: hva undervises det i, hvem finansierer dem og støtter de opp om viktige verdier i landet?

Vi har fortsatt lov å kritisere religion i Norge – kanskje repatriering er en løsning for medlemmer av tenketanken Wasila?


---------------------------------------------------------------------Acer og strømprisen i Norge


Publisert 14. mars 2021


En rapport i januar 2021 konkluderer med at Acer vil få mer makt over strømprisen i Norge gjennom kraftkablene.

– Energipakke 4 innebærer et sett med direktiver og forordninger som flytter makt over hvordan strøm skal flyte mellom land, opp på unionsnivå, sier leder av forskningsstiftelsen De Facto, Roar Eilertsen. – Kontroll over strømflyten betyr kontroll over strømprisen. For Norge, og for den kraftintensive industrien, betyr dette at makta over strømprisen er flyttet fra norske, politiske prioriteringer til det europeiske markedet, sier Eilertsen. Norge skal ha møterett i ACER, men ingen stemmerett.

Jfr. Grunnlovens § 49: Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Stortingets representanter velges gjennom frie og hemmelige valg - og Straffelovens kapittel 17; Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser. Kanskje på tide med riksrett?


-------------------------------------------------------------------------


En framtid i Syria


Publisert 8. mars 2021


Thorbjørn Jagland har helt rett i at Norge juridisk sett har plikt til å hente norske IS-kvinner og barna deres hjem, mener jussprofessor Mads Andenæs.

Men hva er prinsippet? Sier man fra seg statsborgerskapet sitt og viser fingeren til Norge, får man ta følgene. Det hører med. Frihet under ansvar. De ville på død og liv ha en framtid i Syria, og det har de fått. 
Jeg sender gjerne penger til ofrene for disse umenneskenes forbrytelser. Hvis NRK-ansatte og Ap-professorer vil forsørge krigsforbrytere, kan de ta av partikassa. Ikke forlang at andre skal bevise at ugjerninger lønner seg. Arbeiderpartifolk er de siste som bør snakke om rettsprinsipper med sin tradisjon for å vedta straffelover med tilbakevirkende kraft uten respekt for Grunnloven - forbud mot NS-medlemsskap, bigamilover osv.


-------------------------------------------------------------------------


Demokratiet


Publisert 4. mars 2021


Det henvises ofte til et sitat av den britiske statsministeren Winston Churchill: «Demokratiet er den verste styreformen bortsett fra alle andre som har vært forsøkt».

Før demokratiet blir demontert, må vi snakke mye mer om hvorfor demokratiet er så bra. Og hvorfor vanlige politikere må motstå fristelsen til å alliere seg med populistene sier Åsa Wikforss. Hun er professor i filosofi og medlem av Svenska Akademien, og har gjort et dypdykk i demokratiets helsetilstand: Hun mener at demokratiet gradvis kan bli så dysfunksjonelt at det gir mulighet for at autoritære ledere som Trump kan bli valgt. Og deretter kan de skrittvis demontere demokratiet. - Da blir det jo lett for sånne som Ungarns statsminister Viktor Orbán å si: «Vi har demokrati, for folk går jo og stemmer.»


Og nettopp dette er problemet i Norge – velgerne tror vi har et demokrati fordi de kan stemme på et eller annet parti. Men partiene styres av en elite av yrkespolitikere - og velgerne har liten mulighet til å påvirke politikken. Feminismen er også en trussel mot alle former for demokrati.


-------------------------------------------------------------------------


Muslimske skriftlærde


Publisert 27. februar 2021


Ledende muslimske skriftlærde, som egypteren Yusuf al-Qaradawi, nå med basis i Qatar, mener at Europa er så syndig og depravert at islam lett vil vinne frem, ganske enkelt ved overtalelse, infiltrasjon og såkalt misjonsvirksomhet. Den minoriteten som vi tror må beskyttes, har i virkeligheten støtte av flertallet av de minst 1,6 milliarder muslimer som omgir oss på alle kanter. Mediene har, uten å lese Koranen, latt seg overtale til å tro at islamske voldelige organisasjoner ganske enkelt er terrororganisasjoner som ikke har noe med islam og Koranen å gjøre. Den islamske staten, som mediene nå tror er nedkjempet, blir stadig omtalt som en «terrororganisasjon». Men terror og trusler er en helt vesentlig del av Koranen. Det er tilsynelatende ukjent for de fleste som sitter i maktposisjoner og definerer vårt forhold til islam. Abu Bakr al Bagdadi er en oppriktig troende muslim, som gjør alt for å leve slik Muhammed lærte. Det vi oppfatter som ondskap, er for ham religion. Terror i Allahs tjeneste kan oppleves som vakkert.


-------------------------------------------------------------------------


En sunn skepsis


Publisert 22. februar 2021


En av kjennetegnene til feminist-mafiaen, - og særlig da de grønne, er at de ikke holder seg for gode til å påberope seg eneretten til å forfekte sannheter.

Problemet med de eldre er ikke at de er egoistiske og ikke tenker på sine barnebarn og kommende generasjoner, men at de har en sunn skepsis til skrikerunger, små og store, som mener å vite alt så meget bedre. De eldre leser ikke bare VG, Dagbladet og kun ser på NRK-TV. Nei, vi (må jeg vel si) søker informasjon også hos motstemmer og klarer å gjøre oss selvstendige meninger om hva som er vrøvl og hva som er sannsynlig. Vi er i stor grad motstandsdyktig mot lettsindig propaganda, særlig fra politiske fanatikere.

At klimaet kan være i endring er plausibelt, men mottiltakene MDG og resten av den grønne gørra foreskriver har nok de som ennå ikke er gått i psykose sin sterke tvil om. Her om kvelden sa hun der Iraki på Dagsrevyen at alle forskere var enige om at klimaendringene var menneskeskapt. Det sier ikke lite om kunnskapsnivået i statskanalen.


-------------------------------------------------------------------------Kvinnen som nektet å håndhilse


Publisert 18. februar 2021


Haakon Magnus besøker en moské, men hans utstrakte hånd blir hengende i løse luften. En kvinne i hijab nekter å hilse.

Det viser seg at hun heter Zeliha Acar og jobber i Islamsk Råd Norge, og at hun har vært profilert i media før. Hun er kvinnen NRK løftet frem som følte seg krenket av å vise ørene på passbildet. Det handler altså om en kvinne som ble så krenket at hun begynte å gråte fordi hun måtte vise ørene sine, men som forventer at vår tronarving skal akseptere at hun ikke vil ta ham i hånden.


-------------------------------------------------------------------------


Med minoritetsbakgrunn


Publisert 16. februar 2021

Av Mari Roaldsen


Statistisk Sentralbyrå har publisert en artikkel om lavinntektsgrupper. Av artikkelen fremgår det at det først og fremst er familier med innvandrerbakgrunn som dominerer lavinntektsklassen. 

Andelen barn med innvandrerbakgrunn utgjør over halvparten av alle barn i lavinntektsfamilier. Videre fastslår SSB at barn i lavinntektsgrupper ofte kjennetegnes av å tilhøre barnerike familier hvor foreldrene har svak tilknytning til arbeidslivet. Færre unge bruker tid på skolearbeid, det er en økning i kriminelle gjengangere og ungdomskriminalitet knyttet til vold, og flere unge prøver rus enn tidligere. 


Likevel er det er store beløp som sendes ut av Norge av personer med minoritetsbakgrunn. Dette har innvirkning på fattigdommen minoritetene opplever.  Disse familiene prioriterer familie i hjemlandet fremfor barna sine her i Norge.


--------------------------------------------------------------------------------------


Koronasmitten - og innvandrerbefolkningen


Publisert 14. februar 2021

Av Hans E. Larsen


Koronasmitten i innvandrerbefolkningen handler om mer enn informasjon skriver helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet; Libe Rieber-Mohn. – «Det kan også dreie seg om sosiale forventninger eller religiøs overbevisning. Det kan også være at man forholder seg til annen informasjon enn den som blir formidlet av norske myndigheter. Kulturelle, sosiale og religiøse barrierer handler om forhold som sitter dypt i oss. De er ikke fenomener som kan endres over natten»

Innvandrerne og deres etterkommere står for halvparten av de registrerte smittetilfeller, men FHI anslår at 60% av smittetilfellene går under radaren. En kvalifisert gjetning er at de fleste av disse berører innvandrermiljøene, hvilket skaper en overvekt av smittetilfeller hos nettopp innvandrerbefolkningen. Tatt FHIs tall i betraktning ville de fleste nedstengningene av samfunnet ikke funnet sted hvis Norge ikke hadde hatt innvandrerbefolkning. Det er på tide at man spør seg om innvandringen er blitt for kostbar, både menneskelig og økonomisk. Nå er det valgår, og spørsmålet er relevant. Pandemier vil komme også i fremtiden.


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner – og fremtiden


Publisert 10. februar 2021

Av Janne Antonsen


Kvinner i Russland er i dag utestengt fra yrke som anses å være fysisk hardt eller skadelige for reproduktiv helse.

Men Sovjetunionen har noe rett, det å bli gravid og føde barn er risikabelt og tungt i seg selv. Og klarer ikke et samfunn reprodusere seg selv, så er den kulturen og samfunnet faktisk døende. Inter mindre.
Faktisk er et av de viktigste oppgavene til ethvert samfunn og enhver kultur å klare skape gode forhold for det å få barn. For barn er fremtiden. Uten barn dør samfunnet. Da hjelper det ikke hvor fantastisk samfunnet ellers er.

Selv IS forsto dette primære i enhver samfunnsoppbygging. Det hadde ikke hjulpet det spøtt uansett hvor mange «vantro» IS-mennene hadde hogd hue av og hvor mye land deres «kalifat» hadde kriget seg til, om de ikke samtidig tok med seg sine IS-kjerringer og masseproduserte barn i raskt tempo. For det var barna deres som skulle utgjøre ryggraden i dette nye «paradiset». Uten IS-kjerringer til slik masseproduksjon, heller intet IS-kalifat. IS -kvinnene hadde derfor noe av den viktigste oppgaven i hele prosjektet; kun de kunne gjøre IS som «kalifat» levende i fremtiden.

Kanskje ikke det morsomste eksemplet. Men poenget er at uten kvinner til å føde nok barn har vi heller intet levedyktig samfunn for fremtiden. På godt og vondt. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Angrep på ytringsfriheten


Publisert 6. februar 2021

Av Christopher Helgesen


Den som gir hat, trusler og trakassering en kanal bør ikke lenger kunne gjøre dette uten konsekvenser. Jeg foreslår at regjeringen setter ned en kommisjon, for å utarbeide en handlingsplan for å håndtere slike ytringer skriver Kjetil Ermesjø, lokalpolitiker og listekandidat for Ålesund Arbeiderparti.

Men det som truer Norge, er angrep på ytringsfriheten, som dette Ap-innlegget er et eksempel på. Innlegget truer dem som ytrer seg. Vi ser det hver dag. Det må være tindrende klart at intet demokrati og slettes intet fritt land eksisterer, uten fullstendig debatt om islam, en av verdens aller største og mest totalitære utfordringer, med en hellig bok, Koranen, som beviselig inneholder en overopphoping av trusler og drapstrusler mot kristne og jøder og mot dem som forlater islam blant sine egne. Disse koran-vers forkynnes i alle norske moskeer og de samme vers deklameres av selvmordsbombere før og når de utfører sin terrorhandling.


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Aftenposten – og kvinner


Publisert 29. januar 2021

Av Odd Bjørn


«Kamala Harris er USAs fremtid» skriver Christina Pletten i Aftenposten. Hun kan også fortelle at det europeiske USA er på vikende front og at innvandrere fra Kina og India kommer til å dominere.

De svarte i USA utgjør ca. 13 % og inderne er ikke kommet enda. Likevel syns Pletten og Aftenposten at det er greit at de hvite og kristne skal vike plassen for mørkhudede, samt fremmedkulturelle innvandrere - og overlate styringen av landet til dem.

Feministen Pletten har i hele Trumps periode rakket ned på presidenten og det han står for religiøst. Det virker som hun er gått helt i vranglås når det gjelder hvite, kristne menn i USA. Aftenposten følger opp - i samme avis - med utallige innlegg fra innvandrere – og da i hovedsak innvandrerkvinner. I tillegg trykkes en artikkel om angrende hvite kristne i USA - fordi de støttet Trump.

Det virker som om hatet har tatt helt overhånd i avisen - som på eier og ledersiden er fullstendig dominert av feministiske kvinner. Men slik kan vi ikke ha det. Aftenposten opptrer i - ord og gjerning - som en landssviker, jfr. straffelovens kapittel 17. «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser».


Kanskje det er på tide med et oppgjør med feminismen – eventuelt også et nytt landssvikoppgjør?


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Blendahvit idrett – og Dagbladet


Publisert 25. januar 2021

Av Ole Haraldsen


Esten O. Sæther, som er sportskommentator i Dagbladet, fornekter seg ikke. Fra før var det de norske fotballjentene som fikk passet påskrevet som «blendahvite», og nå er det de norske håndballgutta sin tur.

Men bare se hva de selv praktiserer i Dagbladet: Vaktsjef: Ingvild Tvevaag, ansvarlig redaktør: Alexandra Beverfjord, nyhetsredaktør: Frode Hansen, politisk redaktør: Geir Ramnefjell, kulturredaktør: Sigrid Hvidsten og magasinredaktør: Karine Østtveit.


Hva mener Esten O. Sæter om denne "blendahvite" ledelsen i Dagbladet – som består av 66 % kvinner?


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Barneskoler – og innvandrere


Publisert 23. januar 2021

Av Fred Gløersen


42 lærere og ansatte ved Mortensrud barneskole i bydelen Søndre Nordstrand slår alarm om en skolehverdag med trusler og vold. I et innlegg i beskriver de situasjonen som prekær.

Lærerne ved Mortensrud er dermed den andre skolen i bydel Søndre Nordstand som slår alarm om uholdbare forhold. For en stund siden var det lærere og ansatte ved Lofsrud skole som brukte mediene til å rope høyt om hjelp (27 lærere roper varsku om trusler, vold og hevn- og æreskultur).

Lærerne varsler om en skolehverdag med trusler og vold. Det er barn som skolen ikke har ressurser og kompetanse til å hjelpe. Problemene starter lenge før ungdomsskolen forteller de. Kan det ha noe med innvandring å gjøre?


------------------------------------------------------------------------------------------------------


Krav om representasjon


Publisert 17. januar 2021

Av Johan Pedersen


Den nye Koronakommisjonen skal granske informasjonen om covid-19 til landets innbyggere. Et punkt i mandatet er «Kommunikasjon og informasjon til befolkningen, og befolkningens adferd og respons».

Men kommisjonen er uten medlemmer med minoritetsbakgrunn. - Bruk oss! Vi kjenner kulturen i ulike minoritetsmiljøer. Vi vet hvordan man skal kommunisere slik at det blir forstått, sier Samina Tagge. Hun er leder for en gruppe frivillige ressurspersoner med minoritetsbakgrunn som har dannet et eget utvalg: Minoritetsutvalget. Tagge mener det er på høy tid at sånne som henne i større grad slipper til med sin kompetanse på språk og kultur for å få ut livsviktig informasjon om covid-19 til innvandrere.

Dette dokumenterer igjen at parallellsamfunnene i større og større grad begynner å stille krav til innflytelse i det norske samfunnet.  Trump - har velgerne sine i ryggen


Publisert 15. januar 2021

Av Lars K. Øye


Trump er langt ifra perfekt. Men uansett hvor mye dumt og sprøtt han har sagt og gjort, har han likevel vært en lykke for verden ved å ha vært en propp i globaliseringssystemet, som i det minste har gitt oss 4 års pusterom. Nå er den proppen imidlertid fjernet, pendelen kommer til å svinge kraftig tilbake. Eliten kommer til å gjøre hva de kan for at de aldri, aldri mister makten igjen. Dermed fortsetter innvandring og migrasjon.

Republikanere i Washington snakker høyt om å avsette Donald Trump, men de har ikke partiets grunnfjell med seg. Flertallet av republikanere står nemlig last og brast ved sin president, ifølge målingene.

68 prosent av republikanske velgere mener Trump i liten eller ingen grad hadde skyld i det som skjedde i Washington D.C., ifølge målingen til Marist. Kun en liten minoritet av republikanske velgere vil avsette Trump etter stormingen av Kongressen. 83 prosent er imot, ifølge Marist-målingen.

Republikanske senatorer som stemmer for å dømme Trump, vil med andre ord måtte trosse svært mange av sine egne velgere. 76 prosent er «veldig positive» eller «positive» til Trumps innsats som president, ifølge Marist-målingen. I en fersk måling utført av Morning Consult er andelen som er positive, på hele 77 prosent.


På gjensyn - Donald Trump!Politiet, kvinner - og innvandring


Publisert 12. januar 2021

Av Odd Bjørn

 

Det virker som om kvinnelige feminister har tatt hånd om politivesenet i Norge. Se på denne listen:


Tone Wilhelmsen. Stortingspresident

Erna Solberg. Statsminister.

Monica Mæland. Justisminister

Benedicte Bjørnland. Politiets øverste leder. Tidligere PST-leder.

Kristin Kvigne. Sjef for Kripos

Ida Øystese. Politimester i Øst-politidistrikt,

Gry Lene Sem. Nestkommanderende ved Enhet øst i Oslo politidistrikt

Nina Skarpenes. Rektor ved Politihøyskolen.

Over 70 % av politiadvokatene i Oslo er kvinner.

Over 80 % av politiadvokatene i Spesialenheten for politisaker er kvinner.

Etc. etc.


Det er dessuten kjent for de fleste at det står dårlig til med Norge – både i politikken og politiet. Innvandringen og dens medfølgende problemer er stadig økende. Kan feminismens sterke fremgang være årsaken til dette – og hva skulle feministene gjort uten oljefondet?Hvite gamle menn – og kvinner 


Publisert 8. januar 2021

Av Odd Bjørn


Nå er jeg lei skriver Pauline Aurdal-Åmli (17) mellom anna i november 2020. - Jeg så lei av alle disse unødvendige forventningene og normene som gjør at mitt liv som kvinne vanskeligere enn om jeg hadde vært mann. Jeg sitter på sengen og er på gråten fordi p-pillene mine gjør meg deprimert. P-pillene jeg tar for å ikke ligge fire dager i strekk med kramper i magen 12 ganger i året. Jeg kunne fortsatt med mange eksempler, men jeg har kun ett spørsmål: Når vil det ta slutt?  - Jeg skal være ærlig å si at også jeg er en del av problemet. Jeg har også alle disse forventningene internalisert. Jeg tør ikke å bryte ut av forventningene som er satt til min rolle som kvinne. Usikkerheten kommer fra samfunnets normer og alle andres forventninger til hvordan jeg burde se ut og oppføre meg. Selv om de fleste av oss føler oss fanget, så er vi ikke det. Vi må bare få de hvite mennene som pusher femti, over på vår side. De er på vei, det er jeg sikker på.


Men er ikke feminismen strukket vel langt når kvinner står frem og klager på at de er kvinner? Og ganske typisk er det andre som har skylda for problemene.Trekk i nødbremsen


Publisert 3. januar 2021

Av Helga Nielsen


Statistisk Sentralbyrå (SSB) opplyser at antallet stemmeberettigede ved kommunevalget i 2019 var på 4,2 millioner, opp fra nærmere 3,8 millioner i 2011. Det er rundt 400 000 nye stemmeberettigede på bare åtte år, og innvandring står for tre fjerdedeler av denne økningen.

Av alle stemmeberettigede i 2019 utgjorde norske statsborgere med innvandrerbakgrunn 293 500 – opp fra 181 800 i 2011. Utenlandske statsborgere utgjorde 388 900, opp fra 207 000 i 2011. Til sammen utgjør disse to gruppene hele 682 400 av landets 4,2 millioner stemme-berettigede. For bare 8 år siden utgjorde de samme gruppene 388 800 av landets stemmeberettigede.

Der disse to gruppene utgjorde 10,2 prosent av alle stemmeberettigede i 2011, utgjorde de i 2019 16,2 prosent. Det er en formidabel økning, men disse oppsiktsvekkende forholdene er ikke en gang nevnt i de etablerte mediene. Hvor skal det ende er det mange som spør.Effektiv invasjonen av Europa


Publisert 31. desember 2020

Av Steinar Christiansen


Rapporteringen av migrasjonens drama handler som oftest om spillet rundt NGO-skipene i Middelhavet, hvor det hele er så godt synlig, men alt dette berører svært få migranter sammenlignet med det totale antallet som kommer jevnt og trutt til Europa.

Mer enn 185.000 personer søkte om asyl i Tyskland i 2018, et antall som tilsvarer omtrent en fjerdedel av et tysk fødselskull, og tilstrømningen er ikke veldig mye lavere i 2019, med nesten 85.000 asylsøkere i løpet av årets sju første måneder.

Denne strømmen, som vedvarer på grunn av menneskesmugling og er i ferd med å avskaffe Tyskland, er i all hovedsak usynlig i nyhetsbildet. Hvordan skjer den?

Smuglingen involverer korrupte politifolk, den følger kompliserte ruter som involverer flyplasser, og den er blitt enda dyrere - går det frem av EU-dokumentene, som i hovedsak bygger på informasjon fra EUs asylbyrå EASO og fra kilder i politiet som har etterforsket og pågrepet menneskesmuglere.Mannlige innvandrere


Publisert 17. desember 2020

Av Hege Østenstad


Menn er kvinner tallmessig overlegne med til sammen 70 millioner i Kina og India.

Men Kina og India befinner seg åpenbart langt nok borte til at man gidder å sette søkelys på temaet - og man er lite interessert i å belyse det faktum at den innvandringsliberale, herskende klasse er i ferd med å importere samme problematikk i hele Vest-Europa. Men det er faktisk hva europeiske – og norske – politikere gjør. Riktignok i tallmessig mindre skala fordi europeiske befolkninger er mindre, men likevel i stor nok skala til at vi risikerer å bli sittende med alvorlige problemer hvis trenden fortsetter. Og de som vil få merke det først er den kvinnelige delen av befolkningen.


Og det hele skyldes at masseinnvandringen til Europa er sterkt mannsdominert. Mannsdominansen er i tillegg størst fra Afrika og det islamske Asia (som begge omfatter Midtøsten); såkalte R3-land som fra før av ikke utmerker seg med bevegelsesfrihet, rettigheter og likestilling for kvinner.


I en rapport fra Statistisk sentralbyrå i 2018 (SSB) fremgår det at tallet på «mannlige innvandrere var litt høyere enn antallet kvinnelige» (380 000 mot 345 000). Dette gir en kjønnsproporsjon på 91 kvinner per 100 menn. Så «litt» er nok noe av en underdrivelse, for 35 000 flere menn enn kvinner er ikke «litt» i en befolkning som totalt teller 5,3 millioner og særlig ikke når trenden ikke viser noen tegn til å være avtagende. Faktisk tilsvarer mannsoverskuddet nesten et helt Tromsø (39 000 innbyggere).Den norske samfunnsmodellen


Publisert 14. desember 2020

Av Hans Bjørnsen


Den norske samfunnsmodellen bygger i stor grad på befolkningens opplevelse av samhørighet og å være i samme båt, noe som bidrar til høy arbeidsmoral, samhold og skattevilje. En stor grad av globalisering kan true denne samfunnsmodellen. Ved høy innvandring av mennesker fra andre kulturer, risikerer man at samfunnslimet svekkes og at fellesskapsfølelsen og opplevelsen av samhørighet forvitrer. Skulle dette skje, vil det neppe være mulig å beholde velferdsstaten i sin nåværende form. Grunnlaget for en velferdsstat er nettopp at det foreligger en opplevelse av samhørighet og fellesskap. Dette er nærmere beskrevet i boken «Nasjonalstaten – velferdsstatens grunnlag» av Sigurd Skirbekk. I mange land i verden ville det ikke være mulig å ha en velferdsstat etter nordisk modell, helt enkelt fordi en slik fellesskapsfølelse ikke finnes der. Slik bør det ikke bli i vårt land.Kulturer på kollisjonskurs


Publisert 12. desember 2020

Av Hans E. Larsen


Når 30 – 50 % av landets befolkning er skeptiske/kritiske til muslimer - som utgjør 20 – 30 % av befolkningen - er det da landets opprinnelige innbyggere som bør endre sine verdier, eller de frivillig innflyttede?


Det siste århundret har det vært mange negative holdninger til kristendommen. Dette har medført debatt og kritikk, og omsider kristendommens fall. Ingen har kalt kritikerne "kristofobe". Både kristendom og islam er overtro - milliarder av mennesker har brukt betydelige deler av sitt liv på troen, uten å komme opp med et fnugg av bevis. Det merkverdige er at hvis jeg tror på et spøkelse i veggen og lar dette styre mitt liv, da er jeg sinnssyk. Men hvis jeg tror på en fiktiv allah eller gud, og lar en 1400 år gammel skrift styre livet mitt, da kan jeg påberope meg beskyttelse mot kritikk og statsstøtte!


Dette handler ikke bare om religion, men også om kulturer på kollisjonskurs i grunnleggende verdispørsmål. Islam vil helst ikke endre seg. Det i seg selv er skremmende, fordi deres gud har rett i deres øyne. Å påberope islamofobi vitner om islams fanatisme. Å påberope noe som forbindes med psykiatrisk diagnose ("islamofobi") hos ens kritikere - forteller meget om en selv.Religion foran demokrati


Publisert 7. desember 2020

Av Signe Hansen


I juni i 2019 banket et enstemmig statsråd gjennom en proposisjon om Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), som ble sendt over til Stortinget for votering. I proposisjonen fra Barne- og familiedepartementet kommer følgende frem: prinsipielt skal det ikke kreves at «det enkelte tros- og livssynssamfunnet positivt understøtter eller fremmer slike demokratiske verdier som vårt samfunn bygger på, som vilkår for tilskudd». Altså er det fritt frem for totalitær salafisme – dertil offentlig finansiert. Dette er utvilsomt en gavepakke til moské-Norge.Handlingsplan mot muslimhat


Publisert 28. november 2020

Av Bjarne T. Nilsen


Regjeringen lager høsten 2019 en egen handlingsplan mot muslimhat, en egen nasjonal handlingsplan skal nemlig bidra til å forebygge og hindre diskriminering og hat mot muslimer.

Regjeringen har diskutert om tiltakene skal være en del av en bredere handlingsplan om rasisme og diskriminering, men kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) har ivret for å få en egen plan mot muslimhat. Spørsmålet kom høyt på dagsordenen etter moskéangrepet i Bærum.

– Det trengs mer kraftfulle tiltak mot muslimfiendtlighet. Vi må sørge for at folk føler seg trygge på gata og trygge i moskeen. Derfor er jeg glad for å legge fram en handlingsplan mot diskriminering og hets av muslimer, sier Grande.

Hallgrim Berg, forfatter, folkemusiker og tidligere politiker for Høyre, mener at det eneste man oppnår med en slik handlingsplan, er å fjerne ytringsfriheten og innføre en politistat.Bruk din fornuft


Publisert 21. november 2020

Av Yngve Antonsen


Jeg alene kan ikke redde verden fra verken islams ekstremisme eller global oppvarming. Likevel, det jeg lille menneske kan foreta meg, er iallfall å ikke opptre falskt og feigt. Jeg skal derfor ikke ignorere og bare late som ingenting, snakke pent om religionsfrihet og respektere fremmedkulturer når jeg ser at islam og masseinnvandringen er i ferd med å destabilisere demokratiene og rettsstaten. Alene er vi ingenting, sammen står vi sterkere, det gjelder det meste i denne verden, og det er lite konstruktivt å diskutere hvem som har skyld i at isbreene forsvinner grunnet høyere temperaturer, iskremen du har smelter fort om du ikke spiser den. Ikke gjør som mannen som ville overraske kona med en iskrem da hun våknet om morgenen, han la den på nattbordet og da forstår de fleste hva som skjedde, det var bare papiret da hun våknet. Historien er sann, bruk din fornuft i alle sammenhenger og opptre redelig, ikke la det gå prestisje i saker som er viktige for oss alle.Hvem/hva er du?


Publisert 20. november 2020

Av Ken Antonsen


I dette landet har det dessverre blitt slik at hvis du ikke er for å åpne grensene for alle som vil komme hit og tære på våre fellesgoder uten å yte noe tilbake, da er du rasist. Hvis du tillater deg å kritisere islam for å være en totalitær politisk religion, da er du islamofob, skal målbindes og er muslimkrenker. Hvis du tillater deg å stille spørsmålstegn ved alle oppleste og vedtatte «sannheter» omkring miljø og klima, for ikke å snakke om å kritisere Greta Thunberg som «klimaekspert», da er du klimafornekter. Hvis du ikke er helt med på all drittkastingen og utdritingen av Trump og antyder at han faktisk har gjort noe bra også, da er du komplett idiot. Hvis du tillater deg å mene at hijab, burka og niqab er kvinneundertrykkende plagg og symboliserer manglende vilje til integrering, da er du også rasist. Hvis du refererer til andre medier enn mainstreamene, hvor alt ovenfor er dagligdags, da er du høyreekstremist. Slik kan vi fortsette. Er fri debatt i ferd med å bli ofret på den politiske korrekthetens alter?Felles kristent verdigrunnlag


Publisert 17. november 2020

Av Hans Bjørnsen


Historisk erfaring viser at flerkulturelle eller flernasjonale stater ofte er skjøre og ustabile. Nasjonalstater er de overlegent mest stabile statene. Velger man nasjonalstaten, kan man ikke tillate ubegrenset innvandring, for da undergraves staten og de kulturelle og etiske verdiene denne er bygget på. Formålet med innvandring er å styrke det eksisterende samfunnet i landet ved å hente inn folk som deler dets kulturelle verdier - og kan gi et bidrag til statens utvikling og velstand. Da blir vi også bedre i stand til å hjelpe folk i land som ikke er så velutviklet, eller til å kunne ta inn de som har et reelt behov for beskyttelse slik som forfulgte kristne og etniske minoriteter. Europas suksess er basert på et felles kristent verdigrunnlag og stabiliteten i nasjonal tilhørighet og identitet.FNs migrasjonsplan


Publisert 14. november 2020

Av Hans Bjørnsen


FNs migrasjonsplan representerer en overnasjonalitet som i praksis bidrar til flere multikulturelle samfunn og globalt orienterte samfunnsløsninger på ellers regionale og lokale problemstillinger. Dette vil medføre at nasjonalstaten gradvis blir undergravd. Jeg kan overhodet ikke se at Norge vil være tjent med en slik samfunnsutvikling. Noen ganger kan man få inntrykk av at EU og FN har ansatte som er mer opptatt av sin egen karrieremessige utvikling knyttet til de globale institusjoner enn hva som er mest tjenlig for medlemslandene. Vi kan ikke la disse få bestemme fremtiden til landet vårt. Vi må være herre i eget hus.

Det er fullt mulig å hjelpe nødlidende mennesker uten globalisering. Jeg mener at mennesker som hovedregel bør hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressursene. For de pengene man bruker på å gi en asylsøker opphold i Norge, kunne man ha hjulpet mange, mange flere i deres eget land eller i nærmeste trygge naboland. Dette vil dessuten være mer rettferdig. Det er neppe de mest hjelpetrengende som har ressurser til å reise helt til Norge og søke asyl.Flyktningopprøret


Publisert 9. november 2020

Av Odd Bjørn


Regjeringen bør ta flyktningopprøret i storbyene på alvor fordi byenes ønske om å ta imot flere Moria-flyktninger, er en protest mot den stramme flyktningpolitikken mener Bergens Tidende i en lederartikkel i november 2020 - og mener det er åpenbart et gap mellom regjeringens ønske om å begrense asyltilstrømmingen og lokalpolitikernes vilje til å hjelpe.

Som vanlig nevner ikke BT de negative konsekvensene av ikke-vestlig innvandring - eller at mange er økonomiske migranter. Islams vekst i Europa, samt radikal islam og terrorfare, enorme kostnader, parallellsamfunn, splittelse i våre land og at aksept av noe migrasjon skaper presedens og dermed ytterligere migrasjon- forbigås alltid i stillhet i avisen.

Hvorfor drøfter ikke BT de negative konsekvensene av ikke-vestlig innvandring? Kanskje noe av svaret ligger i ledergruppen i Bergens Tidende. Daglig leder er Mari-Marthe Aamold, sjefredaktør er Frøy Gudbrandsen og politisk redaktør er Eirin Eikefjord – alle kvinner etter navnene å dømme. At feministiske kvinner i hovedsak promoterer innvandring, er velkjent – det burde få konsekvenser ved ansettelser.Religionskritikk – eller fobi?


Publisert 6. november 2020

Av Øyvind Thommassen


Fobi er i utgangspunktet et dårlig ord da det peker på en sykelig tilstand. Man sier jo antisemittisme og bør derfor bruke ordet antiislamisme. Det er helt legitimt å være imot islam da islam er har en politisk innpakning - eller en ideologi. Det er langt fra bare en religion.

Det blir derfor også feil å bruke ordet religionskritikk for jeg tror folk i Norge ikke bryr seg så mye om selve religionen. Vi gir for det meste blaffen i kristendommen også. Likevel vil de fleste hegne om `kristenkulturen` - etter 1000 år har vi endelig plassert kirken og det vi kan kalle `kristenfolk` der vi syns den/de hører hjemme. Men så skal vi plutselig begynne å forholde oss til en jeg vil kalle en hjernedød ideologi?


Hvorfor ser vi ingen store problemer med jøder, hinduer, siker, bahaier og andre religiøse grupper? Jo fordi de ikke er ideologiske. Nå må muslimer snart begynne å skjønne dette – prøv!Å få snakke ferdig


Publisert 28. oktober 2020

Av Odd Bjørn


Elisabeth Tangen (17), 1. nestleder i Aker Unge Høyre, er lei av å bli overkjørt i samtaler av det motsatte kjønn. Dette gjør hun rede for i et avisinnlegg i oktober 2020 med tittelen «Fra nå av krever jeg å få snakke ferdig». Dette forklarer hun med følgende: Altfor ofte blir jeg nemlig avbrutt av en gutt. Jeg sitter igjen med inntrykket av at gutten jeg snakker med, ikke synes det jeg sier er viktig nok til å vente på tur. Jeg kan bli overkjørt under hele samtalen.

Men hvorfor skal jeg bli møtt med stygge blikk og spørsmål om jeg er sur, når jeg sier ifra om at jeg ikke var ferdig med å snakke? Hvorfor blir ikke jeg møtt med den samme støtten som gutten blir? Det er på høy tid at vi nå står opp for oss selv. Jeg krever at jeg blir møtt med den samme respekten som vi har for gutter. Jeg krever at guttene ikke lenger skal bli unnskyldt. Jeg krever å få snakke ferdig.

Frøken Tangen blir nok en snakkesalig, radikal feminist med årene vil en tro? Hvor skal dette ende?Jordens befolkningsvekst er problemet


Publisert 26. oktober 2020

Av Tor Arnesen


Jordens befolkning har i senere tid vokst med en faretruende hastighet. I året 1800 er det regnet ut at det var omtrent 1 milliard mennesker på jorden. Senere har antallet sjeler vokst raskt. I rekkefølge årstall/ antall milliarder: 1900/2 - 1940/3 - 2020/8. I de siste 80 årene har verdens folketall økt med mer enn det dobbelte til tross for 2.verdenskrig og de ca.180 mindre krigene rundt omkring på kloden som er utkjempet siden. Pakistans befolkning har økt med en 8-gang siden frigjøringen fra Storbritannia i 1947. I samme tidsrom har folketallet i enkelte Afrikanske stater økt med mer enn en 12-gang. Forsøpling av kloden henger også direkte sammen med folketallet fordi fattige land ikke har råd til miljøvern. Avfall blir tømt i nærmeste elv eller sjø.

For å avhjelpe nøden importerer våre politikere mennesker som bringer med seg en ikke reformert oldtids-religion og en anti-humanistisk kultur, og som samtidig tærer på vårt velferdssamfunn og vår frihet. Forstå det den som kan?Sex i politiet


Publisert 16. oktober 2020

Av Bjørn Andersen


En studie har i oktober 2020 avdekket flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket atferd i politiet. Både politidirektør Benedicte Bjørnland og justisminister Monica Mæland har varslet en oppvask. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener politiet må jobbe med å skape en kultur der det er greit å varsle om seksuell trakassering og uønsket atferd.

Det er en grunn til av vi har fått en helt annen oppmerksomhet rundt seksuell trakassering de siste årene. Grunnen er at det som tidligere var normal oppførsel mellom kvinner og menn, nå er definert som trakassering. I tillegg har radikale, feministiske kvinner (jfr. ovenfor) tatt makten både i politikken, politiet og rettsvesenet. Det paradoksale er at disse kvinnene går inn for en ytterligere innvandring av muslimer - som ser på norske kvinner mer eller mindre som «horer». Forstå det den som kan.Kloke politikere


Publisert 12. oktober 2020

Av Sigurd Bjartmarson


Hvis Norge hadde hatt kloke politikere, og vi hadde sluppet den korrupte og forstokkede venstresiden, hadde Norge vært et meget bra land! Dessverre har vi en akademia som har mistet all sunn fornuft, og bærer frem en dysfunksjonell æreskultur som fullstendig ødelegger vårt land! I tillegg har vi sosialister i alle farger som svikter folket, og gir bort Norge i høyere og høyere hastighet. De opprettholder ukritisk "medlemskapet" i EU, FN, og fortsetter å kaste penger etter andre land som ikke trenger dem! 
Hadde vi i hatt politikere som hadde hatt fokus på privat næringsliv i stedet for den enorme, resurskrevende offentlige sektoren og innvandringen, hadde det vært veldig bra! Norge er et rikt land, både på ressurser og hjernekraft, men dette kommer dessverre ikke folket til gode!Islam er politikk


Publisert 4. oktober 2020

Av Alf Antonsen


I emnekatalogen «Forskning» ved Universitetet i Oslo er det en artikkel av professor Hassan Hanafi - som omtales som en av de store nålevende arabiske filosofene. Artikkelen har overskriften «Islam er politikk». Hanafi ser ikke på islam som religion i tradisjonell forstand – for i ordbøkene blir religion gjerne definert som miraklenes og det overnaturliges sfære. Denne definisjonen tar ikke høyde for islams vesen, mener han. Så hvis forfatterne av ordbøker insisterer på at religion er definert som det overnaturliges sfære, så ville jeg ikke betegne islam som religion. Da ville jeg heller klassifisere islam under “ideologier” – som en samling av sosiale og politiske teorier for å skape et rettferdig samfunn.Gjør noe!


Publisert 28. september 2020

Av Berit Duestad


Flertallet av det norske folk ønsker ikke islam i landet - og det samme flertallet ønsker å stenge grensene. Men hvor i all verden holder flertallet av det norske folk seg gjemt?

Tror flertallet virkelig at de kan stoppe den islamske galskapen ved å sitte og trykke på tastene på Facebook eller på Twitter? Tror de at globalistene og islamistene er redde for et feigt folk som gjemmer seg i sin stue bak tastene på PC'n?

Jeg er drittlei hyklere som sier de er imot innvandring, imot islamiseringen som pågår - men som samtidig ikke har baller nok til å gjøre noe som helst for å stoppe galskapen. Den dagen du møter opp på demonstrasjoner og er villig til å ofre din behagelige livsstil - den dagen har innvandringsmotstanderne vunnet. Når SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) står på stand med 13 person som vil ofre seg for vårt land, mens flere hundre islamister og venstreekstremister hyler og oppfører seg som dimmier, så skjønner jo alle at venstreradden tror de har vunnet. De tror faktisk at SIAN kun er en håndfull nordmenn som kjører sitt eget løp. Gjør noe du også!Terroristene og deres medspillere


Publisert 18. september 2020

Av Harald Jonsen


Thorbjørn Jagland har helt rett i at Norge juridisk sett har plikt til å hente norske IS-kvinner og barna deres hjem, mener jussprofessor Mads Andenæs.

Nei, disse terrorhandlingene skjedde ikke på norsk jord, og disse terroristene og deres medspillere og kumpaner bør dømmes i de(t) land de har begått / støttet opp under dette regimet og disse eksepsjonelt inhumane og avskyelige aktivitetene med å drepe - slakte ned - mennesker med "feil livssyn" i store antall, torturere, brenne levende, kappe hodet av og andre bestialske handlinger.

Hvorfor i alle dager skal disse menneskene dømmes for disse handlingene i land der de ikke har begått disse handlingene? Dette er jo en helt merkverdig tankegang! Iflg. denne typen tankegang - hvis da altså en nordmann begår terrorhandlinger i f.eks. USA, hva er realismen i at vedkommende da skal sendes til Norge for å bli dømt her? Dette er jo helt hinsides? Har Jagland og Andenæs og div. andre fullstendig mistet all fornuft, og gått fra sans og samling?Religionskritikk og hat


Publisert 12. september 2020

Av Rolf Thomassen


Man må skille mellom religionskritikk og hat. Det er helt legitimt å kritisere meninger, kulturer, religioner og religionsutøvelse, i særdeleshet der disse bryter mot sentrale verdier i samfunnet vi lever i. Dette er hverken hat eller rasisme, men helt innenfor rammene for den ytringsfriheten som vi har tradisjon for og som vi bør bevare.

Hat er noe annet. Rasisme er noe annet. Men trusler, vold og oppfordring til vold må det selvsagt slås ned på enten det nå retter seg mot etnisitet, religiøsitet, kultur eller noe annet. Folk skal føle seg trygge enten det er trygghet mot gjengmiljøer, radikaliserte religiøse eller politisk voldelige miljøer.

Hat er neppe voldsomt utbredt hverken blant nordmenn eller innvandrere. Men det finnes begge steder. Det er et felles ansvar å motarbeide og helst fjerne dette fra sine miljøer, ved å si klart fra og vise i ord og handling at man tar avstand fra det.NRK leter etter «flerkulturelle journalister»


Publisert 5. september 2020

Av Oddbjørn Jonstad


Statskanalen NRK er ikke interessert i å ansette etniske nordmenn kan man lese i media i april 2018 - i en ny stillingsannonse. Her søkes det etter flerkulturelle.

I NRKs vedtekter heter det at NRK skal ivareta borgernes ytringsfrihet og ytringsvilkår, samt bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser (§ 13). NRK skal også gjenspeile mangfoldet av livssyn og religioner i samfunnet (§ 18) og ha en bred og balansert politisk dekning (§ 26). NRK skal dessuten opptre "uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet" (§ 28).

Men faktum er at NRK promoterer innvandring og innvandrere over en lav sko. De flerkulturelle fotografene fokuserer på innvandrere – det samme gjør reporterne. NRK er ganske enkelt en kollaboratør, en politisk aktivist på venstresiden – noe politikerne setter pris på.De flotte kristne verdiene


Publisert 25. august 2020

Av Grete Arnesen


Noe av spenningen i våre vestlige samfunn kommer av at den innfødte befolkningen tydelig kan se av klesdrakt og væremåte at nykommerne avviser våre verdier og normer.

Det er ikke nok å kunne norsk og ha en jobb for å være integrert i samfunnet! Men det er vanskelig å fremme en slik sak i dag fordi nordmenn selv ikke våger å vedstå seg sine egne kristne verdier!
Grunnloven derimot er klar: "Verdigrunnlaget forbliver vår kristne og humanistiske arv" §2. Jfr. §§ 4 og 16.

Det verdisettet vi har innebygget gjennom 1000 år i Norge er helt annerledes enn Islams verdisett! Noen nordmenn tror dessverre at disse flotte kristne verdiene har kommet tilfeldig og at alle har samme verdisett. Det stemmer ikke!

Vikingene sluttet å herje og drepe i møtet med kristendommen! De Ti Bud er geniale, nestekjærligheten og tilgivelsen likedan. Det kristne menneskesynet er også helt genialt. Rettsstaten kom med kristenretten i Gulatingslova før år 900. Disse flotte kristne verdiene må vi vedkjenne oss og gi videre til nye generasjoner.Flyktninger vil til kristne land


Publisert 12. august 2020

Av Kåre Wilhelmsen


Folkekirken lever, men grunnmuren slår sprekker. En pressemelding som ble lagt ut før pinse i 2019 tegner et dyster bide av fremtiden for Den norske kirke. Årsaken er både at noen melder overgang til andre kirkesamfunn, men også endringer i befolkningssammensetningen, altså innvandring til Norge.

Mange er ikke klar over følgende fakta, nemlig at alle de nasjoner flyktninger vil inn i, har en kristen kulturarv, også Norge. Vår nasjonsbygger var evangelisten Hans Nielsen Hauge, som fikk den Hellige Ånd i åkeren. Sosialistene har bare hakket løs på alt som er godt i Norge og nå omfavner de islam, som også bare har produsert fattigdom, despoti og massive folkemord.

Land med kristen kulturarv har velstand, demokrati, rettstat, vitenskap, helsevesen, alle de fremste universiteter i vesten - alt ble stiftet av kristne. Superstjernen Newton var kristen, Einstein hyllet "the nazarean," selv om han var jøde. Jøder har produsert en superstat ut av myrer og ørken, på 70 år, fordi de har samme Gud som vi kristne.FrP har ikke fulgt med i timen


Publisert 5. august 2020

Av Odd Bjørnsen


Jeg har stor sympati med dem som ønsker en forandring i politikken, men når de trekker fram FrP som et alternativ til det bestående, virker det bare komisk. Hvem gikk med på Acer. Hvem gikk med på Marakesj. Hvem har sluppet inn titusener av muslimer via familiegjenforening m.m. Hvem gir særretter til innvandrere fremfor nordmenn osv. osv. Lista er lang.
FrP har ikke fulgt med i timen hverken nasjonalt eller internasjonalt. De tar avstand fra Trump, Åkeson og Le Pen m. fl. og heier på Merkel, Macron og Lövèn. Og tenk hvilken farlig grense vi har til Sverige slik apropos. Men vi har bare råd til å sjekke togene ved Svinesund en gang i uken.

Nei FRP er historie dessverre. Bompengene fikk de også midt i fleisen, da de ikke lenger følger med i hva som skjer på den såkalte grasrota.Folkevekst og emigrasjon


Publisert 23. juli 2020

Av Odd Olav Bjørn


Til tross for at europeiske myndigheter foretrekker å late som noe annet – og fortie problematikken – er afrikanske ledere fullstendig klar over faren de står overfor. Egypt opplever f.eks. en befolkningsvekst som er så enorm at myndighetene omtaler den som en av «de to største truslene i Egypts historie» og kjører kampanjen «To er nok» i håp om at folk skal få færre barn. Ifølge den egyptiske eksperten på folkevekst og emigrasjon Ayman Zohry er det nærmest uvesentlig hvem som styrer et land i møte med en slik befolkningsvekst. – Ingen kan løse dette. Vår infrastruktur kan ikke ta imot så mange mennesker, en million hvert halvår, økonomien er ikke sterk nok, folk blir arbeidsledige, sier han og legger til at veksten truer samfunnets stabilitet. Enda verre: han mener at problemene allerede er for store til at det er mulig å gjøre noe med dem. Befolkningsveksten betyr rett og slett at Egypt vil forbli et fattig land i uoverskuelig fremtid.Uten folks samtykke


Publisert 17. juli 2020

Av Odd Olav Bjørn


De dominerende politiske strømningene i Europa i dag, vil fortsette å lide nederlag helt til de griper fatt i europeernes legitime bekymringer. Hvis den politiske klassen ikke svarer på folks bekymringer, vil ekstremistene før eller senere vinne frem. Hvordan kan en europeer vise uro over retningen samfunnet går i? Men uansett hvordan han gjør det, og særlig hvis han ikke har doktorgrad, vil han bli omtalt som rasist og fremmedfiendtlig. Og hvis han stemmer på et «dårlig» parti, vil han bli avskrevet som «populist». Men det virkelige problemet er klart: Flere generasjoner av politiske ledere har forandret våre samfunn fundamentalt uten folks samtykke, og sågar i strid med deres ønske. Er det ikke på tide å innse dette og gjøre noe med det, istedenfor å finne nye måter å fornærme folk på?Det mentale landskapet i Norge


Publisert 6. juli 2020

Av Roar Nordtvedt


Mange kloke ord har vært sagt i kjølvannet av terroraksjonen mot moskeen i Bærum. Saken avdekker de store bristene og spenningene i det politiske og mentale landskapet i Norge. Saken avdekker en underliggende psykose hos det offisielle Norge, som kommer tydelig til overflaten i kjølvannet av Manshaus-affæren

De aller fleste i vårt samfunn er enige om at vold som politisk uttrykksmåte er avskyelig, i hvert fall dersom man ser bort fra en del venstreradikale undergrunnsmiljøer - dog med en skremmende utbredt passiv støtte i mange toneangivende medier og akademiske og kulturelle sirkler.

Islamhat er en av de mindre problemene som et splittet og polarisert Norge strir med. Intoleransen, hatet og voldsangrepene er mye større mot andre grupper i det norske samfunnet enn muslimer, mens de offisielle myndighetenes støtte er tilsvarende mindre til disse samme gruppene i forhold til islam. Når noen likevel hevder at det er et utbredt islamhat er det fordi de ikke evner å skjelne mellom saklig og begrunnet kritikk og skepsis med hat.Vanskelig å føle seg norsk


Publisert 22. juni 2020

Av Odd Bjørnsen


Paul Thomas og Abdul-Razak Kuyini Alhassan, begge førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Sørøst-Norge skriver i februar 2020: Vanskelig å føle seg norsk. Vi som har forsket på ungdom med innvandrerbakgrunn (og selv har en slik bakgrunn), savner en diskusjon i offentligheten om tilhørighet. I underkant av 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn. Da er det merkelig at ordskiftet fortsatt domineres av kriminalitet, vold, tvangsekteskap og lignende. Minoritetsungdom har fortalt oss at det er vanskelig å føle seg norsk når storsamfunnet ikke er villig til å la dem få høre til.

Det disse skriveglade innvandrerne ikke forstår er at minoritetsungdom som velger islam fremfor sekulære verdier, lukker dører. Prioriterer man hijab eller nikab fremfor tilpasning og modernitet, setter man opp en fysisk og mental barriere mellom seg selv og storsamfunnet. Så enkelt er det faktisk. Men var ikke forutsetningen for asyl at de skulle reise tilbake til hjemlandet når det var trygt – dette gjelder vel også førsteamanuensiser i pedagogikk. Her har våre politikere sviktet totalt.
Gir man lillefingeren


Publisert 2. juni 2020

Av Harald Johnsen


Trist utvikling dette - det går bare fra galt til verre hele tiden mht. islams stadig økte tilstedeværelse og innflytelse i landet vårt. Dette til tross for at Grunnlovens § 2 spesifiserer følgende: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv.» Politikerne og MSM-redaksjonene har null motforestillinger i forhold til masseinnvandringen fra muslimske land, og islamiseringen av landet vårt. Dette er virkelig ille.

Med slik unnfallenhet og grenseløst absurd islam-apologetisme som våre politikere, byråkrater, journalister m.fl. fremviser – systematisk og konsekvent – så ligger det i kortene hvordan det vil gå med det norske samfunnet etter hvert. For å se hvordan det da vil bli, kan vi se til f.eks. Storbritannia: der har islamiseringen av samfunnet kommet svært langt, med hundrevis av sharia-domstoler, sharia-tribunaler, sharia-regler over alt - ikke bare i store byer, men også stadig flere småbyer og småsteder. Det er muslimsk ordfører i London, og samme by er det nå rundt 500 moskeer! Vi kan også se til Sverige, som stadig legger seg langflate for og underkaster seg muslimers stadig flere krav. Gir man lillefingeren, osv. Og man har nå gitt hele armen, opp til albuen, og det blir stadig bare verre og verre.Bare en religion?


Publisert 29. mai 2020

Av Jan Jonsen


Når en har deltatt i samfunnsdebatten en stund, ikke minst når gjelder de temaene som oftest er oppe i alternative media, så er det er ikke vanskelig å komme frem til synspunkter og konklusjoner som gjelder islam

For når det gjelder akkurat islam, så er det, faktamessig, en blanding av politisert ideologi, religion og samfunnssystem. Skal en være tro mot det som står i de islamske skrifter (og det bør man som "rettroende"), så kan man ikke drive og velge ut det som passer. Islam er en komplett pakkeløsning. Og det er bl.a. dette som er et problem i forhold til kunnskapsnivået generelt om islam: Folk flest har, gjennom skoleverket og media, blitt pådyttet forestillingen om at islam bare er en religion, omtrent som kristendom. Det er jo ikke tilfelle. Det er faktisk en mer politisert ideologi og et samfunnssystem (regulert av sharia) enn religion.

I tillegg er islam intolerant. Bare islam duger. Ingenting annet er akseptabelt. Alle som ikke underkaster seg islam er per definisjon mindreverdige mennesker (altså er islam grunnleggende "rasistisk", i henhold til nyere tids utvidede definisjon på hva som sorterer under dette begrepet) og "vantro".

Men ikke bare er islam intolerant, men også totalitær, vil ha en sterk stat, og minner ideologisk på den måten på totalitære ideologier som kommunisme, fascisme og nazisme. Jødehat og antisemittisme er, som i nasjonalsosialismen, også iverksatt i islam på et grunnleggende nivå. Men dette er man altså "hatefull" og "rasistisk" hvis man påpeker og kritiserer islam for.Et privilegert lag i befolkningen


Publisert 4. mai 2020

Av Carl Thorsen


Det som skjer i våre dager, er at politikerne føler et trykk fra befolkningen. I den prosessen konsoliderer de sin makt. Dette er noe som ikke skjer når politikerne er vanlige folk som kommer fra vanlige jobber, men dagens politikere er så godt som alle politiske broilere, som til sammen utgjør et samfunn lignende Frimurerne, Jehovas Vitner, Legeforeningen etc. De er et eget, ytterst privilegert lag i befolkningen, og nå ser de behovet for å sikre sin maktbase. Det absolutt verste som kan skje, er at det kommer noen utenfra (som Trump), og tar makta fra dem.Kritikk av religion


Publisert 1. mai 2020

Av Hans Jonsen


Kritikk av religion, inkl. kristendom, har vært grei skuring i her i landet i lange tider. Dette inkluderer til og med ønsket om å avkristne Norge, som f.eks. Arbeiderpartiet systematisk har jobbet med i over hundre år, og fremdeles ikke har helt gitt seg på. Andre partier og politikere er ikke stort bedre heller. Samtidig - absurd nok - åpner både Ap og disse andre partiene armene vidt og bredt for å omfavne den totalitære og intolerante lapskausen av religion, politisert ideologi og samfunnssystem som går under navnet islam. En ideologi som er fremmed for landet vårt, og som ikke hører hjemme her verdimessig: systemisk kvinneundertrykkende, intolerant i forhold til andre livssyn og religioner, problematisk i forhold til ytringsfrihet og andre frihetsverdier, inkompatibel med grunnleggende norske verdier som likeverd og likestilling, tillater æreskultur og streng negativ sosial kontroll osv. osv.  Det er eksepsjonelt merkverdig at valgte partier går inn for dette – de mangler historiekunnskaper.NRKs kollaboratørvirksomhet


Publisert 19. april 2020

Av Olav Jonstadius


Innvandringen til landet er nå så stor og omfattende at den nærmest er å betrakte som en invadering - eller invasjon om en vil. Dette til tross for at en forutsetning for å få asyl her i landet, er at man returnerer til hjemlandet når det er mulig. Her har selvfølgelig våre politikere sviktet totalt. Men ikke bare politikerne – mange offentlige og private institusjoner og bedrifter har innledet et samarbeid med de invaderende migrantene. På godt norsk kalles dette kollaborasjon – utført av kollaboratører. Jfr. Wikipedia og Kollaborasjonen.no. En av de verste kollaboratører i landet er den tvangsfinansierte, statelige bedriften NRK – som nå også har fått en muslimsk sjef.


NRK har besluttet at ca. 30 % av de ansatte skal ha en fremmedkulturell bakgrunn. Det merkes godt på hvem som er fremtredende programledere og hvem som blir intervjuet og filmet på TV. Spesielt kvinner med fremmedartede navn er populære. Man skal lete lenge før man finner et redaksjonelt innlegg med antydning til kritikk av innvandringen. Derimot er EU og spesielt Angela Merkel i vinden blant journalistene.


Dette aktive samarbeidet med dem som – tross folkelig motstand – uberettiget har tatt plass i landet, kalles – som nevnt - på gammelt, godt norsk for kollaborasjon – og blir å betrakte som landssvik, jfr. Landssvikoppgjoer.no


Abid Raja er styreleder og Thor Gjermund Eriksen er ansvarlig redaktør i NRK. Julie Brodtkorb er leder for Kringkastingsrådet. Fagforeningsledere er Rolf Johansen, Tore Egelien og Trine Steen. Merk deg navnene.Svenske tilstander


Publisert 10. april 2020

Av Anna Hansen


I Sverige har de nylig kartlagt, for første gang siden 2005, koblingen mellom etnisk opprinnelse og kriminalitet. Tallene er en varm potet som ikke passer inn i den politisk korrekte idyllen i landet.

Fra 1985 til 2017 har andelen som er dømt for kriminalitet og som er født utenfor Sverige eller har en eller to utenlandsfødte foreldre, vokst fra 18 til 34 prosent. Mens andelen personer med utenlandsk bakgrunn i 1985 utgjorde 31 prosent av mistenkte i svenske straffesaker, utgjør den samme gruppen i dag 58 prosent.

Det er visse typer forbrytelser der innvandrere er overrepresentert. I perioden 1985-1989 var 42 prosent av alle mistenkte for drap og drapsforsøk i Sverige innvandrere. I 2013-2017 hadde andelen steget til hele 71 prosent.

Det er innvandrere med røtter i Midtøsten, inkludert Afghanistan og Iran, sammen med mennesker med afrikanske røtter som er særlig overrepresentert i kriminalitetsstatistikkene.


Men fortsatt skal noen hevde at det ikke finnes noen sammenheng mellom innvandring og kriminalitet?Retten til å si hva de mener


Publisert 22. mars 2020

Av Randi Martensen


Varsellampene bør blinke når representanter for såkalte «freds- og menneskerettsorganisasjoner» forteller oss at ytringsfriheten bør innskrenkes i demokratiets navn – slik ni av dem gjør i Aftenposten.

Forsøket på å hausse opp stemningen knyttet til diffust definerte «hatefulle ytringer» som begrunnelse for å forby vanlige nordmenn retten til å si hva de mener om hva de selv ønsker, har selv noe av konspirasjonsteoriens preg. Her er det altså ikke den globale jødiske sammensvergelse det handler om, men den snikende fare fra et formløst og allestedsnærværende størrelse «hat». Lik Don Quijotes kamp mot vindmøllene og Bushs krig mot terror, skal man nå føre en krig ledet an av advokater og representanter for organisasjoner med fine navn mot en grunnleggende menneskelig følelse man mener «majoritetsbefolkningen» er spesielt utsatt for. Kampen mot ugresset i den perfekte hage.Den økonomiske innvandringen


Publisert 1. mars 2020

Av Øyhild Sinsen


Ny barnevernslov må ivareta etniske minoriteter bedre, skriver Athar Ali i Norsk Innvandrerforum.

Dette er et godt eksempel på problemer som oppstår ved innvandring. Jeg tør påstå at det også viser at vi antagelig har nådd et metningspunkt i innvandringen til Norge i dag. Den økonomiske innvandringen. Vi har gode lover i Norge, lover som omfatter alle borgere av landet. Det finnes ingen fornuftig begrunnelse for at vi skal ha spesielle lover for minoritetsgrupper. Selv om vi ikke lenger har en kristen statskirke i Norge, er det likevel kristne grunnverdier landet er tuftet på, og som våre lover legger til grunn. Vi lar minoriteter bygge sine moskéer og forsamlingslokaler og praktisere sin religion i fred, men vi kan ikke forandre vårt lovverk for å tilpasse det i overensstemmelse med minoritetenes identitet. Får man opphold i Norge og innvilges norsk statsborgerskap, plikter man å følge norsk lov.NTB fremmer migrasjon


Publisert 7. januar 2020

Av Thor Øyestad


Slagsiden i NTBs dekning av masseinnvandringen av unge, våpenføre menn fra tredje verden til Europa er bemerkelsesverdig. Særlig med tanke på byråets spesielle rolle.

NTB har gang på gang demonstrert sin ubalanserte dekning av migrasjonen til Europa. I juli 2019 omtalte byrået Italias innenriksminister slik: «Italias intenst innvandringsfiendtlige innenriksminister Salvini« Dette er ikke i nærheten av nøytral nyhetsformidling, som er hva byrået forsøksvis etterstreber. NTB argumenterte med at Salvini gang på gang har uttrykt seg «svært negativt» om innvandring, og at holdningene gjenspeiles i Italias praktiske politikk.

NTB migrantdekning har tydeligere slagside enn en råtten migrantbåt idet den får landkjenning.

Norsk Telegrambyrå er norsk presses eget nyhetsbyrå, deleid av flere av de største mediene, inkludert Schibsted, Amedia og NRK. Det er påfallende at et nyhetsbyrå kan holde på slik i år etter år uten at det reageres fra eier- og kundesiden.

En nærliggende tolkning er naturligvis at de øvrige mediene går god for byråets vridde dekning. De driver i samme business selv.Kampen for de ureturnerbare


Publisert 29. desember 2019

Av Odd Olav Bjørn


Arne Viste, en forretningsmannen fra Sola, ble i oktober dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

– Dette handler om situasjonen til flere tusen mennesker som lever i Norge. Når jeg leser dommen, er det ikke noen særlige oppsider å se for dem det gjelder, sa Viste. Dommen ble senere anket, og Viste sier han er villig til å kjøre saken helt til menneskerettighetsdomstolen.

Det spesielle med saken var at Viste anmeldte seg selv til politiet, og ikke forsøkte å holde saken skjult. Han ville ha saken vurdert av retten.

Tidligere i desember ble Arne Viste tildelt årets Petter Dass-pris av avisen Vårt Land. Nå er det Stavanger Aftenblad som hyller Vistes kamp for ureturnerbare asylsøkere. I desember ble han tildelt Aftenbladets statuett.

Viste beskrives som en David i kamp mot Goliat, alene mot overmakten, som bruker all fritid til «den store saken, kampen for de ureturnerbare».

Dette er nok et eksempel på at noen mener egen moral bør gå foran norsk lov. Sjefredaktør i Vårt Land heter Bjørn Kristoffer Bore og sjefredaktør i Stavanger er Lars Helle. Det er trist at hele den norske mediekulturen blir til en suppe av føleri. Gjør ditt beste for at ikke disse vinner frem med meninger - som til forveksling ligner på landssvik.Maktovertagelsen


Publisert 2. desember 2019

Av Olav Jonstadius


Høyesterett har forkastet anken og dømt formann i Norsk Folkeparti til å betale en bot på kr. 8 000 for å ha uroet noen navngitte etterkommere etter innvandrere. Bakgrunnen er at partiet har etablert en internettside – Repatriering.no – hvor man krever at innvandrere og deres etterkommer sendes tilbake til sine respektive hjemland. Ifølge politiet, påtalemyndigheten, domstolene og til slutt Høyesterett, er dette i strid med Straffelovens § 266.

Vi er altså kommet så langt her i landet at innvandrerne og deres etterkommer går til sak mot etniske nordmenn som på politisk grunnlag krever at de repatrieres. Dette til tross for at dette var forutsetningen for å få asyl – midlertidig opphold - i landet.

Nå er det jo ingen unaturlig menneskelig reaksjon at innvandrere tenker på seg og sitt og utnytter situasjonen til eget beste. Det er våre politikere som har skylden for at slike situasjoner oppstår. Når vi i tillegg har et feministisk politi og et politisert rettsvesen som ikke opptrer uavhengig av korrekte politiske meninger, blir situasjonen uholdbar. Tiden er overmoden for en riksrettssak mot politikere og dommere. Jfr. Riksrett.no.

Dommerne i Høyesterett som avsa dommen er Per Erik Bergsjø, Torill Marie Øie og Wenche Elizabeth Arntsen.Tolkning av koranen


Publisert 24. november 2019

Av Vidar Børresen


Står første kvinnelige muslimske leder i Norge for tur? Muslimske kvinner må kreve sin plass skriver Rania Jalal Al-Nahi, samfunnsdebattant og teologistudent, i juni 2019.

Masse synsing her om "tolkning av koranen" noe som atter en gang tyder på at forfatteren ikke har lest koranen eller satt seg inn i emnet det skrives om. Koranen kan ikke tolkes, det som står der skal forstås nøyaktig slik det er skrevet. Ja, dette står flere steder i den selveste koran, slik at man ikke skal bli fristet til å "tolke". Basert på dette og på flere vers i koranen som beskriver kvinnene\s verdi og hvordan hun skal oppføre seg, så er det ganske klart at en kvinne ikke kan være imam. Det er en årsak til at islam ikke har endret seg de siste 1400 år, kritikk av - eller ønske om å endre - islam er forbundet med dødsstraff. Skulle ønske "journalister" gadd å sette seg inn i det de skriver om.Ærlig og kritisk journalistikk


Publisert 8. november 2019

Av Harald Jonsen


Vi trenger i Norge en ærlig og kritisk journalistikk i forhold til konsekvensene av flere tiår med stor fremmedkulturell innvandring, islams stadig større utbredelse og påvirkning av samfunnet og landet vårt, samt en stadig økende kulturell balkanisering, demontering av vårt eget homogene verdifellesskap og erstatning av samme med et eksperimentelt og babelsk multikultursamfunn, der samfunnslimet til slutt vil være totalt oppløst.


Slik kritisk, ærlig og ansvarlig journalistikk tilbyr ikke MSM, tragisk nok, og sterke krefter vil attpåtil fjerne statsstøtten til alternative media for å bidra til å fjerne de kritiske stemmer som fins. Det er ille, tatt i betraktning også at det er generelt politisk enighet om å støtte opp under et meningsmangfold i Norge. Tydeligvis må det ikke være for mangfoldig, man kan ikke tillate for store avvik i forhold til den ensrettingen og enfoldet som ellers råder grunnen i medielandskapet.Overvåking av moské-møter


Publisert 23. oktober 2019

Av Per Devold


Gang på gang viser det seg at politiet ikke klarer å bortvise voldelige demonstranter fra et demokratisk lovlig politisk møte. Hvorfor er det så vanskelig for politiet å sikre at lovlige demonstrasjoner på høyresiden skal få fremføre sine demokratiske rettigheter uten å bli mobbet, trakassert og få møtet ødelagt av venstreekstremister? Hvis politiet virkelig ønsker å beskytte demokratiske rettigheter, kan det umulig være vanskelig å stenge blitzere, kommunister og radikale islamister langt unna fredelige lovlige politiske møter. Det er kanskje slik at politiet ikke evner og ikke ønsker å sikre at demokratiske møter avholdt av høyresiden, skal få bli avholdt i fredelighet slik at deres rettmessige rettigheter skal få råde?


Uansett årsak, politiet viser total udugelighet og ignoranse. Når skal politiet ha regelmessige overvåking av moské-møter for å beskytte norsk demokrati, verdier og kultur? Kan vi få et svar fra den nye sjefen i politiet, tidligere sjef i Sikkerhetsavdelingen (PST) - som er tilhenger av islam.Bare ny kjernekraft kan fylle behovet


Publisert 20. oktober 2019

Av Torvald Kjeldsen


Mange er skeptiske til at verdens kraftbehov i overveiende grad skal kunne bli dekket av variabel strøm fra sol og vind, og det er ingen troverdige analyser eller erfaring, som viser hvordan en slik strømforsyning skal kunne fungere.

Konsekvensene av plutselige strømbrudd er i de fleste tilfeller alvorlig og ved lengre avbrudd kritisk, mens svikt i frekvens og spenning kan føre til både skade på elektrisk utstyr og driftsavbrudd.

For å kunne drifte en strømforsyning, bestående av ulike kraftprodusenter, transportører og sluttkunder, kreves at en rekke systemtjenester er tilgjengelig.

For å oppnå effektiv utnyttelse av all produksjonskapasitet i en strømforsyning, er det nødvendig å etablere en balanse i forholdet mellom variabel og fast/regulerbar kraft, som igjen er en betingelse for at alle aktører i en strømforsyning kan oppnå rimelig lønnsomhet.

FNs klimapanel har i sin såkalte 1,5 grader-rapport (oktober 2018), også uttalt at andelen kjernekraft må økes kraftig, kanskje 3-dobles innen 2050 fra dagens nivå, dvs. til rundt 8.000 TWh. Men her må en ha i mente at klimapanelet fortsatt legger til grunn en høyst usikker antakelse, at en stor del av utslippsreduksjonen i kraftsektoren skal oppnås ved fangst og lagring av CO2 fra fossile kraftverk.

Neste generasjon av kjernekraft som er under utvikling, vil bli forskjellig fra dagens anlegg, både når det gjelder fleksibilitet i størrelse (standardisering), type brensel, avfallshåndtering osv. Et aspekt som er lite omtalt, er at kjernekraftverk også kan levere karbonfri varmeenergi i stor skala til ulike formål, prosessindustri, oppvarming av bygninger, fjernvarme, produksjon av ferskvann ved avsalting og mye mer.

Realisering av ny kjernekraft i et omfang som skissert, vil åpne et enormt globalt marked for utvikling, fabrikasjon, drift/vedlikehold av kjernekraftanlegg, i ulike varianter og størrelser. 


Her bør det også kunne åpnes muligheter for norske tjenester og leverandørindustri, på bakgrunn av teknologiutvikling og erfaring fra olje og gass, som kan ha stor overføringsverdi til kjernekraft, og (ikke minst) vår mer enn 60 års erfaring med reaktordrift og forskning, særlig knyttet til sikker drift av kjernekraftanlegg.

Kjernekraft kan derved potensielt bli et nytt stort nasjonalt energiprosjekt, til erstatning for bortfallet av utbyggingsaktivitet på norsk sokkel, om få år, som følge av mangel på nye større funn.Handlingsplan mot islamofobi


Publisert 15. oktober 2019

Av Hans Timrå


Tre representanter fra SV la en fredag i juni 2019 frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi.

Men dette er et totalt vrengebilde av virkeligheten, snekret sammen i møtelokaler bak lukkede dører og isolert fra den virkelige verden utenfor. Det finnes ingen sterke krefter fra ytre høyre som blåser gjennom Europa. Det finnes bare redde, sinte og frustrerte vanlige mennesker som ser ekte og farlige krefter etablere seg og vokse seg sterke, med god hjelp fra realitetsfjerne mennesker representert av bl.a. SV. 
Resultatene fra spørreundersøkelsene tolkes som holdninger man må kjempe mot. I stedet bør de tas til etterretning, da mye av frykten er velbegrunnet og påstander sanne. 
Når det er nettopp muslimer som føler seg utsatt, i motsetning til andre religiøse grupper i samfunnet, ligger forklaringen nettopp på muslimene selv og deres lakeier. Det er derfor vi ikke ser en nasjonal handlingsplan mot buddhismofobiAsylpraksis truer integreringen


Publisert 1. oktober 2019

Av Odd Olav Bjørn


Den lange ventetiden i saker hvor UDI vurderer å trekke tilbake oppholdstillatelse, og usikkerheten som prosessen medfører, gir seg utslag i dårligere livskvalitet og bråstopp i integreringen skriver Jan-Paul Brekke, forsker, Institutt for samfunnsforskning, Marta Bivand Erdal, forsker, PRIO og Simon Roland Birkvad, stipendiat, UiO i juni 2019

UDI har de siste årene opprettet flere enn 8000 saker hvor de vurderer å trekke tilbake oppholdstillatelsen til flyktninger og andre migranter. De vanligste årsakene er at det er oppgitt uriktige eller udokumenterbare opplysninger i søknadsprosessen, eller at forholdene i hjemlandet er endret slik at norske myndigheter mener at de ikke lenger har behov for beskyttelse, og kan reise hjem.


Mange av disse tilbakekallssakene har imidlertid blitt hengende uten avklaring. I noen tilfeller har det tatt flere år å behandle dem. En ny forskningsrapport viser hva denne prosessen medfører for de som blir berørt. Den lange ventetiden, og usikkerheten som prosessen medfører, gir seg utslag i dårligere livskvalitet og bråstopp i integreringen.


Men spørsmålet er hvorfor de ikke blir repatriert omgående slik asylavtalen forutsetter. Vi har noen elendige politikere.Folk er forbannet


Publisert 26. september 2019

Av Anton Tonstad


Er FrP politikere jævla dumme? Forstår de ikke sine velgere? Man kan undres. FrP i opposisjon var et helt annet parti, her ser vi hva makt gjør. Det politiske landskap ligger åpent for et parti som kan komme på banen vedr innvandring og islam. Hele Norge skjønner de problemer dette medfører, ikke bare vi i Groruddalen. FrP har ikke en dritt å vise til. De har sviktet sine velgere. Ikke kom med det om at alternativet er verre. Folk er forbannet.

Har stemt FrP i mange år, nå er det slutt. Utenom listhaug finnes det ikke ryggrad. De burde ikke gått med på å la henne gå som justisminister. Eneste redningen for FrP er å få Listhaug i en viktig posisjon. 6 år i regjering og ikke fått igjennom en eneste viktig sak. Alle avgifter som før, hva med NRK, strøm, bil, bom, alkohol etc. Udugelige politikere. Min stemme går iallfall til bommotstanderne. FrP kan seile sin egen sjø, de vi bli radert bort i de neste valg. Se på Danmark, og dansk folkeparti, de skjønte heller ikke hva som traff dem.Forskjellen mellom Islams Allah og kristendommens Gud


Publisert 23. september 2019

Av Sverre Kjeldsen


Den protestantiske kirke regner pinsen som kirkens fødselsdag, dagen da Jesu disipler fikk Den hellige ånd og over 3000 ble kristne i Jerusalem. For mange er pinsen den kristne høytiden de forstår minst av, men for de som vil forstå forskjellen mellom kristendom og islam, er pinsen avgjørende, spesielt i en tid hvor kristendommen synes å miste mange av sine forsvarere, mens islam får stadig flere.


Vi pleier å si at en avgjørende forskjell mellom islams Allah og kristendommens Gud er at kristendommens Gud er relasjonell, mens Allah er en ikke-relasjonell gud. Denne relasjonen kalles i kristendommen for Treenigheten, og er en relasjon mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Den hellige ånd er altså et resultat av kjærligheten mellom Faderen og Sønnen. Når vi da sier at kristendommens Gud er kjærlighet, er Den hellige ånd bekreftelsen på nettopp det.Fremskrittspartiet lurer deg


Publisert 18. september 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Fremskrittspartiet har i årevis fortalt folk flest at de vil ha en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Likevel har dette medført at 23 % av befolkningen er innvandrere eller etterkommere av innvandrere. I landets hovedstad utgjør innvandrerbefolkningen – hovedsakelig muslimer - 33 % til tross for FrPs deltagelse i regjeringen. Er dette strengt og rettferdig ovenfor den norske befolkningen – eller er det strengt og rettferdig ovenfor innvandrerbefolkningen? Disse høye tallene viser at alt FrP-snakket om integrering ikke fungerer, da gjenstår bare repatriering, jfr. Repatriering.no. Hvis ikke – hvor skal det ende?


Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann i Frp skriver i september 2019 at muslimen og visepresident på Stortinget, Abid Raja, mener at FrP driver med brun propaganda - med hat mot andre mennesker. Han skriver også at det ikke er muslimer som er problemet. Muslimer flest forsøker ikke å snikislamisere samfunnet, de ønsker bare å leve sine liv i fred. Det er de som står på sidelinjen og heier frem de konservative kreftene, som er problemet, hovedsakelig norske, sekulære ikke-muslimer og kvinnesaksforkjempere på venstresiden.


Dette viser at Herr Helgheim og heller ikke FrP har forstått alvoret når det gjelder Islam og muslimenes inntog i landet. All historisk erfaring viser at muslimene krever å få overta samfunnene de lever i og at det som oftest ender med Sharialov. Ikke la deg lure av FrP og Abid Raja.
Politi, politikk og feminisme


Publisert 2. september 2019

Av Øystein Johnsen


Fire menn ble i august 2019 siktet for gruppevoldtekt, men politiet vil ikke oppgi nasjonalitet.

De fire mennene er i alderen 18 til 20 år og ble framstilt for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett etter at de var blitt siktet for gruppevoldtekt i Levanger. Politiet nekter å opplyse om nasjonaliteten til de fire voldtekts-siktede mennene. Fornærmede i saken er en kvinne i 20-årene som ifølge politiet ikke har tilknytning til de siktede i saken.


Ifølge media er mennene fra Afghanistan. Et intervju med Kjersti Brandtsegg Moe om nasjonaliteten på de siktede forløp som følgende: Spørsmål: Navnene på de siktede tyder på at alle fire er fra Afghanistan, kan du bekrefte det?

Svar: – Vi trenger ikke å gå ut med de siktedes nasjonalitet. Spørsmålet er også om det er interessant informasjon. Jeg kan si så mye at de ikke er norske statsborgere, men utover det kommenterer jeg ikke nasjonalitet.


Hva er årsaken til at politiet må holde det hemmelig hvilket land de er ifra, de som står bak voldtekter i Norge? Selvfølgelig er det interessant for folk flest.

Hvem har gitt politiet ordre om å holde det hemmelig? Det eneste politiet oppnår med dette, er at nordmenn mister tiltroen til politiet. Og dette går begge veier. Slikt kan medføre at folk ikke hjelpe politiet også når politiet ber om hjelp.


Men den genuine årsaken er vel at politiet gjør det politikerne ønsker de skal gjøre: Ikke klandre innvandrere for noe. Dette er den sittende regjerings politikk.

En annen årsak er at feminismen har overtatt i politiet. Leder på politihøyskolen er kvinne, det samme gjelder Politidirektoratet og Oslo Politiforening osv.Flyktningbegrepet


Publisert 29. august 2019

Av Odd Olav Bjørn


I henhold til FN-konvensjonen om flyktninger av 1951 er en flyktning en person som er utsatt for urettvis forfølgelse i eget land, og som derfor trenger opphold i et annet land for å unngå overhengende fare. I gammel tid var asylretten basert på diplomatiske avtaler, i dag er den traktatfestet. Norge har bundet seg til å respektere flyktningkonvensjonen av 1951. Flyktningbegrepet ligger fast i konvensjonen og den som møter konvensjonens krav for flyktningstatus, har krav på dette i henhold konvensjonen.


Men flyktningretten er et virkemiddel i nødssituasjoner. En flyktning har krav på asyl, men dette er imidlertid per definisjon et temporært eller tidsavgrenset opphold utenfor egen stat.

Asyl har man bare krav på så lenge man fortsatt har begrunnet frykt for urettvis forfølgelse, eller det kan være livsfarlig om man returneres til eget land. Asyl er altså pr. definisjon nødhjelp etter behov. De to hovedbegrepene i flyktningretten er derfor asyl og repatriering – det siste betyr retur til eget land når forholdene tillater det. Her har den norske regjering sviktet totaltJeg er forbanna!


Publisert 19. august 2019

Av Thor Øye


Sylvi Listhaug vil i mai 2019 ha full stopp i mottak av flyktninger i områder hvor flyktningandelen er over et visst nivå. Listhaug kom med sitt utspill 1. mai; målet er å unngå gettodannelse og «svenske tilstander». Flere ordførere raser nå mot forslaget – og krever at Listhaug beklager.


Ordførerne i Skedsmo, Lørenskog og Rælingen raser mot Listhaug. De mener hun går altfor langt ved å si at det er fare for at kommunene ender opp med «innvandrergettoer».

– Jeg er ikke skuffet over det Listhaug sa, men jeg er rimelig forbanna, fordi det er ikke sant, sier Øivind Sand (Ap), ordfører i Rælingen kommune.


– Det er sjelden jeg har vært så provosert. Listhaug har gått langt over streken, tordner Ragnhild Bergheim (Ap), ordfører i Lørenskog kommune.


– Jeg synes Listhaugs uttalelser er utidige. Vi liker ikke å bli brukt i et spill om innvandring, sier Ole Jacob Flæten (Ap), ordfører i Skedsmo kommune.


Ja – norske lokalpolitikere imponerer ikkeUten å ta konsekvensene


Publisert 29. juli 2019

Av Sigurd Hansen

 

Norske skip transporterte ca. 60.000 migranter over Middelhavet mellom 2015 og 2017, ifølge Justisdepartementet

EU svarte med Operasjon Triton der altså Siem Pilot, en diger båt mer egnet til å ferge enn redde, inngikk. Det har ikke lykkes å få klarhet i hvem det var som foreslo å sende et skip som var overdimensjonert, også økonomisk, for oppdraget. Det er fremdeles et åpent spørsmål om – og i hvilken grad – den norske stat hadde vurdert de juridiske, politiske og moralske implikasjonene ved å opptre som en NGO.


I og med at det er blitt vanligere å bruke offentlige utredninger for å etter gå statens og utenrikspolitiske veivalg, er det er berettiget å holde makten til ansvar. Hvilke motiver hadde myndighetene? Hvilke prosedyrer ble fulgt og vurderinger gjort? Erna Solbergs uttalelse fra 2015 om at «vi gjør dette både for å redde liv og for å bidra til å passe på yttergrensene i Schengen» henger ikke på greip. Men når ble hun sist spurt om logikken i og konsekvensene av det utsagnet?

En granskning av Siem Pilot-affæren bør spørre om et system hvor beslutningsprosessen er tåkete, ikke-statlige aktører har VIP-tilgang og mediene er ukritiske til alt som selges som idealisme. Altså et system som er i overkant åpent for manipulasjon.


Året 2015 endret europeisk poltikk som 1968. Årstallet er blitt et før/etter. Norge, og Europa for den saks skyld, har ikke råd til å la emosjonene ta overhånd i slike situasjoner, og under dekke av gode intensjoner løpe i blinde uten å ta konsekvensene av sine handlinger.


Politiske misforståelser – og Grunnloven


Publisert 6. juli 2019

Av Olav Jonstadius

 

I juli 2019 skriver Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn mellom anna følgende:

En stat som velger å understøtte trossamfunn økonomisk, er pålagt å likebehandle. Dette finner sin begrunnelse i menneske-rettighetene. I tillegg er det nedfelt i Grunnlovens paragraf 16 at «alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje». Støtten regnes ut fra antall medlemmer i et gitt samfunn og kan derfor ikke betegnes som en favorisering av muslimer.


Det generalsekretæren ikke tar innover seg er at Islam ikke er noe trossamfunn i ordets rette forstand, men en samfunnsordning på linje med kommunisme og nazisme – som begge er forbudt i store deler av verden.

Ti av de 15 medlemmene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er ikke-kristne. Dette strider mot Grunnlovens § 2 som sier at «Verdigrunnlaget skal fremdeles være den kristne og humanistiske arven vår». Diverse tros- og livssynssamfunn representerer ikke den humanistiske arven.Med hijab på Stortingets talerstol


Publisert 7. juni 2019

Av Sverre Christiansen


Marian Abdi Hussein, som er leder for SVs inkluderingsutvalg og medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo, møter i juni 2019 som vararepresentant på Stortinget. Samtidig gjorde hun sin debut på Stortingets talerstol. Det er første gang en norsk-somalier står på Stortingets talerstol. Media kan også kan opplyse om at Hussein senere vil foreslå tiltak mot «islamofobi» – et ord SV har tatt i bruk i partiets interne dokumenter.


Hussein er så vidt vites også den første som stiller til møte i landets lovgivende forsamling iført det kvinneundertrykkende plagget hijab. Det er altså identitetspolitikk hun driver, noe som også kommer til uttrykk ved kampen for bostøtten: Mange må flytte vekk fra Gamle Oslo, sa hun fra Stortingets talerstol, og dermed tvinges de til å forlate stedet hvor de har sine venner og nettverk. Ved å hjelpe folk til å bli boende i bydelen, motvirkes utenforskap, konkluderte Hussein. Spørsmålet er utenfor hva: Utenfor eget klansamfunn eller utenfor det norske samfunnet?


Gratulerer, Norge. En kvinne i det muslimske brorskapets uniform på Stortingets talerstol. Selvfølgelig kommer kvinnemennesket fra SV, - islamistenes nyttigste idioter. SVs og denne somaliske kvinnens demonstrasjon av manglende respekt for vår nasjonalforsamling og våre verdier, burde selvfølgelig ha vært slått ned på av Stortingspresidenten. Men med islamisters inderlige frekkhet og krenkende framferd er også våre politikeres ynkelighet dessverre tydeligere enn noensinne.


Kanskje det er på tide med Landssviker.no og/eller Riksrett.noPopulisme som politisk aktør


Publisert 17. mai 2019

Av Oddbjørn Jonstad


Populisme betyr jo egentlig bare å lytte til folket og føre en politikk som folket vil ha. Når etablerte politikere fjerner seg fra folket - når eksempelvis Arbeiderpartiet fylles av unge PR-folk og statsvitere som i praksis arver posisjonene fra foreldrene sine og knapt har deltatt i normalt arbeidsliv - da ligger veien åpen for andre. Da flokker sekulære nordmenn seg rundt kristne Sylvi Listhaug og i utlandet støtter folk opp om politikere som Wilders og Trump.


Det er ikke sikkert det er slik som venstresiden hevder, at disse er folkeforførere som narrer folket med seg, og at medisinen mot dette er enda mer av det de etablerte partiene har stått for så lenge. Det kan være slik at folket - selv arbeiderklassen og trygdede - er forbausende oppegående med evne til å tenke og observere selv, og at de nå stemmer på de som ønsker og evner å føre en politikk som folket vil ha. Politikere som vil være folkets tillitsmenn og ikke formyndere. Namecalling og det å stemple alt man ikke liker som høyrepopulistisk, virker ikkeNorge ble drept i Marokko


Publisert 20. april 2019

Av Anton Gregersen


Norge ble drept i Marokko i desember 2018. Først ved at politikerne bandt oss til migrantforpliktelsene. Dernest ved de grusomme drapene. Det er en direkte forbindelse mellom disse hendelsene.

Ved å undertrykke og forby sannheten satte politikerne to unge kvinners liv på spill. To unge mennesker som trodde på det de var blitt fortalt. De representerte og var selve symbolet på verdifelleskapet og tilliten vårt samfunn bygger på.


Drapene i Marokko er så ufattelig symboltunge at det er vanskelig å ta inn over seg. I Marokko ble vår tro på fremtiden forvandlet til dødsangst og nasjonens livsgnist ble slukket.

Det som venter oss nå er rå og brutal kamp før vi bukker under. Politikerne har lagt landet åpent for religiøse fanatikere med mord som første bud samtidig som statsministeren beklager seg over at nordmenn føder for få barn.


Regnestykket hennes går ikke lenger opp for mens befolkningsantallet øker drastisk så mangler de produktive tallene i regnestykket, de tallene som skaper velstand!

Er det mulig å bli mer schizofrent og absolutt sykt, enn dette?Vi nå må få til et paradigmeskifte


Publisert 25. mars 2019

Av Bernt Mikalsen

Mye av årsaken til at store deler av norsk presse og norske politikere helt opp til det siste har kunnet mistenkeliggjort bred folkelig motstand mot fremmedkulturell innvandring, er at de har kunne peke på Arne Myrdal og andre og slår disse i hartkorn med høyst ansvarlige og innsiktsfulle holdninger mot denne innvandringen.


Nå venter jeg bare på at NRK og øvrige media skal påbegynne en nøktern analyse av hva denne innvandringen har ført til i de deler av Europa der dette har vært langt mer uttalt enn i Norge, og hva dette på sikt vil/kan lede til. Hittil har dette vært mer eller mindre tabu.


Paradigmeskifte er et begrep som blir benyttet en del og jeg tør påstå at vi nå må få til et paradigmeskifte der main stream media og main stream politikk må ta inn over seg hvilke kulturelle, sosiale og økonomiske konsekvenser denne storstilte fremmedkulturelle innvandringen vil få.


Muslimer – et samfunnsproblem


Publisert 22. mars 2019

Av Ragna Seljestad


Susann Nikkerud er muslim og feminist.  Til helga arrangerer 19-åringen ei minnestund i Oslo for terroroffer på New Zealand.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm peker på at skepsis mot muslimer breier om seg i verda, også i Norge. – Vi må innsjå at vi har et samfunnsproblem. Muslimer utgjør nokre få prosent av befolkninga, men merksemda dei blir utsett for til daglig er enorm og i overvegande grad problematiserende, sier ombudet.Problemene skyldes muslimer som har som mål å forbli stående utenfor det norske fellesskapet


Publisert 28. oktober 2018

Av Lars Hellebust


Tor Mikkel Wara skal ha ros for at han - som første statsråd, kalte samfunnsproblemene som tårner seg opp for å være forårsaket av etnisitet og fremmedkultur. - Altså et resultat av fremmedkulturell masseinnvandring. Det er så langt han kan gå.

Vi andre kan henge bjella på katten ved å si at problemene skyldes muslimer, fordi disse har som mål å forbli stående utenfor det norske fellesskapet. Dette gjør de som kjent ved å oppdra sine barn til ikke å bli norske i sinn og væremåte. Deres misjon i livet er å bygge familieklanen. Det norske fellesskapet betyr intet. Vi kan også utbrodere at narkoimport fra Afghanistan og distribusjon i Norge kontrolleres av muslimske gjenger.

Så får vi håpe på at vanlige norske kvinner og menn for det første blir klar over hvor ødeleggende masseinnvandringen av ikke-integrerbare muslimer har vært for samfunnet vårt, og for det andre at de ved stemmeurnene blir seg bevisst at dette fikk skje med venstresidens politikere som de ansvarlige.Eneste umiddelbare forsvar er å totalforby sharialov


Publisert 22. oktober 2018

Av Hans Pedersen


Å forby Koranen kan virke fristende, men vi gjenoppbygger ikke Europa ved å forby bøker og kneble ytringer vi ikke liker. Vi burde heller filleriste tøvet Koranen inneholder, og le av Muhammeds skrøner fra oldtiden, slik de fleste nordmenn gjør når ingen lytter. Å forby islam er også umulig, for man kan simpelthen ikke bestemme hva folk har i hodet.

Men å forby et fremmed lovverk/regelverk som skaper apartheid, og underminerer våre egne lover? Se, det kan gjennomføres i et demokrati. Det vil skape endring, skape hindringer for fundamentalismen, og gjøre det mye vanskeligere for politisk islam å spre seg. Og et slikt forbud kan strengt tatt ingen motarbeide med et snev av logikk, for hvem vil vel ha apartheid i Europa? Ett sted må vi sette ned foten, og sharialov har ingenting med demokrati å gjøre. Få det vekk. Eller få mer av det. Velg nå.FRP legger forholdene til rette for islamsk kultur i Norge


Publisert 8. august 2018

Av Håvard Johnsen


Med jevne mellomrom kommer debatten om hva som er norsk kultur. De som forsøker å definere det norske blir fort latterliggjort av kulturrelativister.

Det er bare synd at FRP legger forholdene til rette for islamsk kultur i Norge. Det er godt å være muslim i Norge takket være halal partiene FrP og Høyre. De støtter begge den islamske invasjonen av Norge, den invasjonen som forgår med barnevogner og ikke med stridsvogner.


Hadde Frp hatt et nanogram av integritet hadde de gått fra dette "samarbeidet" for flere år siden. De har helt klart og tydelig vist at kaviar, champagne og privatsjåfør er viktigere enn egen politikk.
Italia prioriterer italienere foran innvandrere


Publisert 30. juli 2018

Av Anders Kvarstad


Italias innenriksminister Matteo Salvini har i juli 2018 lansert en ny politikk for Italia: Penger som før gikk til innvandrere, skal nå gå til det italienske folket og fattige italienere.

Det var under et møte i Silvi Marina i østre Italia at landets innenriksminister holdt en tale for 3.000 tilskuere. I talen fremførte han en kursendring som innebærer et brudd med politikken som er rådende i EU i dag, hvor det alltid er penger nok til mer innvandring, mens egen befolkning må leve med kutt og krise.

«Jeg liker ikke det faktum at 5 millioner italienere lever i fattigdom, samtidig som vi må bruke 5 milliarder euro per år på innvandrere», sa han og hevdet at asylsøkere overdriver sine vanskeligheter.

Han fortsatte: «Vi kommer til å skjære ned på disse overføringene og bruke dem på italienere»

Salvini erklærte også at hans regjering skal «igjen gjøre Italia til verdens vakreste land» gjennom lavere skatter, færre innvandrere, og mer sikkerhet. Det er nye tider i Italia, og dette vil nok øke spenningene ytterligere internt i EU.Erna Solberg vil ta imot flere innvandrer


Publisert 4. juli 2018

Av Bjørn Sigurdarson


Brochmann-utvalget advarte om at feilslått integrering og masseinnvandring truer den norske velferdsmodellen. Erna Solberg vil likevel ta imot flere migranter. For svaret på migrantutfordringene er alltid «mer penger» til sosiale tiltak, om det er gratis aktivitetsskole og gratis kjernetid i barnehagen i innvandrertunge bydeler i Oslo, gjengutfordringer og unge multikulturelle som utøver grov vold, ran og seksuell trakassering – eller den stadig voksende barnefattigdommen. Bare man får på plass disse tiltakene, så skal vi se at det går seg til.


Krav til foreldre, straffetiltak for de som begår alvorlig kriminalitet og en ærlig diskusjon på at denne utviklingen blir for kostbar, både økonomisk, kulturelt og samfunnsmessig – se, det er det lite av for tiden. Statsrådene og byrådene reiser omkring og besøker alle de gode tiltakene de stadig finner nye midler til. Enn så lenge.


Men hvem betaler for dette gildet? Og hvor lenge skal vi vente på de gode resultatene? I mens «fyller vi på» med nye innbyggere. Erna Solberg sa til NRK i går at Norge kan ta imot flere av migrantene som kommer over Middelhavet. Hun kunne ikke tallfeste hvor mange.


Kanskje det er på tide å fjerne godfjottene fra nettopp Stortinget.Joda, dette går Allahs vei


Publisert 21. juni 2018

Av Anders Kjelstad


Islamiseringen av Sverige har kommet så langt at Allahs ekstremister aldri vil gi fra seg makten de er gitt. De har blitt oppmuntret i årevis, og nå har de blitt modige. Stadig flere fra den gigantiske ummahen inviteres til Sverige, og nå som Växsjö har gitt etter for bønnerop, se da blir det enda vanskeligere å si nei til kravet om at bønnerop må være lov overalt. Alt skal jo være rettferdig, ikke sant? Å være imot det, er jo å være islamofob, og islamofobe er muslimske ekstremister alltid villig å angripe. De slemme antimuslimene fortjener faktisk ikke bedre. «Er ikke Sverige inkluderende lenger? Er det ikke religionsfrihet her i Vesten? Vil dere ha opprør og bråk? Dette vårt land også!» Joda, dette går Allahs vei, og de som mukker skal få smake krigens hus. Så hva skal Norge gjøre nå?17. mai: «Rasisme, hat og illeluktende nasjonalisme»


Publisert 1. juni 2018

Odd Olav Bjørn


Kulturredaktøren i Bergens Tidende, Frode Bjerkestrand, legger ikke fingrene imellom når han skal omtale vår nasjonaldag. Bjerkestrand, gikk ut i et sterkt angrep på nasjonaldagen og forsøkte å male et bilde av et rasistisk og fremmedhatende Norge. Et Norge der innvandrere nærmest er redde for å gå ut av døren i frykt for å bli angrepet. Bjerkestrand brukte ord og setninger som "illeluktende nasjonalisme" og "Norge i rødt, hvit og smått" og at nordmenns kjærlighet til sitt eget land er "raseri" og "møkkete rasisme".

Å dikte opp rasisme, fremmedhat og høyreekstremisme, er en godt inngrodd tradisjon hos de venstreorienterte skribentene i våre dagsaviser. Ingen har forsøkt mer iherdig å søle ned vår nasjonaldag enn Frode Bjerkestrand i Bergens Tidende.Utviklingen i Groruddalen


Publisert 21. mai 2018

Oddbjørn Jonstad


Utviklingen i deler av Groruddalen er begredelig. Og selv om politiet og en del politikere prøver å forsikre oss om at det går godt - dog med "noen" utfordringer - så innhentes vi av virkeligheten. På Vestli i helgen ble Natteravnene igjen steinet, og denne gangen ble en av dem truffet i hodet. Skal vi ende med et tilfeldig drap før politiet tar nødvendig affære?

Politikerne har sin narsissistiske agenda og politiet prøver å snakke slik politikerne ønsker de skal snakke. Ha dette i tankene vår du går til valgurnen – og når du betaler din skatt med glede.Hurra for den 17.mai!


Publisert 17. mai 2018

Odd Olav Bjørn


Hurra for 17.mai! Vår unike nasjonaldag med barnetog, festbord, bunader, norske flagg, fulle russ, og feiring av Norges frihet og selvstendighet. Og like sikkert som at prisen på uteserveringene eksploderer, så dukker debatten om fremmede lands flagg i barnetoget opp, og NRK satser tungt på sin årlige sending for å feire mangfold, multikultur og globalisme. Men det er jo ikke det vi feirer. Er det vel? Faktisk feirer vi det stikk motsatte.


Dette er festdagen for oss som er imot union og overnasjonalitet, ikke for de som ønsker den slags. Det er på tide å bli litt mer bevisst på hva vi feirer denne dagen: Vår selvstendighet, kultur, frihet, og nasjonale suverenitet i en verden som blir stadig mer globalistisk, grå, kulturløs, grenseløs, overtroisk, kaotisk og splittet. 17. mai er dagen for samling blant patrioter. 


Gratulerer med dagen!Hvor lenge tror FRP og nå Skei Grande, at de kan fortsette med denne galskapen?


Publisert 10. mai 2018

Hallvar Gjertsen

"Arbeiderpartiet blir straffet fordi det har lokket og lurt velgerne i flere ti-år". Det gjør de stort sett alle sammen.


For i regjeringen skryter FRP om bare 3000 muslimske innvandrere. Men de 20 tusen "familiegjenforente" holder de kjeft om. Det er et beklagelig faktum, at på de vel fire år FRP har vært i regjering, har det blitt pøst inn i landet flere dysfunksjonelle religion-befalte fiendtlig innstilte muslimer, enn noen gang før, på så kort tid.


Resultatet av dette begynner allerede å vise seg med "svenske" tilstander i Groruddalen, der ordensmakten blir kjeppjaget, med hujende, steinkastende muslimske "ungdoms-jihadister" i hælene. Og landets paradegate permanent utskjemt av heslige koranklosser og Muhammed-kloakkrør.Hvor lenge tror Høyre, FRP og nå Skei Grande, at de kan fortsette med denne galskapen?Hold islam og muslimer unna 17. mai-feiringen


Publisert 5. mai 2018

Bjarne Halvorsen


Nå står 17. mai for døra, og nok en gang skal vi få se NRK presentere "Norge" ved å intervjue hijabkledde barn. 17. mai er Norges dag, ikke somaliernes eller pakistanernes dag. Å skitne til 17. maifeiringen med flagg fra andre stater er å tråkke på norske verdier. Hvis man er så godt integrert, hvorfor stille med flagg fra f.eks. Afghanistan? Jeg tenker på krigsseilerne som med livet som innsats bidro til å bekjempe et totalitært styresett under 2. verdenskrig. Hva tenker de som er igjen av disse når de ser at vi aksepterer at representanter for nye totalitære styresett "feirer" vår nasjonaldag? Hold islam og muslimer unna 17. maifeiring. Nok er mer enn nok.De tror virkelig de har både fasit og sannhet


Publisert 2. mai 2018

Rasmus P. Hansen

Håper folk ikke er så blinde at de ikke ser hvor de "mørke kreftene" holder til. Det er så ufattelig tragisk å se hvor hjelpeløst uvitende folk er. Det krever en viss selvgodhet og frekkhet for å tørre å gå ut på denne måten og forsvare slik stalinistisk oppførsel som om det var helt normalt, og helt revolusjonær nytenkning.


Sakens kjerne ligger vel litt i at mye av disse nyttige idiotene, som står frem helt skrupuløst og forsvarer knebling av ytringsfrihet og sensur som noe helt normalt, er totalt virkelighetsfjerne. I hodene deres stopper de faktisk Hitler fra å få en "talerstol" og deres mangel på prinsipper og historisk kunnskap gjør hele greia mulig. Det er psykopati man ser i disse menneskene når man konfronterer dem med at det de driver med er litt vel på kanten. De tror plutselig at de møter Hitler i egen person. De tror virkelig de har både fasit og sannhet som noen religiøse galninger, totalt håpløse og livsfarlige.Problemene skyldes ikke innvandring, men eldre svensker


Publisert 29. april 2018

Odd Olav Bjørn


Det er ikke masseinnvandring av asylsøkere som overbelaster det svenske helsevesenet, det er eldre svensker. Det sier Sveriges helse- og sosialstatsråd Annika Strandhäll.


Det svenske helsevesenet er så overbelastet og sykehuskøene så lange at pasienter bokstavelig talt begynner å råtne, og helsepersonell går på knærne. Men det beror ikke på den eksepsjonelt høye innvandringen til Sverige – det er i hvert fall statsråd Strandhäll (Sosialdemokratene) hellig overbevist om. Egentlig er det den eldre del av den svenske befolkningens sin feil, mener hun.


Strandhäll sier antallet personer over 70 år kommer til å øke med 300.000 frem til 2025. Det er det store problemet, ifølge statsråden. Innvandringen har ikke noe med problemene i helsevesenet å gjøre.Blir vanskelig å ta politi og rettssystem på alvor heretter


Publisert 22. april 2018

Erling Alfsen


Høyesterett har forkastet anken fra en 24-åring som er dømt for å ha kalt en annen mann «jævla neger» en lørdagsnatt på torget i Halden.

Galskapen når stadig nye høyder med høyesterett i spissen. Det er faktisk ufattelig at vi er kommet så langt. Blir vanskelig å ta politi og rettssystem på alvor heretter. Skulle tro det var viktigere saker å bruke masse ressurser på, men det er vel enklest når det er bagateller. Så på Åsted Norge i går at det var ca. 25 anmeldelser på en person som har svindlet boligkjøpere, men politiet hadde hittil ikke løftet en finger. Etter det kom på TV, blir det kanskje en reaksjon, men det blir vel helst henlagt.


Den offentlige påtalemyndighet ble representert av statsadvokat Frederik G. Ranke. Dommere var Knut H. Kallerud, Arne Ringnes, Bergljot Webster, Espen Bergh og Tone SverdrupVil returnere flere hundre tusen innvandrere


Publiser 19. april 2018

Oddbjørn Jonstad


Gustav Kasselstrand, partileder for nystartede Alternativ för Sverige har kraftige ambisjoner om repatriering.


Alternativ för Sverige vil føre en hard og kontant returpolitikk og sende så mange innvandrere som mulig tilbake til sine hjemland, forklarte partileder Gustav Kasselstrand mandag.

Ifølge Kasselstrand handler det om «minst hundratusentals» som skal returneres. – Det rör sig om hundratusentals. Minst. Man får ju röra sig bakåt och titta på den extrema invandringspolitik som Sverige haft under Löfven och Reinfeldt. Och så får vi gå igenom alla de uppehållstillstånd och medborgarskap som delats ut. Kasselstrand sa at AfS har «stora ambitioner» når det gjelder repatriering, og lovte mer spesifikke sifre senere.Oslo kommune ansetter kun muslimer, men ingen sikher fra India


Publisert 13. april 2018

Odd Olav Bjørn


Jeg har jobbet som taxi sjåfør i 18 år, men jeg klarer ikke å få jobb hos Oslo kommune og selskapet Sporveien AS. Jeg har lyst til å jobbe med buss, t-bane og trikk, men de ansetter meg ikke. Jeg ser at de kun ansetter muslimer. Det er muslimske bussjåfør, trikksjåfør og t-bane sjåfør. Oslo kommune sier de ønsker å være multikulturell, men ansetter kun muslimer. Jeg har sendt mange søknader, men alltid fått avslag. Når jeg tar en tur i bussen og t-banen ser jeg at kvinner i hijab jobber for sporveien. Det er ikke multikulturelt nå et selskap eid av Oslo kommune kun ansetter muslimer. Jeg er ikke etnisk norsk. Jeg er Sikh fra India og føler meg diskriminert av Oslo kommune og Sporveien AS. Oslo kommune ansetter kun muslimer, men ingen sikher fra India.Den skyldfølelsen en viss gruppe av nordmenn åpenbart har i forhold til de fargede.


Publisert 8. april 2108

Nils Bjørnstad


Et innlegg i media (MSM) i april 2018 har på en særdeles tydelig måte satte ord på den skyldfølelsen en viss gruppe av nordmenn åpenbart har i forhold til de andre, nemlig de fargede.


En lærer og masterstudent er redd for at hun, til tross for all sin velvilje for hijab og hijabbrukere, ved å omtale muslimer som en sårbar gruppe kan ha kommet til å krenke dem, og hun problematiserer hvorvidt hun som hvit kvinne i det hele tatt har rett til å kommentere hijabbruk.


En norsk lærer oppfatter seg altså som en representant for kolonialisme og postkoloniale maktforhold. Dette er absurd. Vanlige mennesker i Vesten i dag kan umulig gjøres ansvarlige for kolonialismen som var noe overklassen holdt på med, og som uansett opphørte for 60–70 år siden – og for Danmark-Norges vedkommende omkring 1800 da den transatlantiske slavehandelen ble forbudt. Og er det noe norsk skole med sin bekjennelse til toleranse, menneskerettigheter og multikulturalisme ikke kan beskyldes for, er det å representere postkoloniale holdninger.Islam er vår historie, islam er en del av vår nåtid og islam kommer til å være en del av vår fremtid


Publisert 6. april 2018

Oddbjørn Jonstad


Det finnes ingen tvil lenger om hvordan Den Europeiske Unionen ser på Europas fremtid. EU-toppen Frans Timmermans forklarte på et møte med ti imamer at "islam er vår historie, islam er en del av vår nåtid og islam kommer til å være en del av vår fremtid". I en tid der alt flere er bekymret over den økende islamiseringen av samfunnet, så slår EU knyttneven i bordet for at religionen skal få ytterligere fotfeste.

Nylig ledet EU-kommisjonens vise-president, og millionæren, Frans Timmermans, et møte med ti ledende imamer fra seks EU-land. (Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Belgia og Bulgaria). I forbindelse med møtet kom Timmermans med følgende uttalelse på en pressekonferanse: «Hvordan vi hjelper våre innbyggere, uansett bakgrunn, å omfavne det mangfoldet som er virkeligheten i de europeiske nasjonene, kommer til å avgjøre hvordan vår felles framtid blir», sa vise-presidenten som er kjent for sin unnfallenhet overfor islam.14-åringer slo politifolk i Oslo


Publisert 2. april 2018

Odd Olav Bjørn


En ungdomsgjeng slo politiet, som forsøkte å forhindre en slåsskamp.

Flere politifolk ble slått av en gjeng med ungdommer da de ville hindre et slagsmål i Oslo sentrum natt til mandag 2. april 2018. Politiet fikk melding like før klokka 01 om at det sto ungdommer utenfor kjøpesenteret Byporten i Oslo sentrum, og at det virket som det brygget opp til slagsmål internt i gjengen, opplyser operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet. – Da vi kom dit med flere patruljer, var det flere som satte seg opp mot politiet og slo flere av våre mannskaper. – Men på grunn av deres lave alder ble de kjørt hjem til sine foreldre/foresatte for en bekymringssamtale, sammen med barnevernsvakten. Vi varsler også lokalt barnevern, for videre oppfølging.


Det ser ikke ut til at NTB ved Bård Idås, TV 2 ved Kjersti Johannessen eller operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet, ønsker å fortelle leserne at dette er innvandrere. De opptrer dermed som kollaboratører for innvandringen, jfr. Milorg.no og Repatriering.noDet lønner seg ikke økonomisk, det de gjorde som åpnet portene


Publisert 31. mars 2018

Oddbjørn Jonstad


En markant endring av den demografiske grunnstrukturen i det norske samfunnet inntraff da befolkningsandelen med ikke-norsk bakgrunn gikk fra å være minimal til å bli anselig, i skrivende stund en femtedel ifølge Statistisk sentralbyrå, hvorav nesten en halv million er ikke-vestlige. Har dette styrket eller svekket Norge? Er samfunnslegemet blitt skadet eller sunnere av den brå endringen, eller er den kanskje uten merkbar effekt?


Forandringen representerer etter min mening så avgjort en forverring, en svekkelse av oss som nasjon, og dét på en måte som ikke lett kan korrigeres. Leser man mellom linjene, ser man samme konklusjon antydet også i de ansvarlige myndigheters omtale av fenomenet. Det lønner seg ikke økonomisk, det de gjorde som åpnet portene, tvert imot medfører endringene en massiv utfordring som truer selve velferdssamfunnet.


Svært mange av dem som er kommet inn, er nemlig uten evne til å forsørge seg selv og sine store familier i en moderne økonomi som den norske. De har hverken utdannelsen, kulturforståelsen eller viljen til å gjøre gangs arbeide og karre seg oppover fra et beskjedent utgangspunkt til en velstand som ville gjøre dem til netto økonomiske bidragsytere. Isteden har vi invitert inn titusener, faktisk hundretusener med familiesammenføring, av individer som vil måtte holdes under armene av det offentlige dersom grav sosial armod skal unngås. I denne prognosen ligger intet løfte eller ens en rimelig formodning om fremtidig forbedring, og heller ikke om at noen reell integrasjon av det fremmede i det norske kan være i kjømda.Innvandrergjeng antastet jenter i køen ved utested


Publisert 29. mars 2018

Inga Trones


Media har fått inn tips om at en 18 år gammel jente, sammen med noen kvinnelige familiemedlemmer, skal ha blitt antastet og trakassert av en gjeng innvandrermenn som samlet seg rundt jentene i køen til et utested i Stavanger. Hendelsen inntraff sent lørdag kveld, 24.03, rundt midnatt, ifølge en som kjenner fornærmede.

Jenta skal ha vært ute for aller første gang, i anledning sin 18-årsdag. Hun og andre kvinner i hennes familie stod i kø til utestedet Beverly Hills Fun Pub da en gruppe menn av utenlandsk bakgrunn skal ha omringet dem.

Kvinnen som har bursdag ser plutselig ikke de andre kvinnene lenger, hun er omringet av innvandrermennene, som fører hendene sine ned i buksene hennes og tar henne utenpå skrittet og på rumpa.

Etterhvert som gruppen nærmer seg inngangen stoppet mennene, og den gråtkvalte jenta klarte å komme seg unna.Svenske myndigheter bestiller skuddsikre glass for å beskytte seg mot «terror»


Publisert 27. mars 2018

Odd Olav Bjørn


Svenske myndigheter har i mars 2018 bestilt terrorsikre vinduer og dører av et bygg for 18 millioner kroner. Det er enn så lenge svært hemmelig hvilken myndighet eller hvor i Sverige det skal installeres.

Under mye hemmelighetskremmeri har en svenske myndigheter et sted i Sverige bestilt skuddsikre og eksplosjonssikre vinduer og dører for 18 millioner kroner. Kjøperen er "svært hemmelig" skriver en nettside. Ifølge en pressemelding skal produktene beskytte mot "terrorangrep".

Det er glassprodusenten Hammerglass beliggende i det svenske tettstedet Förslöv som har fått sin største bestilling noensinne.Vil bytte ut «Ja, vi elsker»


Publisert 25. mars 2018

Odd Olav Bjørn


SV-topp Oddny Miljeteig mener «Ja, vi elsker» er utdatert og at det er på høy tid med ny nasjonalsang med moderne innhold.

SVs gruppeleder i Bergen, Oddny Miljeteig, mener Norges nasjonalsang «Ja, vi elsker» er utdatert og kjønnsdiskriminerende. I et intervju sier hun at det er på tide å få en ny sang. – Slik jeg forstår det avløste sangen «Sønner av Norge». I så måte var det jo et steg fremover. Kvinnene er jo likevel fraværende i «Ja vi elsker». Det er de store mennene sangen handler om, sier Miljeteig.


Hun er allerede medlem av Norsk Dusteforbund, norskdusteforbund.noNorge har nå 916.625 personer med innvandrerbakgrunn


Publisert 22. mars 2018

Oddbjørn Jonstad


Ved årsskiftet 2017/2018 var det 916.625 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette er 17,3 prosent av befolkningen, og en økning på vel 32.000 siden i fjor. Det tilsvarer nesten hele befolkningsveksten i fjor, som var 37.300. Folketallet i Norge 1. januar var 5.295.619.

Innvandrere utgjør nå 14,1 prosent av befolkningen, og barna deres, norskfødte med innvandrerforeldre, utgjorde 3,2 prosent.


Blant de vel 916.000 personene i Norge med innvandrerbakgrunn har 47 prosent (431.200) bakgrunn fra land i Asia og Afrika. Denne gruppen utgjorde 407.500 personer til samme tid i fjor. Syrere er nå den femte største innvandrergruppen i Norge. Til sammen er det registrert 27.400 innvandrere fra Syria, en økning på rundt 7.000 personer siden i fjor.

Oslo hadde 168.700 innvandrere og 54.100 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2018. Til sammen utgjør disse 33,1 prosent av hovedstadens folketall.Hundrevis av unge jenter voldtatt og misbrukt gjennom 40 år


Publisert 15. mars 2018

Odd Olav Bjørn


Opp til om lag 1000 barn og unge i byen Telford i Storbritannia kan være skadelidende i det som er landets verste overgrepsskandale. Gjengene har forgrepet seg på jenter helt nede i 11-årsalderen.

Voldtektshelvetet i Telford skal ha pågått i hele 40 år. Jenter på 11 år og eldre har blitt lokket vekk fra sine familier, de er blitt dopet, slått og voldtatt i en epidemi som fortsatt pågår, ifølge ofrene.


Det er også kommet for en dag at ansatte i byens administrasjon anså de mishandlede barna som prostituerte og ikke som offer og at myndighetene har unnlatt å notere seg detaljer på gjerningsmennene av frykt for å bli stemplet som rasistiske. Gjengene som misbruker jenter over hele landet blir i britisk presse omtalt som asiater, men det er allment kjent at det fremst dreier seg om pakistanere.To skadet i knivstikking i Bergen


Publisert 13. mars 2018

Oddbjørn Jonstad


To personer er skadet i en knivstikking i Bergen sentrum, melder politiet i desember 2017. Skadeomfanget er ikke kjent. Politiet har kontroll på den antatte gjerningsmannen, men gir som vanlig ingen informasjon om etnisitet eller bakgrunn.Livvaktavsnittet i PST er en veldig dyr seksjon


Publisert 9. mars 2018

Oddbjørn Jonstad


Livvaktavsnittet i PST ledes av Harald Thorp og holder til bak høye gjerder i et anonymt kontorbygg i Nydalen i Oslo. Det er her trusselsituasjonen mot politikere vurderes og avgjørelsen om hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes tas. Tjenesten er krevende, både i form av kostnader til utstyr og reiser og menneskelige ressurser.


- Det er klart at jeg driver en veldig dyr seksjon hvor vi har store budsjetter, og skattebetalerne må bruke mye av sine skattepenger for å drive livvakttjenesten. Det følger dessverre en stor prislapp med på det vi gjør. Vi har dyrt utstyr. Vi reiser mye. Vi har mye overtidsbruk som koster mye penger. Sikkerhetsforanstaltninger er generelt veldig dyrt, sier Harald Thorp.


Dette er unødvendige utgifter politikerne påfører skattebetalerne fordi de ikke har nødvendig realitetssans når det gjelder innvandring.Korrupsjon i Politiets Utlendingsenhet


Publisert 7. mars 2018

Oddbjørn Jonstad


Tilliten innad i Politiets Utlendingsenhet er skakkjørt. Det skyldes utro tjenere med utenlandsk opprinnelse som beskytter "sine egne" og snoker i etterretningsinformasjon.


En politimann ansatt i Politiets Utlendingsenhet (PU) ble i februar 2018 dømt til betinget fengsel i 15 dager for å ha snoket på «svært personlige opplysninger om flere navngitte personer i politiets registre». Totalt foretok han 69 søk i registre som var utenfor hans tjenestebehov. Dette anses som brudd på taushetsplikten. Det VG ikke forteller, er at den dømte har utenlandsk bakgrunn. Flere utro tjenere på innsiden av eksempelvis PU, har vært suspendert. Alle skal ha utenlandsk bakgrunn.


Samtidig skal mønsteret i politi-Norge generelt, og i Oslo spesielt, være at personer med utenlandsk bakgrunn ikke rapporterer inn «sine egne» i samme system. En kurder fra Irak vil altså legge inn informasjon om for eksempel en somalier eller pakistaner, men ikke om en kurder fra Irak.


Internt i politiet har det lenge vært mistanke om at lojaliteten til egne familier og miljø står fremst. Dette er alvorlig, og det fordrer resolutt handling.Det er vår egen ungdom som utøver volden


Publisert 5. mars 2018

Odd Olav Bjørn


Ungdomskriminaliteten har økt kraftig i Oslo de siste årene, og mer brutal vold blir begått av stadig yngre gjerningspersoner, kunne Dagsrevyen fortelle oss en tirsdag i februar 2018. Leder av enhet for forebygging i oslopolitiet, Janne Stømner, var gjest i studio og ble intervjuet: – Det som vi ser på vår statistikk når det gjelder ungdomskriminaliteten, det er at det er ungdom, født og oppvokst i Oslo, og det er ungdom som bor i Oslo som utøver kriminaliteten. Og det tenker jeg er viktig for oss som politi i Oslo, og Oslo, å vite; at det er vår egen ungdom som utøver kriminaliteten.


Fra kommentarfeltet: Disse er ikke våre ungdommer, ikke norske og vil ikke bli det på 10 generasjoner. Men det merkelige er at politiet (som mangler ressurser) driver "forebyggende". Når ble det politiets oppgave å bruke ressurser på dette? Skal noe forebygges så er det en oppgave NAV og sosialapparatet. Politiets forebygging virker som en varmestue for feigingene i korpset som ikke våger være ute i gate å brette ramp, men heller vil slepe rundt på reflexbamsen og dele ut klistremerker og refleks i barnehager og skoler dagtid mellom 08 - 16.Da er det ikke mye igjen


Publisert 3. mars 2018

Geir Eriksen


FRP har i klare ordelag tatt avstand fra DF i Danmark og SD i Sverige.

I tillegg tar FRP avstand fra Brexit, Trump, Wilders, Marine le Pen - og FRP er selvfølgelig motstander av å flytte ambassaden til Jerusalem.


Da var det ikke mye igjen - kun pils i parken. Men den forsvinner fort under shariaHva om vanlige mennesker en dag får nok av innvandringen?


Publisert 1. mars 2018

Niels Bøhn


Hva om vanlige mennesker en dag får nok av innvandringen? Har godhetsprofetene tenkt seg den tanken? Hva om det dukker opp et høyreradikalt parti som lover å stenge grensen og kanskje til og med å kaste ut store innvandrergrupper? Vil ikke ganske mange kunne finne på å stemme på et slikt parti? Kanskje ikke i dag. Men hva om 10–15 år da 20–30 prosent av befolkningen kan komme fra land som Afghanistan, Syria og Somalia om dagens utvikling får fortsette?
Koronasmitten - og innvandrerbefolkningen


Publisert 14. februar 2021


Koronasmitten i innvandrerbefolkningen handler om mer enn informasjon skriver helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet; Libe Rieber-Mohn. – «Det kan også dreie seg om sosiale forventninger eller religiøs overbevisning. Det kan også være at man forholder seg til annen informasjon enn den som blir formidlet av norske myndigheter. Kulturelle, sosiale og religiøse barrierer handler om forhold som sitter dypt i oss. De er ikke fenomener som kan endres over natten»

Innvandrerne og deres etterkommere står for halvparten av de registrerte smittetilfeller, men FHI anslår at 60% av smittetilfellene går under radaren. En kvalifisert gjetning er at de fleste av disse berører innvandrermiljøene, hvilket skaper en overvekt av smittetilfeller hos nettopp innvandrerbefolkningen. Tatt FHIs tall i betraktning ville de fleste nedstengningene av samfunnet ikke funnet sted hvis Norge ikke hadde hatt innvandrerbefolkning. Det er på tide at man spør seg om innvandringen er blitt for kostbar, både menneskelig og økonomisk. Nå er det valgår, og spørsmålet er relevant. Pandemier vil komme også i fremtiden.


------------------------------------------------------------------------


Moskeer i hele verden


Publisert 9. februar 2021


Mens Norge har gitt milliarder på milliarder til u-hjelp, har styrtrike Saudi-Arabia brukt historiens største summer på å bygge moskeer i hele verden i de aller siste år, med tilsendte fundamentalistiske imamer. Selv AP-Støre har ytret om å forby dette, men Saudi-Arabia ble så dødelig fornærmet at Ap ble stille foreløpig. At en slik totalitær trussel-ideologi skal forkynnes i Norge endog som religion, er imot Norges frihet som fritt land.


--------------------------------------------------------------------------------------


Aftenposten – og kvinner


Publisert 29. januar 2021


«Kamala Harris er USAs fremtid» skriver Christina Pletten i Aftenposten. Hun kan også fortelle at det europeiske USA er på vikende front og at innvandrere fra Kina og India kommer til å dominere.

De svarte i USA utgjør ca. 13 % og inderne er ikke kommet enda. Likevel syns Pletten og Aftenposten at det er greit at de hvite og kristne skal vike plassen for mørkhudede, samt fremmedkulturelle innvandrere - og overlate styringen av landet til dem.

Feministen Pletten har i hele Trumps periode rakket ned på presidenten og det han står for religiøst. Det virker som hun er gått helt i vranglås når det gjelder hvite, kristne menn i USA. Aftenposten følger opp - i samme avis - med utallige innlegg fra innvandrere – og da i hovedsak innvandrerkvinner. I tillegg trykkes en artikkel om angrende hvite kristne i USA - fordi de støttet Trump.

Det virker som om hatet har tatt helt overhånd i avisen - som på eier og ledersiden er fullstendig dominert av feministiske kvinner. Men slik kan vi ikke ha det. Aftenposten opptrer i - ord og gjerning - som en landssviker, jfr. straffelovens kapittel 17. «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser».


Kanskje det er på tide med et oppgjør med feminismen – eventuelt også et nytt landssvikoppgjør?


--------------------------------------------------------------------------------------


Blendahvit idrett – og Dagbladet


Publisert 25. januar 2021


Esten O. Sæther, som er sportskommentator i Dagbladet, fornekter seg ikke. Fra før var det de norske fotballjentene som fikk passet påskrevet som «blendahvite», og nå er det de norske håndballgutta sin tur.

Men bare se hva de selv praktiserer i Dagbladet: Vaktsjef: Ingvild Tvevaag, ansvarlig redaktør: Alexandra Beverfjord, nyhetsredaktør: Frode Hansen, politisk redaktør: Geir Ramnefjell, kulturredaktør: Sigrid Hvidsten og magasinredaktør: Karine Østtveit.


Hva mener Esten O. Sæter om denne "blendahvite" ledelsen i Dagbladet – som består av 66 % kvinner?


--------------------------------------------------------------------------------------


Befolkningsveksten i landet


Publisert 21. januar 2021


Innvandrere/statsborgere fra Somalia har økt til hele 18 000 i 2019 fra 1626 i 1999 – altså på bare 20 år. I samme periode har personer fra Irak med stemmerett økt fra små 900 personer til 19 000, pakistanere fra 8000 til 25 500, mens syrere har gått fra nærmest null i 2015 til 9 800 i 2019.

I Oslo er for øvrig andelen innvandrere og utenlandske statsborgere med stemmerett blitt skyhøy: fra 15,2 prosent i 1999, til 24,7 prosent i 2011 og hele 30,6 prosent i år. Oslo har da også i mange år vært en av de europeiske byene med størst og raskest befolkningsvekst, og forventes å vokse med nærmere 200 000 i løpet av de neste 21 årene.

Det er derfor grunn til å minne om at nær sagt all befolkningsvekst her i landet er innvandringsdrevet og det har den vært siden 2004. Innvandringen har riktignok gått noe ned de siste årene, men nettoinnvandringen (innvandring minus utvandring) er fortsatt enorm. Faktum er at vi har en årlig tilvekst på en mellomstor by i året: I rekordårene 2011 og 2012 fikk vi to helt nye Moss (47 000 innbyggere x 2) I 2013 et helt nytt Bodø (40 000) og I 2014 et helt nytt Tønsberg (38 000) osv.
I 2017 ble det for øvrig kjent at over halvparten (56 prosent) av all sosialhjelp i landet går til innvandrere, og av dette går 86 prosent til innvandrere fra land i Afrika og Asia. I Oslo er tallene enda verre: der går hele 71 prosent av all sosialhjelp til innvandrere.


--------------------------------------------------------------------------------------


Trump - har velgerne sine i ryggen


Publisert 15. januar 2021


Trump er langt ifra perfekt. Men uansett hvor mye dumt og sprøtt han har sagt og gjort, har han likevel vært en lykke for verden ved å ha vært en propp i globaliseringssystemet, som i det minste har gitt oss 4 års pusterom. Nå er den proppen imidlertid fjernet, pendelen kommer til å svinge kraftig tilbake. Eliten kommer til å gjøre hva de kan for at de aldri, aldri mister makten igjen. Dermed fortsetter innvandring og migrasjon.

Republikanere i Washington snakker høyt om å avsette Donald Trump, men de har ikke partiets grunnfjell med seg. Flertallet av republikanere står nemlig last og brast ved sin president, ifølge målingene.

68 prosent av republikanske velgere mener Trump i liten eller ingen grad hadde skyld i det som skjedde i Washington D.C., ifølge målingen til Marist. Kun en liten minoritet av republikanske velgere vil avsette Trump etter stormingen av Kongressen. 83 prosent er imot, ifølge Marist-målingen.

Republikanske senatorer som stemmer for å dømme Trump, vil med andre ord måtte trosse svært mange av sine egne velgere. 76 prosent er «veldig positive» eller «positive» til Trumps innsats som president, ifølge Marist-målingen. I en fersk måling utført av Morning Consult er andelen som er positive, på hele 77 prosent.


På gjensyn - Donald Trump!


--------------------------------------------------------------------------------------


Hvite gamle menn – og kvinner 


Publisert 8. januar 2021


Nå er jeg lei skriver Pauline Aurdal-Åmli (17) mellom anna i november 2020. - Jeg så lei av alle disse unødvendige forventningene og normene som gjør at mitt liv som kvinne vanskeligere enn om jeg hadde vært mann. Jeg sitter på sengen og er på gråten fordi p-pillene mine gjør meg deprimert. P-pillene jeg tar for å ikke ligge fire dager i strekk med kramper i magen 12 ganger i året. Jeg kunne fortsatt med mange eksempler, men jeg har kun ett spørsmål: Når vil det ta slutt?  - Jeg skal være ærlig å si at også jeg er en del av problemet. Jeg har også alle disse forventningene internalisert. Jeg tør ikke å bryte ut av forventningene som er satt til min rolle som kvinne. Usikkerheten kommer fra samfunnets normer og alle andres forventninger til hvordan jeg burde se ut og oppføre meg. Selv om de fleste av oss føler oss fanget, så er vi ikke det. Vi må bare få de hvite mennene som pusher femti, over på vår side. De er på vei, det er jeg sikker på.


Men er ikke feminismen strukket vel langt når kvinner står frem og klager på at de er kvinner? Og ganske typisk er det andre som har skylda for problemene.Politikerkurs


Publisert 2. januar 2021


Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener ifølge Klassekampen at stortingspolitikere bør tilbys kurs om muslim-fiendtlighet. 

Hanne Bjurstrøm er en Ap-politiker som, i likhet med det toneangivende i Ap, har lagt seg på en servil linje ovenfor islam. Hun tilhører en privilegert klasse i det liberale samfunn der hun har hatt personlig nytte av likestilling, rettigheter og frihet til å utvikle seg selv uavhengig av kjønn.

At hun har problemer med å finne noe positivt ved islam er forståelig, for islam bygger på verdier som står i dyp kontrast til de verdier kvinner i Vesten har vent seg til å ta for gitt.

Islam er en lov-religion som fastsetter kjønnsrollene etter det man kan kalle naturalistiske premisser. I dette bildet blir det upassende at kvinner opptrer i roller som til vanlig anses som mannsroller.

Det store flertall kvinner som fødes inn i islam læres tidlig opp til å akseptere en skjebne der de må underordne seg bestemmelser tatt av familiens menn, samt underordne seg et regelsett knyttet til menns ære.

Hanne Bjurstrøm har vært likestillingsombud fra 2015, men har typisk nok i snart fire år ikke foretatt seg noe som helst ovenfor den gruppen i befolkningen som virkelig har behov for oppmerksomhet knyttet til manglende likestilling. Isteden velger hun å løpe islams ærend og opptre som om det er hennes rolle å tukte dem som er kritiske til visse sider ved islam. Hun har selv et prekært behov for å bli kurset, gjerne av tidligere muslimer som har hoppet av.Demografiens utvikling


Publisert 27. desember 2020


Så og si ikke en eneste av samtlige "flyktninger" som kom i 2015 oppfyller kravene til asyl, og burde følgelig ha blitt returnert snarest mulig. Har egentlig så mye som en eneste blitt sendt ut? 
At ordførere kan juble når kommunene fylles opp med hijaber og posebukser så lenge staten betaler dem, er umulig for tenkende mennesker å forstå. Det er ingenting å feire over at ditt eget folk og egen kultur fortrenges.
I flere tiår har man blitt beroliget med at det vil gå seg til etter hvert. Og for hvert år er det blitt verre og verre, proporsjonalt med demografiens utvikling. Det burde snart gå opp for noen og enhver at det blir aldri bedre, kun verre. Det eneste som nytter er reell handlekraft fra myndighetenes side. Å stå frem i media og riste på hodet viser at noen begynner å se lyset, men er i seg selv til liten hjelp. 
Et folk som opplever en direkte invasjon, vil forsvare seg. Men et folk som opplever en sakte invasjon over flere år synes å gå rundt i søvne. Selv når oppegående ildsjeler forsøker å vekke dem er det som regel til liten nytte. Muslimer som gir sin stemme til AP, vet hva de gjør. Det gjør neppe de fleste nordmenn som gjør det samme.Norsk demografi


Publisert 20. desember 2020


Det mer eller mindre pålitelige Statistisk Sentralbyrå (SSB) har kommet frem til at nordmenn blir mer og mer vennlig innstilt til innvandrere. Bare noen få prosent sier de ikke ønsker fremmedkulturelle innvandrere i landet, Men det er vel slik at det er politikerne og de kvinnelige feministene i offentlig forvaltning som er mest positive til innvandring – paradoksalt nok. Ja – til og med i FrP i Oslo skal de heretter snakke om innvandring med innestemme. Samtidig overtar kvinnene politi- og rettsvesenet: Over 70 % av politiadvokatene i Oslo er kvinner – som fra naturens side er positive til innvandrere. Er det noe rart at over 20 % av befolkningen i landet har innvandrerbakgrunn - i Oslo er tallet ca. 35 %. Landets største innvandringsaktivist – Aftenposten – kunne i går fortelle at nærmere 45 % av dem som var meldt døde, hadde innvandrings-bakgrunn. Hva blir det til neste jul?Globalistiske taktikker


Publisert 15. desember 2020


Globalistene innbiller seg at man kan gjøre verden til et bedre sted ved å "fordele godene", enda all erfaring viser at det har motsatt effekt; man sprer andre lands elendighet til nye nasjoner. Stabilitet, mangfold, særpreg og fred trives best i en verden av selvstendige og uavhengige nasjonalstater med mest mulig homogen befolkning og tydelige grenser som respekteres.

Taktikken til globalistene er ofte som følger; inngå avtaler og vær streng på at disse avtalene overholdes så lenge de kommer globalismen til gode. Skulle situasjonen oppstå at en avtale er til ulempe, blir den derimot ikke overholdt eller forsøkt omgjort. Sveits ble bl.a. truet med straff av verdenssamfunnet etter et lovlig og demokratisk vedtak om å forby minareter. I USA tok flere til orde for å endre valgsystemet slik at det er antall totale stemmer som er avgjørende, for å forhindre at tilfeller som Trump skal inntreffe igjen, en president man har forsøkt å sparke med alle lovlige og ulovlige midler siden han vant. Samtidig er man meget nøye på at landene overholder avtaler som går på alle andres rettigheter enn deres egne innbyggere.Nasjonalitet er ikke interessant informasjon


Publisert 11. desember 2020


Fire menn i alderen 18 til 20 år ble framstilt for varetekt i Sør-Trøndelag tingrett etter at de er blitt siktet for voldtekt i Levanger. Men politiet nektet å opplyse om nasjonaliteten til de fire voldtektssiktede mennene

Ifølge andre media er mennene fra Afghanistan. Fornærmede i saken er en kvinne i 20-årene som ifølge politiet ikke har tilknytning til de siktede i saken.

I et intervju av politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe om nasjonaliteten på de siktede sier Politiadvokaten: – Vi trenger ikke å gå ut med de siktedes nasjonalitet. Spørsmålet er også om det er interessant informasjon. – Jeg kan si så mye at de ikke er norske statsborgere, men utover det kommenterer jeg ikke nasjonalitet.

Jaså, er det opp til Politiet å bestemme hva som er interessant info? Og hun vet ikke engang hvor de kom fra og når de kom til Norge? Politiet trenger ikke slike kommunikasjonsfolk, spar pengene, og si som sant er, vi gir ikke ut info vi ikke liker.


Man må også kunne spørre seg om det er for mange feministiske kvinner i ledende stillinger i politiet.Den norske våren


Publisert 6. desember 2020


Den norske våren nærmer seg med stormskritt? Våre politikere lar islam og den totalitære, politiske grenen islamismen (Drømmen om det fullkomne samfunn, Aschehoug 2011) i økende grad etablere seg på norsk grunn. Hvorfor nekter politikerne å erkjenne at islamismen har undertrykket den muslimske verden i mange tiår - hundrevis millioner mennesker.

Understøttet av Saudiarabiske oljepenger er de samme kreftene i ferd med å legge sine klamme, illiberale og totalitære hender på Europa. Har våre politikere glemt at disse kreftene druknet Den arabiske våren i blod? Snikislamiseringens tid er over. Nå proklamer islamistene sine mål i full offentlighet. Det betyr at man har inntatt betryggende maktposisjoner, ironisk nok håndspålagt av våre fremste politikere.

Bildet er mer enn skremmende.Befolkning med innvandrerbakgrunn


Publisert 29. november 2020


Andel personer med innvandrerbakgrunn i Tyskland ligger nå på 25,5 prosent. De nye tallene kommer fra en rapport publisert av det tyske føderale statistikkbyrået. Det konstateres at det nå er 20,8 millioner tyske borgere av innvandrerbakgrunn. Dette er definert som personer med minst en forelder født i et annet land. 

Av de 20,8 millionene har litt over halvparten, 52 prosent, tysk statsborgerskap, mens de resterende er utenlandske statsborgere. 

Vesentlige 42 prosent av alle barn under seks år i landsdelene som korresponderer med det gamle Vest-Tyskland har innvandrerbakgrunn. 

I 2017 ble Frankfurt den første tyske byen der etniske tyskere utgjør en minoritet. Flere andre større byer i Tyskland later til å være på vei i samme retning. I Nürnberg utgjør personer med innvandrerbakgrunn nå 44,6 prosent av befolkningen, i Stuttgart utgjør de 44,1 prosent, og i München 43,2 prosent. 

Bryter man tallene ned på aldersgrupper, finner man eksempelvis at 60 prosent av befolkningen under 18 i Stuttgart har innvandrerbakgrunn. 

I Norge har i underkant av 20 % innvandrerbakgrunn – i Oslo har i overkant 30 % innvandrerbakgrunn. Hvor skal det ende?Barnehijab ved skolestart


Publisert 23. november 2020


I en artikkel på Utdanningsetatens nettsider, skriver Oslo kommune om skolestart. Artikkelen er illustrert av et bilde av en gruppe barn, hvor en av jentene på bildet går i hijab. Hun begynner på skolen i høst, fremgår det av saken. «Denne gjengen på Tøyen skole har allerede tjuvstartet», heter det i meldingen. Barna på bildet har gått på Sommerskolen Oslos kurs «Bli skoleklar med godt norsk språk i sekken».


Da Vårt Land omtalte barnehijab i 2017, anslo avisen at halvparten av jentene på Tøyen barneskole gikk med hijab. Flere har tidligere tatt til orde for forbud mot barnehijab, blant annet Aps nestleder Hadia Tajik, Oslo Frp og LIM (Likestilling-Integrering-Mangfold).


Barn har et dypt innebygd behov for å bli sett og inkludert. Dersom muslimske jenter ikke risikerte å bli ekskludert og i verste fall skadet, er det sikkert at mange hadde hengt igjen hijaben og levd mer vestlig. Dessverre har vi fake feminister som promoterer hijaben som noe trendy, vakkert og til og med feministisk. Og så lenge de fins, er det lite håp om en fullverdig kvinnefrigjøring.Har det norske folk blitt spurt?


Publisert 1. oktober 2020


Har det norske folk egentlig noensinne blitt spurt om det vil at deres land gis bort til disse etnisk og kulturelt fremmede folkene? Har det egentlig noensinne blitt begrunnet hvorfor det norske folk skal presses til å gi fra seg landet til fremmede fra kulturer de misliker til de grader? Har det noensinne blitt gitt en forklaring på hvorfor disse folkene skal tas imot i hopetall? I Tyskland har det vært mange ulike opinionsundersøkelser om innvandring. Og gang på gang har det kommet frem at et meget stort flertall ikke vil ha disse folkene i landet. Jeg tviler på at det er noe annerledes i Norge.Få noen vettuge svar


Publisert 25. august 2020


I Norge har vi 8 registrerte trosretninger: Kristne, muslimer, human-etikere, buddhister, hinduisme, sikher, bahai og jøder. Kanskje på høy tid at en eller annen journalist eller politiker spør det store spørsmålet om hvorfor det kun er muslimer som skaper konflikt, hat og hets. Klarer man å få noen vettuge svar på spørsmålet, blir det nok lettere å forstå problemene. Men det er vel kanskje ikke politisk korrekt.Vil de bli kalt nordmenn?


Publisert 4. august 2020


«Angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum var et direkte angrep på norske muslimer. Det var et angrep på religionsfriheten. Det var et angrep på retten til å mene og tro på det man ønsker. Det var et angrep på Norge fordi det var et angrep på nordmenn med røtter fra andre land.» Så mye politisk korrekt svada fra statsminister Erna Solberg kom frem rett etter attentatet.


Nordmenn med røtter fra andre land, finnes det ingen grenser for politisk korrekthet? Har hun spurt de med røtter fra andre land om de vil bli kalt for nordmenn?

Og hun vet ikke engang om alle på moskeen har norsk statsborgerskap. Er det slik at med en gang utlendinger setter sin fot i Norge då blir de automatisk nordmenn? Jeg har bodd i Norge i 40 år og er veldig glad i dette landet, men jeg er ikke og kommer aldri til å bli nordmann.Innvandring som hovedbekymring


Publisert 28. mars 2020

Av Hedvig Nilsen


EU-kommisjonens Eurobarometer for 2019 viser at innvandring forblir på toppen av europeernes bekymringsliste. Eurobarometeret er EUs årlige opinionsundersøkelse i 28 EU-land og har 27 464 respondenter. Innvandring topper bekymringslisten i 21 av de 28 landene. Innvandringstrykket mot Europa er fortsatt høyt, til tross for at det ikke er like overveldende som i 2015. Dette har fått flere innvandringsliberale politikere, medier og NGO´er – hvorav noen nå åpenlyst driver sin høyst private innvandringspolitikk ved å hente innvandrere til Europa – til å kjøre kampanjer for å få Europa til å ta imot enda flere migranter enn det allerede gjør. De møter motstand i befolkningen, som er bekymret for den store innvandringen til kontinentet. I Eurobarometeret fremgår det at hele 34 prosent i EU har innvandring som hovedbekymring.Straffeloven § 185

 

Publisert 4. mars 2020


En kvinne (70) ble i juni dømt til 14 dagers fengsel for kommentarer på Facebook om forfatter Sumaya Jirde Ali. I et kommentarfelt på Facebook under en artikkel i september 2017 omtalte kvinnen Ali blant annet som en «korrupt kakerlakk». Ankeutvalget har nå besluttet at anken over dommen skal behandles i Høyesterett. Både lovanvendelse og straffutmåling vil behandles, og Høyesterett har godtatt å overprøve om utsagnet rammes av straffeloven § 185.

I en ordinær rettsstat kunne man ikke kommet til noe annet utfall enn å ta denne anken til følge. Norge er derimot så nær ved å tippe over i diktaturet at utfallet i denne saken er uvisst. Jeg heller mot at anken blir tatt til følge, men selv det ville ikke gitt noen ubetinget glede over å leve i et fritt demokrati.

Det blir bare en bekreftelse på at man når som helst kan regne med å bli kastet i fengsel for sine meningers skyld. Om ikke denne gangen, så neste. Det er et trusselregime som gir en form for egensensur som begrenser det offentlige ordskiftet på en særdeles ukurant måte.

Det går selvfølgelig an å omgå disse urimelige lovene, men heller ikke det gir meg følelsen av å leve i et fritt demokrati. Det gir meg bare følelsen av at det kun er de som klarer å ytre seg i kodede NTB-vendinger som får komme til orde. Man kan alltids omtale folk i kodede vendinger, men det er ekskluderende for de som ikke behersker dette kode-språket.

Norge blir et fattigere land om man ikke engang får lov til å kalle en spade for en spade. Landets borgere blir en gjeng paranoikere som ikke lenger tør å snakke med hverandre på folkelig vis, i fare for å bli angitt.

Skal Norge være et ordentlig demokrati kan det ikke aksepteres at landets borgere ikke får lov til å ytre seg fritt ustraffet.

 Grunnlovens død


Publisert 4. mars 2020


Den norske grunnloven, som i sin tid var en av verdens mest liberale grunnlover og skulle sikre individet frihet og rettferdighet gjennom maktfordelingsprinsippet, er dessverre nå død og begravet. Her kan vi gi en stor takk til Johan Sverdrup og hans likesinnede. Grunnloven er nå redusert til et ganske verdiløst dokument som stort sett kun trekkes frem på nasjonaldagen når politikerne vil skryte av det norske "demokratiet".

Det vi sitter igjen med er parlamentarismen - også kalt flertallsdiktatur; samt det fine begrepet "konstitusjonell sedvanerett". Sistnevnte betyr kort og greit at man kan drite i grunnloven bare man har flertall for det. Parlamentarismen som system bryter forøvrig også maktfordelings-prinsippet da den utøvende- og lovgivende makt ikke lenger er adskilt. Hele poenget med maktfordelingsprinsippet var å forhindre korrupsjon og maktmisbruk. man skulle ha balanse mellom de ulike maktinstitusjonene, noe som i dag ikke lenger er tilfelle. Dette er mulig fordi at grunnlovens beskytter, Høyesterett, formelig er vingeklippet. Jfr. "All makt i denne sal".Selvfølgelig er jeg norsk!


Publisert 26. august 2019


Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg.

- Selv om det er flest tilbakemeldinger er hyggelige med gode spørsmål opplever vi også at enkelte uttrykker seg på en uakseptabel måte på Facebook. Det gjør at andre ikke ønsker å delta i debattene som foregår, skriver Erna Solberg i en e-post.

Ordførerkandidat for Høyre i Oslo, Saida Begum, er selv muslim og faster når det lar seg kombinere med forpliktelsene hun har som politiker. På spørsmål om kommentarene sårer henne, er svaret ja.

- Noe av det. Hvis jeg har hatt en dårlig dag og leser at jeg skal snikislamisere Oslo, at Oslo kan få en ordfører som ikke er norsk … Selvfølgelig er jeg norsk! Jeg er født og oppvokst her, sa hun i mai 2019.Til lykke med feiringen av Id

 

Publisert 26. august 2019


Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg i en video lagt ut på hennes Facebook-side, for å gratulere landets muslimer med feiringen.

- Selv om det er flest hyggelige meldinger, gode spørsmål og uenighetspunkt, opplever vi også at enkelte uttrykker seg på en uakseptabel måte på Facebook. Det gjør at andre ikke ønsker å delta i debattene som foregår, skriver Erna Solberg i en e-post.

Hun bekrefter at det har vært hets og sjikane som har gått langt over streken for hva hun aksepterer i sine kommentarfelt.

- Jeg kommer likevel aldri til å slutte å gratulere nordmenn i forbindelse med feiringen av deres religiøse høytid, enten om de er jøder, kristne, muslimer eller tilhører en annen religion.Ønsket muslimer god eid


Publisert 26. august 2019


Nok en gang ble det som skulle være en hyggelig hilsen til muslimske følgere nedrent av hets. - Dessverre en del av hverdagen for mange, sier Islamsk Råd Norge.

Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg i en video lagt ut på hennes Facebook-side, for å gratulere landets muslimer med feiringen.

Da tok det fyr i kommentarfeltet. Når et media går gjennom kommentarene er mye ryddet opp, men fremdeles finnes utsagn som «Jeg kan ikke følge Høyre lenger da jeg blir uvel av disse hyllingene av islam.»

Burde ikke heller statsministeren holde seg til Grunnlovens § 2 som sier at: Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.Våre aller minste


Publisert 26. august 2019


De foreldreløse barna som hentes hjem fra Syria, trenger beskyttelse. Mot hatefulle nordmenn. Det er ikke til å tro skriver m.a. Hege Ulstein i juni 2019.

Mandag kveld landet de fem småbarna på norsk jord. Regjeringen og Utenriksdepartementet lyktes i få dem hjem. Faren er drept, og moren har forsvunnet. Nå skal barna få hjelp og omsorg av et av verdens beste velferdsapparater. De ble hentet med et chartret SAS-fly. De er alle norske statsborgere. Det store flertallet av nordmenn setter pris på at barn blir reddet fra grusomheter. De har også lært av historien og vil ikke at den skammelige behandlingen av krigsbarna skal gjenta seg. De skjønner at man ikke kaller småbarn tyskerunger eller IS-barn. At barn er uskyldige.

Statsminister Solberg måtte minne om det helt selvfølgelige: At barna ikke skal dømmes for foreldrenes valg.

Men så er spørsmålet om de skal tjene på foreldrenes eventuelle lovbrudd? Og hvem får et chartret SAS- fly bestilt av det norske forsvar til disposisjon når man skal «hjem».Infiltrering og dumskap


Publisert 23. august 2019


Å kritisere islam er ikke rasisme, men derimot så er islam full av rasisme. Islam burde vært forbudt, skrellet ned, og fjernet gjennom kunnskapsarbeid. Det at noen ikke forstår det må man anse som et rimelig stort problem. Det kan være en trussel på lik linje med islam.

Europa og Norge er rustet til å stå imot krig med konvensjonelle våpen, men mot infiltrering og dumskap, som vi for eksempel ser utvist på mange områder nå, deriblant twitter, må man heldigvis bare bruke fornuften. Og det er ingen grunn til å ta fanger. Her er det bare å argumentere med sunn fornuft og sannheten.Handlingsplan mot islamofobi


Publisert 23. august 2019


Tre representanter fra SV la en fredag i juni 2019 frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi. Den ene representanten bar hijab.

Men dette er et totalt vrengebilde av virkeligheten, snekret sammen i møtelokaler bak lukkede dører og isolert fra den virkelige verden utenfor. Det finnes ingen sterke krefter fra ytre høyre som blåser gjennom Europa. Det finnes bare redde, sinte og frustrerte vanlige mennesker som ser ekte og farlige krefter etablere seg og vokse seg sterke, med god hjelp fra realitetsfjerne mennesker representert av bl.a. SV. 
Resultatene fra spørreundersøkelsene tolkes som holdninger man må kjempe mot. I stedet bør de tas til etterretning, da mye av frykten er velbegrunnet og påstander sanne. 
Når det er nettopp muslimer som føler seg utsatt, i motsetning til andre religiøse grupper i samfunnet, ligger forklaringen nettopp på muslimene selv og deres lakeier. Det er derfor vi ikke ser en nasjonal handlingsplan mot buddhismofobiPå vei til et farlig samfunn


Publisert 23. august 2019


Islam er en politisk og en religiøs ideologi. Den har ingen farge og er helt frivillig for mennesker i den vestlige verden. Det er ingen som har fobi for denne ideologien. Motstand mot ideologier og religioner er og skal være legitimt. Tenk den dagen vi ikke lengre kan si vår mening imot nazisme, kommunisme, sosialisme osv. Da er vi på vei til et meget farlig samfunn. Men islamiseringen går som kjent framover og jeg blir ikke overrasket den dagen et forbud mot kritikk av islam og muslimer trer i kraft. Den dagen er det på tide og ta frem sterkere motstand for da er argumenter brukt opp.Kona ble banket opp


Publisert 28. august 2019


Ordfører Fabian Stang og Statsminister Erna Solberg besøker Sommerskolen på Nydalen Videregående skole. Men vet de hvordan disse muslimske jentene egentlig har det i hjemmet?

En iraker i 50-årene fikk skjerpet straffen med tre år etter at han anket dommen på 15 år for årevis med voldtekter og vold mot sine egne familiemedlemmer. Denne brutale og motbydelige mannen som voldtok sin egen datter første gang når hun var 10 år, kan nå nyte godt av å sitte i et norsk fengsel med alt det har av fordeler. Nå må vi få stoppet volden mot muslimske kvinner av deres egne muslimske menn

Her må Erna personlig stå til ansvar. Jeg hadde selv muslimske naboer en gang. Kona ble banket opp og kastet i veggen ofte, vi hørte hennes skrik og hans sinte stemme, hele tiden. Jeg turte å snakke med henne om hun
trengte hjelp, men nei, ikke gjør noe, sa hun, da blir mannen min enda sintere og også på deg sa hun. De har lov til å oppføre seg slik. Muslimske menn bestemmer over kvinnene, og dette skjer mye mer enn noen tror, i Norge, som egentlig skulle være et likestilt land med demokrati. Men ærlig, jeg tviler på at Erna vil gjøre noe som helst, hun har ikke viten til å forstå hva Islam er. Det er en stor skam for en statsminister. Folk som vet hva Islam er, kan bare riste på hodet av henne. At man kan være så
fraværende i det som skjer i landet hun skal beskytte og tjene, viser at hun ikke er verdig til å være Norges statsminister. Når vi har valg, vil hun se hva det norske folk mener om henne – eller?Islamistenes nyttigste idioter


Publisert 26. august 2019


Gratulerer, Norge. En kvinne i det muslimske brorskapets uniform på Stortingets talerstol. Selvfølgelig kommer kvinnemennesket fra SV, - islamistenes nyttigste idioter.
SVs og denne somaliske kvinnens demonstrasjon av manglende respekt for vår nasjonalforsamling og våre verdier, burde selvfølgelig ha vært slått ned på av Stortingspresidenten.
Men med islamisters inderlige frekkhet og krenkende framferd er også våre politikeres ynkelighet dessverre tydeligere enn noensinne.Norges største tragedie


Publisert 8. februar 2020


Under andre verdenskrig var det mange som samlet sine krefter i ulovlig og farefull kamp mot nazismen ut fra sin samvittighet og moralske overbevisning. I dag er det stort sett bare lommeboken som har kraft i seg til å mobilisere. Det er kanskje Norges største tragedie, og forakten og/eller likegyldigheten for vår kulturelle arv vil koste så dyrt at det ikke en gang kan måles i statsbudsjetter.

Folk trodde på løgnene om mangfold og berikelse, men vil gradvis oppleve at det var enfold og fattigdom som fulgte i de fagre løftenes spor. Folk ropte på frihet fra ferdenes tradisjoner og lyttet til sjarlatanenes forførende løfter om lykke, frihet og fred, men vil en dag våkne opp til ufrihet, tyranni, sorg og et land der freden er forsvunnet fra gatene. Utviklingen er allerede kommet langt.Folk er forbannet


Publisert 26. august 2019/8. februar 2020


Er FrP politikere jævla dumme? Forstår de ikke sine velgere? Man kan undres. FrP i opposisjon var et helt annet parti, her ser vi hva makt gjør. Det politiske landskap ligger åpent for et parti som kan komme på banen vedr innvandring og islam. Hele Norge skjønner de problemer dette medfører, ikke bare vi i Groruddalen. FrP har ikke en dritt å vise til. De har sviktet sine velgere. Ikke kom med det om at alternativet er verre. Folk er forbannet. Har stemt FrP i mange år, nå er det slutt. Utenom listhaug finnes det ikke ryggrad. De burde ikke gått med på å la henne gå som justisminister. Eneste redningen for FrP er å få Listhaug i en viktig posisjon. 6 år i regjering og ikke fått igjennom en eneste viktig sak. Alle avgifter som før, hva med NRK, strøm, bil, bom, alkohol etc. Udugelige politikere. Min stemme går iallfall til bommotstanderne. FrP kan seile sin egen sjø, de vi bli radert bort i de neste valg. Se på Danmark, og dansk folkeparti, de skjønte heller ikke hva som traff dem.Må ta til motmæle


Publisert 8. februar 2020


Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg.

- Selv om det er flest tilbakemeldinger er hyggelige med gode spørsmål opplever vi også at enkelte uttrykker seg på en uakseptabel måte på Facebook. Det gjør at andre ikke ønsker å delta i debattene som foregår, skriver Erna Solberg i en e-post.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner ønsket muslimene til lykke med feiringen.

I en kommentar til hetsen sier Sanner, i likhet med Solberg, at det er viktig at folk tar til motmæle når tonen i kommentarfeltene blir for hard.

- Vi må alle fortsette å ta til motmæle. Ytringsfrihet er en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati, men splittende debatt, hets og hat skremmer viktige stemmer bort fra debatten. Da må vi varsle ifra om at slik skal vi ikke ha det i Norge.

Under Støres innlegg kan kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Arbeiderpartiets partikontor fortelle at tonen var en helt annen. De har ikke sett seg nødt til å slette kommentarer, men har heller svart dem som kommer med kritiske innvendinger.

- Både Jonas og Arbeiderpartiet har nesten utelukkende fått positivt engasjement på våre hilsener. Vi jobber kontinuerlig med å følge med på debattene som pågår i våre kanaler og svare folk, og er bevisst på betydningen av å ha en tilstedeværelse i kommentarfeltene og fjerne uakseptable kommentarer, skriver hun i en tekstmelding

Burde ikke heller stortingsrepresentantene holde seg til Grunnlovens § 2 som sier at: Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane.En del av hverdagen


Publisert 8. februar 2020

 

Statsministeren ønsket i juni 2019 muslimene til lykke med feiringen av eid. - Id er feiring, fellesskap og takknemlighet, sammen med familie og de man er glad i. God id - id Mubarak, sier statsminister Erna Solberg.

- Selv om det er flest tilbakemeldinger er hyggelige med gode spørsmål, opplever vi også at enkelte uttrykker seg på en uakseptabel måte på Facebook. Det gjør at andre ikke ønsker å delta i debattene som foregår, skriver Erna Solberg i en e-post.

Yasir Ahmed, informasjonsansvarlig i Islamsk Råd Norge (IRN), er ikke overrasket over hetsen.

- Det er en dessverre en del av hverdagen for mange muslimer, sier han, og fortsetter:

- Det er veldig trist at mange i 2019 er så stor mangel på kunnskap at mange går løs på en hyggelig hilsen. De ville aldri turt å si det ansikt til ansikt mot en muslim. Vi er nødt til å styrke dialogen og kunnskapen for å bekjempe hets, ikke bare mot muslimer, men mot alle minoriteter som opplever dette. Organisasjonen har i flere år etterspurt en konkret handlingsplan mot muslimhets og hatkriminalitet, og de opplever at regjeringen har begynt å få opp øynene for behovet.

På tross av hetsen, er Ahmed ikke i tvil om at det var riktig av statsministeren å legge ut videoen. - Hun er statsminister for alle. Mange muslimer har satt pris på hilsenen, og jeg vil takke henne på vegne av det muslimske samfunnet i hele landet, sier han.SV og handlingsplan mot islamofobi


Publisert den 8. februar 2020


Det vakte oppsikt da Marian Abdi Hussein (SV) denne uken var den første som betrådte Stortingets talerstol iført hijab. Hussein legger ikke skjul på at hun ønsker sensur. Hun var også blant dem som kritiserte Stovnerrevyen. 

Tre representanter fra SV la frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi. Den er vel verdt å studere. Den bærer bud om hva som kommer. Hvilke partier har motforestillinger og hvordan vil de målbære dem? SV sammenligner med handlingsplanen mot antisemittisme. Er det så enkelt?

Representantforslaget kom fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Marian Hussein og Solveig Skaugvoll Foss som en egen handlingsplan mot islamofobi og muslimfiendtlighet.Dagens kristendom er «snill og grei»


Publisert 9. januar 2020


At kristendommen er en viktig del av den europeiske kulturarven er det ingen tvil om, men at det er takket være kristendommen at europeerne klarte å finne oppskriften på et suksessfullt samfunn blir vel heller tvilsomt.

Kristendommen har for storparten av sin eksistens vært like undertrykkende og brutal som alle andre religioner, og samfunnene hvor den regjerte var på ingen måte mer fredelig eller på noen måte bedre enn det vi kunne finne på andre steder i verden.

Det var bare da kristendommen begynte å miste sin totale makt at de europeiske samfunn sakte, men sikkert kom seg ut av mørketiden, at en forrykende rask og positiv utvikling til slutt kunne finne sted. Vi ser fortsatt rester av det i dag hvor de mest religiøse europeiske samfunn er ofte de som økonomisk og sosialt henger etter.

Det var opplysningstiden, Europas geografi og politiske kart som la grunnlaget for konkurrerende samfunn som utviklet teknologiske og økonomiske, samt sosiale nyheter som skulle vise seg å være ekstremt fordelaktige for et moderne samfunn. Det var sekulære krefter som brakte Europa inn i den moderne verden, og det til tross for en Kristendom som uten press ville ha fortsatt å være brutal og undertrykkende som den dessverre har vært i alle fall for 80% av sin eksistens.

Dagens kristendom er en «snill og grei» religion, som altså har blitt slik etter et sterkt sekulært press som har tvunget den over de siste 300 årene til å innta en holdning som er forenelig med det moderne samfunn.

Det er naturligvis vanskelig for mange troende kristne å innrømme dette, og dette er noe man sikkert kan forstå ikke er helt enkelt for de som er indoktrinert til å tro på eksistensielle myter. Men hvis man våger å se på historien uten ideologiske briller, så er det ingen tvil om at det er det sekulære samfunn som har tvunget kristendommen til å utvikle seg til det den er i dag, og ikke omvendt. 


Hvor står Islam i det historisk perspektiv?Islam betyr befolkningseksplosjon


Publisert 9. januar 2020

 

Tre representanter fra SV la en fredag i juni 2019 frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi.

Men det vi trenger er en handlingsplan for å få muslimene ut av landet og stenge for at det kommer inn flere. Islam er farlig. Der islam dominerer, er det analfabetisme og fattigdom for de mange kombinert med uendelig rikdom for de få. Islam betyr befolkningseksplosjon, krig og elendighet.
Vi trenger å beskytte oss mot islam.

Muslimer trenger seg på i kristne land for å få et levelig for seg selv.
Hvorfor følger nissen med på lasset? Islams historie er en historie om okkupasjon av fredelige sivilisasjoner. Med islam følger det barbari, uten unntak.Det moderne presteskapet


Publisert 9. januar 2020

 

Det som er minst forståelig når det gjelder unnfallenheten i forhold til islam, er at prester gjør seg til talsmann for en tro de må vite ikke er kompatibel med den tro som har vært grunnlaget for Europa, og våre frihetsverdier. Dersom de har gått igjennom sin presteopplæring, så vet de hva som er forskjelligheten mellom islamsk tro, og kristen tro. Likevel forfører de mange med sin lyst til å sidestille disse to. Hvorfor det er slik, har jeg ikke svar på. Og regner ikke med å få det de nærmeste dagene for å si det sånn. Men at vi som folk hadde vært bedre tjent med sannheten, det kan det ikke være tvil om. Hvem vet, kanskje den kommer. Om ikke så spørs det om vi har behov for det "moderne" presteskapet overhodet.Prest til kristen kamp mot islam


Publisert 7. januar 2020


Pensjonert sogneprest Olav Andreas Dovland er med i Stopp islamiseringen av Norge fordi han ikke har andre steder å kjempe mot islam. Han mener at kristne generalsekretærer må på banen. - Det er først og fremst en åndskamp. Kampen må gå på åndelig plan i kirken først og fremst, men også på det politiske plan. - Jeg mener at det er svært mange nordmenn som overhodet ikke forstår det som skjer - først og fremst fordi vi er et folk og land som nedkristnes måned for måned, hevder Dovland. 

Den tidligere sognepresten bor i Våler i Østfold. Han mener at politikerne og kirken bidrar til å «nedkristne» Norge. - Kirken er med for full musikk. Og biskopene - når sier de noe vettug om det som skjer? Så er det politikerne og det politiske systemet. Kunnskapsmangelen om islam er formidabel, mener Dovland. Nyttige idioter for en religion


Publisert 7. januar 2020


Det vakte oppsikt da Marian Abdi Hussein (SV) i juni 2019 var den første som betrådte Stortingets talerstol iført hijab. Hussein legger ikke skjul på at hun ønsker sensur. Tre representanter fra SV la frem et Dokument 8-forslag om en handlingsplan mot islamofobi. 

Det må føles rart for eldre SV-medlemmer og sympatisører å være vitne til dette knefallet for en religion som får de såkalte kristne mørkemennene til å fremstå som søndagsskolegutter.

Ingen har vel harselert og hetset mer mot kristendommen og kristne enn SVs medlemmer og sympatisører. Mange har ikke lagt skjul på at de hater kristne. Jesus har de avfeid som en svindel og/eller hallusinasjoner.

I dag kryper altså SV på buken for islam, og sykeliggjør islams kritikere. Partiet som en gang hevdet seg selv å representere det intellektuelle Norge har endt opp i en anti-intellektuell hengemyr der de opptrer som nyttige idioter for en religion og ideologi som nettopp har fremmet etnisk rensing etter nazi-metoden i Irak og Syria.

 Forskjell mellom Islams Allah og kristendommens Gud


Publisert 7. januar 2020

 

Den protestantiske kirke regner pinsen som kirkens fødselsdag, dagen da Jesu disipler fikk Den hellige ånd og over 3000 ble kristne i Jerusalem. For mange er pinsen den kristne høytiden de forstår minst av, men for de som vil forstå forskjellen mellom kristendom og islam, er pinsen avgjørende, spesielt i en tid hvor kristendommen synes å miste mange av sine forsvarere, mens islam får stadig flere.

Vi pleier å si at en avgjørende forskjell mellom islams Allah og kristendommens Gud er at kristendommens Gud er relasjonell, mens Allah er en ikke-relasjonell gud. Denne relasjonen kalles i kristendommen for Treenigheten, og er en relasjon mellom Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. C.S. Lewis forklarer Den hellige ånd som et resultat av kjærligheten mellom Faderen og Sønnen. Ikke slik å forstå at ånden ble til senere i tid, men som bekreftelse på en evig relasjon mellom de to. Når vi da sier at kristendommens Gud er kjærlighet, er Den hellige ånd bekreftelsen på nettopp det.

 Avkristning og islamisering


Publisert 7. januar 2020


Vi trenger kirken. Men trenger vi dagens presteskap knyttet til det som er igjen av statskirken? Presteskapet er mer interessert i islam enn kristendom. Lavkirkelige samfunn har en praksis som gjør at folk vender seg bort fra kristendommen.

Vi trenger en ny reformasjon: tilbake til den opprinnelige kristendommen.
Kirken og lavkirkelige samfunn er politisert. Folk søker til alternative retninger for å dekke sine åndelige behov. Det betyr hedenskapens renessanse.

Vi trenger en grundig undervisning i kristendom gjennom hele skoleløpet for å bevare vår sivilisasjon. De fleste i landet er fortsatt "stille kristne".
Kristendommen er praktisk. Det gjelder å ta ansvar for seg selv, sin familie og de som trenger støtte.

Velferdsstaten er en sekulær kristen stat. Men den skal ikke utnyttes.
Det er det største problemet i dag, kombinert med avkristning og islamisering.Flyktninger er ikke lønnsomt


Publisert 7. januar 2020


Det har vært mange finurlige vinklinger i NRK på hvor «lønnsomt» det er for Norge å ta imot flyktninger. En tirsdag kveld fikk vi nok et eksempel. Det ble ikke mindre absurd denne gangen.

Innslaget introduseres med at nyhetsanker Atle Bjurstrøm forteller at det å ta imot flyktninger har vært en stor inntektskilde for en del kommuner.

Det settes så over til Flora kommune i Sogn og Fjordane, der reporter Bård Siem opplyser at man her har hatt et overskudd på 120 millioner kroner på å ta imot flyktninger, og at dette er penger som har blitt pumpet inn i driften av kommunen.

Alle som greier å tenke litt selv forstår at flyktninger ikke er lønnsomt, men en diger utgiftspost for det norske folk. Kommunene får statlige midler som følger med som en pakke når flyktningene kommer. Hvem er staten, og hvem betaler inn til staten?  De aller fleste flyktninger må vi bekoste fra ankomst til grav. Den som påstår at det er lønnsomt må bevise det regnestykket. Det blir ikke lett.