ARTIKLER 4

ARTIKLER 4Vennligst - - ikke stem!


Publisert 18. august 2023

Av Oddbjørn Jonstad


Det er en vanlig antagelse at borgere i et demokrati har en plikt til å bruke sin stemmerett. Men slik er det ikke – det å stemme er en rett, ingen plikt.

Men det er også slik at de som med et lurt smil forteller deg at du må bruke din stemmerett, er de som har noe å tjene på dette. De sier det ikke fordi det er til det beste for deg eller andre, men utelukkende for dem selv.

Dette er ikke et godt system, og norske borgere burde hatt en lov som beskytter dem mot korrupte politikere som selger ut land og strand kun fordi det gagner dem selv.


På bakgrunn av dette vil jeg hevde at man faktisk har en moralsk plikt til å la være å stemme, slik at diskusjonen om direkte folkeavstemninger kan komme mer opp til overflaten. Folkeavstemninger er et sant demokrati – og enkelt i vår internettbaserte verden. Derfor: Vær så snill - ikke stem.

-------------------------------------------------------------------------------


Den islamske suksessfaktoren


Publisert 22. juli 2023


Hva er den islamske suksessfaktoren? Jo, gjennom en klankultur som konsekvent sparker nedover mot de svake og hjelpeløse, og samtidig jamrer seg oppover mot de sterke og mektige så skapes det en massiv ubalanse i styrkeforholdet mellom mobben og folket. Noe som gjør det stadig mer attraktivt å underkaste seg mobben, og stadig mer håpløst å stå opp mot den. Dette er klassejustis av verste skuffe, og noe som de venstreskeive virkelig trives med.


Man kan ta en vanlig SIAN-demo som eksempel. En liten gjeng med antivoldelige sjeler bestående av folk som hovedsakelig er mellom 50 og 80 år. De møter hundrevis, om ikke over tusen mer eller mindre rabiate folk mellom 15 og 35 år som fyrer av både ukvemsord, trusler, hatefulle ytringer, steiner og diverse andre løse gjenstander mot den lille gjengen. Men like fullt er det den massive mobben som mener seg hetset og truet.

Islam har kjørt denne feige strategien i hundrevis av år. Den er likeså primitiv som den er effektiv så sant man ikke står opp imot den i fra begynnelsen ved hjelp av demokratiske spilleregler. Men vår politiske elite og deres medløpere liker ikke de demokratiske spillereglene, for de er jo tross alt i heidundrende mindretall. Så da gir de heller tommel opp for mindretallsdiktaturet. Noe som leder til at stadig flere ryggradsløse sjeler finner seg en minoritet å slutte seg til. I tillegg til alle privilegiene det medfører, så står man også så godt som fritt til å hetse og trakassere den eller de man ikke liker.


Men man får leve i håpet om bedre tider for de undertrykte som rammes av denne høyst urimelige islamske klassejustisen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


En realpolitikk i henhold til virkelighetens verden


Publisert 20. juni 2023


Våre samfunn står i dag overfor utfordringer man kanskje ikke har sett på noen årtier. Mange gjør det feilsteget at de tror at fremgang varer evig. At vi alltid vil bli rikere, friere og mer opplyste med tiden. At vi kan legge krig, krise og elendighet bak oss, og på så vis erklære at historien tar slutt. Men kanskje noen politikere, byråkrater og MSM-redaktører og -journalister blir nødt til å ta til fornuft etter hvert.

Det vi ser er at de med makt i sine hender ikke i tilstrekkelig grad realitets-orienterer seg og ikke fører en realpolitikk i henhold til virkelighetens verden, samfunnsutviklingen og hva som faktisk utspiller seg, men derimot blindt etter ideologi og "vyer", "visjoner" og "ideer".


Mange politikere velger å ikke lytte til folket, som de liksom skal være representanter for, men er derimot henfallen til å la seg styre fra overnasjonalt hold - EU, FN, WF, Davos-pamper - og durer blindt i vei, etter alt å dømme uansett konsekvenser for eget land og folk, som er samfunnsoppdraget de faktisk har: Å ivareta eget land og egen befolkning, med egen politikk for å oppnå dette. Ikke underminere og kompromittere eget land og egen befolkning og ikke bedrive regelrett nasjons- og samfunnsundergravende politikk.

Og konsekvenstenkning er det så som så med på mange samfunnsområder. Som når det gjelder konsekvenser av den endeløse innvandringen fra fremmede himmelstrøk av folk med radikalt annerledes kultur og forestillinger om hvordan samfunnet skal være. Et samfunn der alt for mange ikke kan / vil integrere seg, tilpasse seg og innordne seg grunnleggende norske og vestlige verdier, normer, kultur, tenkemåte og levemåte. De er fanget inn i klankultur og islam-kultur, og kan ikke / vil ikke løsrive seg fra dette.


Vi ser - som i alle andre vestlige land med stor fremmedkulturell innvandring - eskalerende konflikter og problemer. Polarisering, segregering, utenforskap, parallellsamfunn, sosiale problemer og en kjede av negative konsekvenser i samfunnet.Men politikerne, ivrig og ukritisk støttet av MSM-redaksjonene, insisterer på å fortsette og fortsette med den fremmedkulturelle innvandringen. De ønsker å konstruere "multikultursamfunnet". Dette er ren ideologi, og vyer, med også åpenbar kobling til overnasjonale ideer, vyer og tenkning - igjen EU, FN, WEF, Davos, NWO. Agenda 2030. GCM. osv. osv.


Man kan alltids håpe, men jeg tror det dessverre må blimyeverre før politikerne ev. tar til vettet. Og ditto mht. journalistikken fra MSM-redaksjonene, som heller ikke er ansvarlig og realitetsorientert når det gjelder en lang rekke viktige samfunnsspørsmål.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Likestilling - et annet ord for feministisk overtakelse


Publisert 27. mai 2023


Gutter blir nærmest kastrert fra første dag i barnehagen. Tantene har aldri lært om hanndyrets væremåte og de presser på guttene hunndyrets væremåte. Jeg forstår derfor at mange gutter og menn lider og sliter med egen identitet og dårlig selvtillit.
Hanndyr lærer seg betydningen av felleskap gjennom rangsystemet og blir trygge. Hanndyr er gode på å se Z aksen og helheten. Å ha så nøyaktig overblikk som mulig samt å tenke logisk.
Hunndyr er snille og omsorgsfulle for alt og alle. Hun skal bli mor og må ha nettopp disse egenskapene for å ta vare på avkommet. Derfor vil hun beskytte med nebb og klør de hun mener er svake. Ingen er mer farlig enn en bjørnemor med unger.

Hunndyrets jobb er altså å beskytte småtassene sine. Hun avskyr slåsskamper fordi avkommet kan skade seg. Hunndyrets fokus er på de nære ting og på å støtte de små. Hun er dårlig på Z i koordinatsystemet.
Hennes frykt for konflikter og farer kan hemme utviklingen av sunne hanndyr og egentlig også hunndyr, dersom det ikke finnes velutviklede hanndyr til å stå for barnets videre utvikling.

Så med en feminisert barnehage, skole og offentlig administrasjon, så skader vi halve befolkningen. Likestilling er vel ikke et annet ord for feministisk overtakelse? Jeg er for likeverd. Vi er ulike, men sammen er vi 100%.

--------------------------------------------------------------------------------------


Staten er skurken


Publisert 5. mai 2023


Nordmenn blir flådd av staten. Vi er angivelig "verdens rikeste land". Likevel sliter majoriteten med økonomien. Folk må derfor begynne å bruke hodet og komme seg ut av transen om at alt er så fantastisk i dette landet.

Innvandrere kommer hit og ser galskapen og hvordan systemet er bygd opp. Men de er mer slu og beregnende. De står ikke med lua i hånda som en dum og naiv nordmann. De ser at staten er skurken som flår landets innbyggere. De ser at staten utnytter nordmenn. Så de vender på flisa og begynner å utnytte systemet og staten.


Faktum er at den norske stat er mye mer skurk enn den vanlige mann. Statenskurken har tross alt media, politikere og politiet på sin side og blir aldri stilt til ansvar for sitt skurkeri!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Volden i norske skoler


Publisert 15. april 2023


Det har i de siste årene samlet seg opp en mengde reportasjer om skolevold i Norge. Felles for reportasjene er at det ikke blir nevnt noe om årsakene til volden. Lærere og andre som ytrer seg om saken, er svært varsomme med å angi hvem det er som står for volden - og om det er spesielle typer elever eller miljøer som står bak. Skolevold er med andre ord blitt et av mange politisk korrekte tabu-områder i norsk offentlighet, der det råder en form for taushet om slike hendelser - av frykt for represalier fra enten elever og deres foresatte eller fra skolemyndighetene som utøver press på lærerne slik at de holder seg i skinnet og ikke ødelegger skolens politisk korrekte omdømme.

At volden i norske skoler har med den store asylinnvandringen til landet å gjøre, er det ingen grunn til å tvile på. Skjellsord som mora-puler og hore er neppe et utslag av praksis av etnisk norske elever.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Livskvalitet vs. medisinbruk


Publisert 29. mars 2023


Det faktum at noen muslimer tilsynelatende tilpasser seg vestlig tenkesett, borger ikke for at de har forlatt islam. En etnisk norsk kvinnes tydeligste opplevelse i så måte var den iranske legens avfeiing av temaet livskvalitet, vurdert opp mot medisinbruk. "Vi tenker ikke slik, vi" var det korte svaret hun fikk, da hun ville drøfte saken. Temaet var med andre ord et ikke-tema, fordi legen av politisk/religiøs overbevisning hadde bestemt at slik skulle det være. For ham var det helt uten betydning at temaet livskvalitet vs. medisinbruk er et høyst relevant forhold i vestlig/norsk helsevesen.

Spørsmålet blir: Vil folk, med islam i hode og ryggmarg, kunne fungere tilfredsstillende i norsk helsevesen, etter norsk/vestlig målestokk - ettersom det ikke kan regnes med at de vil eller makter å rydde bort sin muslimske sinnstilling, verken til etikk, moral eller kropp, under yrkesutøvelsen?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Med røtter i ideologien islam


Publisert 15. mars 2023


Palestina er strengt islamsk, palestinske kvinner er blant verdens aller mest utsatte for æresvold og -drap, og undervisningen i palestinske klasserom minner på ingen måte om den undervisningen dine og mine barn møter i norsk skole.

Hamas og deres radikale og fundamentalistiske venner utgjør utvilsomt det største problemet. Men alt har uansett utvilsomt sine røtter i ideologien islam. En ideologi som politikere, både i vårt eget land og over hele den vestlige verden, tragisk nok betrakter og behandler kun som en religion, «omtrent som kristendom». Et katastrofalt feiltak. Vi opplever stadig mer de negative konsekvensene. Skjer det ikke radikale endringer i disse håpløse holdningene - og påfølgende politikk - vil Norge bli som Frankrike, og sannsynligvis mye verre enn det vi ser utspille seg der per i dag. Det er bare et tidsspørsmål.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Menn blir usynliggjort


Publisert 3. mars 2023


Menn blir usynliggjort i likestillingspolitikken og likestillingsdebatten. Grunnlaget for – og legitimeringen av – denne forskjellsbehandlingen finner vi i likestillingslovens innebygde kvinnefavorisering der det står i formålsparagrafen at«Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling (...)».

Selv om likestillingsloven er et hovedpunkt, mener man at dette kun er ett av flere overordnede forhold som fører til at menn blir usynliggjort i likestillingspolitikken og likestillingsdebatten.

Ni av ti kjønnsforskere er kvinner og det er et klart kvinneflertall blant dem som jobber med likestillingsspørsmål i Likestillingsdirektoratet (Bufdir), og det er kvinnenettverk i nesten alle politiske partier, men ingen offentlige mannsnettverk.

Det er når samlivsbruddet oppstår at forskjellsbehandlingen settes inn for alvor. Mange har trodd at de lever i et land med like plikter og rettigheter, men etter samlivsbruddet blir mange menn fortvilet og føler seg sviktet av systemet. Da betyr ikke innsatsen de har gjort som fedre eller deres tilknytning til barnet noen ting.


Slik kan vi ikke ha det – mannen må kreve sin rett omgående.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sosialt forsvarlig innvandring


Publisert 18. februar 2023


Innvandrere er sterkt overrepresentert blant mindreårige kriminelle i Oslo. De fleste har innvandrerbakgrunn, men er født i Norge og har norsk statsborgerskap.

Dessverre er det lenge siden politikerne i Norge kastet det opprinnelige premisset om en sosialt forsvarlig innvandring over bord. Dette premisset ble fastsatt i flere stortingsmeldinger for flere tiår siden, og var ment både i forhold til den norske befolkningen, det norske samfunnet generelt og i forhold til innvandrere. Men dette svært viktige premisset har politikerne altså dessverre forlatt. Dermed bærer det trinn for trinn mot svenske tilstander også i Norge.

Likevel insisterer politikere flest på ufortrødent å fortsette samme politikk som fører til slike endeløse problemer. Hvordan dette kan ha seg er ikke lett å forstå. Og alle som er kritisk til denne uansvarlige politikken skal skjelles ut etter noter, og dømmes nedenom og hjem som dårlige mennesker med feil meninger. De skal boikottes, sensureres, stenges ute og er fritt vilt. Grove påstander hagler og da er det aldri snakk om hets, hat eller manglende toleranse osv. osv.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Mangfold – den nye religionen


Publisert 03.02.2023


Elitene i Europa har gjennomgått en politisk, kulturell og ideologisk transformasjon, der de gradvis har forkastet sine egne lands kulturer og tradisjoner og vedtatt at landene skal bli flerkulturelle. De har innført et nytt religiøst og ikke empirisk basert religionssystem. Mangfolds-ideologien er deres nye religion.

For å få til denne overgangen har elitene blitt tvunget inn i en rolle, der de har måtte ta islam i forsvar. De har blitt apologeter og tilretteleggere for islam. Slik har islam gradvis blitt hjørnesteinen i deres eget flerkulturprosjekt. der det meste står eller faller med islam. Fra å være sekulære og antireligiøse, har elitene gradvis skiftet rolle til å bli forsvarere av det religiøse og politiske islam. Derfor forsøkes blasfemilover gjeninnført, ofte ved å pakke dem inn i hatlover.


Og nå har disse elitene bundet seg så sterkt til islam at de ikke klarer å løsrive seg fra religionen. De har gjort segtil ett medislam, og derfor oppfattes egne innfødte befolkninger i økende grad som svært truende når islam begynner å røre på seg. Det hele er en selsom og surrealistisk situasjon, og for hvert år som går sementeres denne utviklingen. Elitene står i et retorisk dilemma. Virkeligheten de beskriver står i grell kontrast til den egentlige virkeligheten på bakken. Gjennom sin løgnpropaganda demoraliser de sine borgere og sprer uro i samfunnet. Løgnen er så etter hvert blitt så omfattende og systematisk at flere land nå sysler med tankene om å innføre sannhetsministerier som skal beskytte deres løgner mot sannheten. Til slutt vil elitene enten bli knekket eller måtte knekke sine land fullstendig. Noen mellomting finnes snart ikke lenger.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sekulær livsanskuelse


Publisert 19. januar 2023


Islamsk livsanskuelse er ikke kompatibel med vestlig, sekulær livsanskuelse. Det hører videre med til islams totalitære doktrine at læren trumfer alle vurderinger, som ville måtte gå i motsatt retning. En troende muslim har med andre ord ikke anledning til å ta til seg, og leve etter sekulære normer - på noe som helst område; heller ikke i utøvelsen av en profesjon, såsom for eksempel legegjerning.

Det faktum at noen muslimer tilsynelatende tilpasser seg vestlig tenkesett, borger ikke for at de har forlatt islam, med mindre de selv erklærer det, og lever etter erklæringen - med fare for å bli drept. Også i slike tilfelle vil en total "omprogrammering" av hjernen til vestlig tenkemåte, måtte fortone seg vanskelig. Dette er påregnelige forhold som vil måtte prege muslimers yrkesutøvelse, blant annet på sykehus, sykehjem og legekontor. Tenk over det – det kan få konsekvenser for nettopp deg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dette kaller de for fredens religion


Publisert 4. januar 2023


Mange evner ikke å forstå at det nettopp er fordi vi ikke ønsker hat at vi ikke ønsker islam velkommen i Norge? Det er jo ikke slik at folk plutselig våknet opp en dag og tenkte at nå må vi finne på noe å hate, så la oss tilfeldigvis velge islam. Dessuten det er viktig å skille mellom hat og kritikk, og dessverre er mange som kaller alle som er kritiske til islam for islamhatere.


En ideologi med klare fascistiske trekk, som konsekvent undertrykker kvinner og homofile, synes dyreplageri er helt ok (halal) og bringer med seg krig og terror eller store konflikter uansett hvor i verden den kommer, vil selvsagt bli møtt med motstand.

Det store spørsmålet er jo egentlig hvorfor motstanden ikke er større, men det skyldes langt på vei uvitenhet. Folk flest vet ikke hvorfor små jenter og kvinner i islam, svært ofte under tvang, bærer hijab, folk flest vet ikke at homofili er forbudt i 58 muslimske land, at den såkalt ufeilbarlige profeten Muhammed var en brutal krigsherre og voldtektsmann osv.

En somalisk ex-muslim i Norge ble påtvunget hijab da hun var 4/5 år, og levde store deler av livet under sykelig streng sosial kontroll. Og da hun brøt ut måtte hun leve i skjul i flere år fordi slekten skulle ta henne.


Alt dette kaller de altså for fredens religion.

--------------------------------------------------------------------------------------


I ferd med å miste landet vårt


Publisert 16. desember 2022


Og så snakker man om «hatprat» mot muslimer, muslimer som går til angrep på vårt demokrati med våpen og store steiner. Men muslimene vil også utslette landene i Vesten ved å slavebinde oss vestlige mennesker. At det er så vanskelig å forstå for den gjengse nordmann, er fordi den gjengse nordmann er kunnskapsløs, naiv og tror på propagandaen fra den statsstøttede pressen med NRK i spissen - og politikerne som er skyld i at vi er i ferd med å miste landet vårt og valget mellom å underkaste oss djevelen fra 600-tallet eller bli drept, i beste fall bli slaver for muslimene. Og dette innlegget her, Aftenposten/NRK, er ikke hatprat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Det islamske fellesskapet


Publisert 30. november 2022


Islam utgjør - i stor grad - i praksis et eget, separat verdifellesskap, «ummaen», som i praksis tar opp konkurransen med vårt norske og vestlige kristen-humanistiske verdifellesskap.

Det som skjer er at man innenfor det islamske fellesskapet, generasjon etter generasjon, fra småbarnsalder, blir indoktrinert med islamsk lære, verdier, tenkemåter, skikker og normer. Man har få muligheter til å slippe unna dette «islam-fengselet». Streng sosial kontroll, æreskultur og klankultur, med strenge sanksjoner, sosial utestengelse mv. er konsekvensene hvis en prøver å slippe fri, og leve etter norske og vestlige verdier, skikker og normer – frihetsverdier. Verdier som har gjort vestlige land til trygge og velfungerende samfunn å leve i, og som så mange velger å komme til. Absurd nok velger så mange av de som kommer til våre land fra dysfunksjonelle land å underminere den plattformen som har gjort våre land velfungerende.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forfølgelse av innvandringsmotstandere


Publisert 16. november 2022


Det var etnisk norske, svenske, danske, franske, tyske og britiske politikere som drev igjennom masseinnvandringsregimet for 40-50 år, ja nesten seksti år siden i Sverige. Og de gjorde det ved stempling - hets og forfølgelse - av innvandringsmotstandere som "rasister" og "nazister". Sjefsrabbiner i Storbritannia gjennom mange år, Jonathan Sacks,påpekte noen år før han dødeat "offerkulturen" begynte med forholdet til jødene de første tiårene etter den andre verdenskrigen. Der var det et reelt problem at jødiske politikere og andre offentlige personer vanskelig kunne kritiseres uten risiko for å bli stemplet som ikke bare "rasistisk", men "antisemittisk", mer eller mindre fordekt "nazist". I Norge hadde vi Høyre-leder og senere stortingspresident Jo Benkow som frontet "SOS Rasisme" og psykiatriprofessoren Leo Eitinger som stemplet all innvandrings-motstand som fordomsfulle uttrykk for et "forstyrret sinn".

Mange etniske nordmenn ble marginalisert fra offentligheten - ikke av innvandrere, hverken av muslimer, homofile eller transpersoner, men av "etnisk norske", mer eller mindre kulturløse fjols med massiv støtte fra "velgerne".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De politiske elitene står fjernt fra folk flest


Publisert 5. november 2022


Tidligere statssekretær for Arbeiderpartiet og nå næringslivsleder Trygve Tamburstuen sier at avstanden mellom politikere og folket er stor. – Det ene er utviklingen av teknokratiske elitenettverk og elitesirkulasjon. Toppene i samfunnet blir mer og mer elitepreget og står fjernere og fjernere fra folk flest. Ledere i alle partier inngår i elitenettverk som sirkulerer mellom politikk, næringsliv, sterke organisasjoner og lobbyvirksomhet.

Tamburstuen mener at avstanden til folket ble påpekt allerede av den forrige Maktutredningen som skrev at «mens folkeflertallet vil ha økonomisk utjevning, sosial stabilitet og nasjonal kontroll, vil beslutningseliten ha effektivitet, omstilling og internasjonalisering».


Dette må vi gjøre noe med ved neste valg.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvor mange levde i Europa da muslimene kom?


Publisert 22. oktober 2022


I 1492 kom Columbus til den nye verden i Amerika, hvor millioner av mennesker allerede levde. Europeernes ankomst skulle vise seg å bli skjebnesvangert for det store flertallet av de innfødte. I århundrene etter Columbus ankomst ble de opprinnelige kulturene i den nye verden ødelagt i takt med at europeerne erobret nye områder.

Nye funn viser at Amerika langt fra var et primitivt eller ubebodd sted før Columbus ankomst til den nye verden. Tvert imot var Sør-, Sentral- og Nord-Amerika bebodd av millioner av mennesker, hvorav mange bodde i store, sofistikert byer – selv etter europeisk standard. Rundt 60 millioner levde i den nye verden da Columbus og hans følge kom, men folketallet falt voldsomt på 1500-tallet da de europeiske kolonistene for alvor begynte å strømme til. Bare i Mexico sank folketallet fra 30 millioner til 3 millioner på 50 år. Etter møtet med europeerne ble rundt 90 prosent av befolkningen i den nye verden lagt i graven.

Kanskje det er den samme situasjonen europeerne står ovenfor i dag - når muslimene strømmer til – at befolkningen i de europeiske landene blir skiftet ut med andre, fremmede folkeslag?


Klokken er fem på tolv.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fjernkulturelle er skadelig for landet


Publisert 4. oktober 2022


Innførsel av fjernkulturelle er skadelig for et land som har alt på stell, eller nesten alt på stell. Norge er et av verdens rikeste land, eller realiteten er at det er verdens rikeste stat, nesten. Sammenlignet med mange andre land i Afrika og Asia er Norge derfor bra. Til tross for dette stemmer mange på kommunistene.

Hvem er det da som stemmer på Rødt? Det er som jeg har forstått det fjernkulturelle og unge kvinner. De fjernkulturelle kommer fra land hvor ingenting fungerer som f.eks. Somalia eller Afghanistan. Da vil man til Norge hvor man kan få det bedre. Men, så stemmer de på et parti som skal ødelegge eiendomsretten og hele strukturen i Norge. Dermed kan landet komme til å se ut som f.eks. Somalia. Hva tenker man med i slike tilfeller? Kanskje man savner hjemlandet og vil ha Norge så likt det som mulig, dermed stemmer man for revolusjon og ubegrenset innvandring.
Når det gjelder hvorfor unge norske kvinner eller bygdeoriginaler av mannlig type stemmer Rødt bør man ikke, eller vil man ikke si mye om, men at noe er fryktelig galt skal være klart.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NRK – og fremtiden


Publisert 23. september 2022


Vibeke Fürst Haugen ble ansatt som ny toppsjef i NRK etter Thor Gjermund Eriksen. Dette er første gang at en kvinne ansettes i stillingen. Hun har jobbet i NRK i flere tiår.

Det er en bredde i det vi holder på med som er utrolig motiverende. Vi har skyhøye ambisjoner om å styrke og utvikle demokratiet, og samle alle her i landet. Det er mange ting som går bra i NRK - vi hadde i fjor vårt sterkeste år noensinne, vi har høy tillit, høy bruk og høyt omdømme. Det viktigste blir å bevare den posisjonen, det norske folk vil merke at NRK vil fortsette å levere et innhold som publikum både har behov for og setter pris på, sa Fürst Haugen

Dette viser at den nye sjefen ikke forstår hvordan NRK arbeider, nemlig som en venstreradikal aktivist med vekt på muslimsk innvandring og kvinner. Men etter flere tiår i NRK blir man kanskje ganske hjernevasket?


Hva blir det neste fra NRK?

-------------------------------------------------------------------------------


Repatriering – og politikere


Publisert 12. september 2022


Det finnes her i landet fremmede grupper som ikke identifiserer seg med Norge, gjerne med en uttalt fiendtlig innstilling til storsamfunnet. Det kreves derfor ikke store evner som spåmann for å forstå en rekke av de langsiktige og dypt uheldige konsekvensene dette vil medføre for landet.

I våre naboland Sverige og Danmark er den politiske diskusjonen om repatriering nå i gang. Det er på tide at spørsmålet adresseres politisk også i Norge. Bakgrunnen er erkjennelsen av de omfattende og truende problemene som erfares med masseinnvandring. Hvordan skal disse problemene løses?

Det overordnede formålet med repartering, kombinert med en stopp av all uønsket innvandring, er å skaffe segkontroll over landets egen befolkningsmessige framtid.De langsiktige konsekvensene for landets innfødte befolkning ved innvandring vil dermed kunne kontrolleres, og spørsmålet om landets framtidige befolkningssammensetning kan bli gjenstand for en demokratisk politisk debatt. Derfor er det er det nå på tide å ta diskusjonen om repatriering også i Norge

Men det viktigste av alt er likevel at det sies høyt og tydelig ifra om at alle politiske beslutninger som fattes i Norge - skal gagne vårt eget folk.

--------------------------------------------------------------------------------------


Å bli kalt «hore»


Publisert 30. august 2022


Det har alltid fortonet seg rart med hijab i Norge. Dette er et samfunn der jenter ikke trenger å dekke seg til i så stor grad, fordi den norske kulturen ikke er slik at dette anses som «horete».

Vi har derfor blitt fortalt at i Norge er hijab hovedsakelig en identitetsmarkør, noe muslimske kvinner bærer fordi de er stolte av sin kulturelle identitet. Men det kan se ut til å ha skjedd en endring i det norske samfunnet, i det minste i en del større byer, som Oslo, der den muslimske innvandringen er tettest.

For ikke lenge siden hadde NRK en sak om at det var blitt vanligere i Oslo å bli kalt «hore» hvis man oppførte seg slik norske jenter tradisjonelt har fått lov til å oppføre seg. I takt med utbredelsen av hijab blant unge jenter, har det altså blitt vanligere å kalle de som ikke dekker seg til for «horer», så vil man samtidig ha omverdenen til å tro at det å gå med hijab handler om «frihet». Frihet til å ta den på, kanskje, men vel ikke lenger samme frihet til å ta den av?

--------------------------------------------------------------------------------------


Sats på omsorg


Publisert 20. august 2022


Une Bastholm annonserte denne uken at hun går av som leder for Miljøpartiet de Grønne for bedre å ta seg av sine barn. Jeg forstår henne godt, skriver forfatter Madeleine Schultz.Paradokset ligger i at kvinner vil ha alt, men bidra mindre.

De vil ha en skriftlig samtykkelov før sex, vil selv bestemme alt vedrørende abort, ønsker gratis bind under menstruasjon, kvoteres inn på studier, tilsettes i ledelsen i skattebetalte organisasjoner og statlige bedrifter, men skal bruke (arbeids)tiden til omsorg for sine barn - og ha en langt lengre fødselspermisjon enn faren. Det siste er at AP foreslår at det skal være minst 50 % kvinner i styrene i alle aksjeselskaper.

Alle skal med, og alle skal bidra het det før i tiden – men gjelder dette i dag? Omsorg for barn og familie er det viktigste yrket i dagens samfunn - og kan best ivaretas av kvinner. Burde det ikke legges til rette for at kvinnene kan satse på det, kanskje vi da slipper alle psykologene?

--------------------------------------------------------------------------------------


Våre virkelighetsfjerne politikere


Publisert 7. august 2022


Våre virkelighetsfjerne politikere viser gang på gang at de kun er der for maktens skyld, med en urokkelig tro på egen fortreffelighet. Deres nedlatende og arrogante oppførsel er godt synlig for folket, og folket vet at disse egentlig skulle arbeide for det norske folket og landet vårt, i stedet for å finansiere terrororganisasjoner, spesielt når vi vet at fattige nordmenn sitter i egne hjem og fryser! Og nok en gang viste det korrupte politiske Norge seg fra sin verste side, ved å ansette Stoltenberg som sentralbanksjef! Korrupsjonen og nepotismen er en drivende kraft hos "våre" politikere. Er det mulig? Deres sosiale antenner er enten knekt eller ikke oppe i det hele tatt!

Politikerforakten sprer seg nå i folket, og de tingene som er beskrevet her pluss strøm-ranet har fått vanlige mennesker uten tidligere politisk interesse, til å våkne og reagere mot våre absurde, destruktive politikere, og det brede lag av folket forstår nå sviket og vanstyret hos "eliten". "Våre" politikeres ettermæle vil bli: De som ødela landet for det norske folket.


Det blir en spennende tid fremover!

--------------------------------------------------------------------------------------


Mørke tider for frihet, sannhet, og rettferd


Publisert 26. juli 2022


Demografiske framskrivninger viser, at ikke bare Marseilles, men hele Frankrike vil ha et flertall av muslimske borgere om 30 år - mener noen analytikere. Norge ligger ikke langt etter.

For staten ved rikspolitikerne, som selv driver både statistikkbyråer og sitter med en liten hær av rådgivere og analytikere i departementene - i tillegg til militære og politiske etterretningskapasiteter og alfabetbyråer - later som om alt er ved det normale og at befolkningsutskiftningen er en konspirasjonsteori.


I tillegg til at den sørger for å holde seg med et betalt pressekorps og en skattefinansiert rikskringkaster, og til overmål et eget sannhetsministerium til å vedlikeholde narrativet og undergrave eventuell opposisjon. Mens man sørger for å stifte hatlovgivning rettet mot originalborgere, som måtte ønske seg landet sitt og fremtiden sin tilbake fra stortingskartellets multikulturelle kupp.

Triste og mørke tider for frihet, sannhet, og rettferd - der vi stødig marsjeres mot et teknokratisk fullovervåket globalisert tyranni.


--------------------------------------------------------------------------------------


En selverklært herskerklasse


Publisert 30. juni 2022


Politikken i Norge har blitt kuppet. Politikerne har gått fra å være folkevalgte, som er innsatt for å administrere på vegne av befolkningen, til å ha blitt en selverklært herskerklasse. Borgerne kan ikke lenger stemme direkte på eller stryke enkeltpolitikere; alt blir nå avtalt på forhånd innad i partiene. Politikere skulle administrert på vegne av fellesskapet; militæret for å forsvare grensen, vegbygging og infrastruktur som alle trenger, sykehus og skoler etc. Isteden har de valgt å inndra folks kjøpekraft og beslaglegge verdier, som de så ødsler ut på prosjekter i inn- og utland som beriker dem selv og deres omgangskrets.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Forfall, korrupsjon og islamisering


Publisert 27. juni 2022


En kan alltids drømme og forestille seg at Norge, Sverige og de fleste land i Europa ble styrt av mennesker som satte egne land og borgere først. Riktignok ville vi da blitt enda mer attraktive honningkrukker for krefter utenfra, og noen lider av en overbevisning om at jo bedre vi har det, desto mer skal vi skamme oss og må derfor finne frelse i form av en underkastelse som innebærer åpne grenser og stadig flere milliarder ut av landet. Men dette er et vestlig og dermed kulturelt fenomen. Kan noen se for seg kinesiske, russiske eller afrikanske ledere som sier "vi har det for godt, slik kan det ikke fortsette. På tide at vi begynner å delegere godene våre til resten av verden." Uten denne kulturelt betingede mentaliteten ville vi i dag hatt et samfunn som ikke var preget av elementer som forfall, korrupsjon og islamisering.

--------------------------------------------------------------------------------------


Tyskland har kapitulert i Köln


Publisert 24. juni 2022


«Det vestlige hegemoniet er over», sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nylig. «Det varte i århundrer, men det er over.» Samtidig har moskeene i Köln, Tysklands fjerde største by, fått lov til å kringkaste bønnerop hver fredag ​​fra minaretens høyttalere. «Mange innbyggere i Köln er muslimer,» sier ordfører Henriette Reker, «og etter min mening er det et tegn på respekt å tillate muslimenes bønneoppfordring.» For andre representerer det muslimske bønneropet det samme krigsropet som kristne i Midtøsten og Afrika hører fem ganger om dagen i nærheten av deres kirker og hjem. Nå er det Tyskland sin tur.


For 16 år siden avla pave Benedikt XVI sitt første pavebesøk i Köln. Han oppfordret de unge i Europa til å vende tilbake til røttene sine og dra på pilegrimsreise for å se relikviene til de tre vise menn. 


Tyskland har nå kapitulert i Köln. Står Norge for tur?

--------------------------------------------------------------------------------------Jobb nr. 2 – Ansvarliggjøring av kollaboratører


Publisert 4. juni 2022


Som tidligere angitt må jobb nr. 1 for Norges Motstandsbevegelse (se denne – norgesmotstandsbevegelse.no) være å stille politikere og dommere for riksrett for sviket mot land og folk på grunn av innvandringen. Men det er ikke bare disse som må straffeforfølges, det samme gjelder alle dem som promoterer innvandringen og samarbeider med innvandrere – såkalte kollaboratører. Disse er det dessverre mange av.

Det er mange som skriver i media og ikke minst i kommentarfeltene i alternative media - om innvandringen og om hvem som har skylda for de negative og farlige konsekvensene av den. Men det hjelper lite å klage og kyte, hvis man ikke aktivt går inn for å endre det man ikke ønsker skal få utvikle seg. Det eneste som kan sette en stopper for innvandringen, er å stille de ansvarlige for retten, intet annet. Alt annet er bare prat.


Ansvarliggjøring av kollaboratører må være jobb nr. 2. Blir du med?

-------------------------------------------------------------------------------------


Shariaekteskap - på norsk jord


Publisert 24. mai 2022


Loven om tvangsekteskap har vært i virke siden januar 1995, altså i et kvart århundre. Vi har hatt under en håndfull domfellelser, til tross for flere tusen tvangsekteskap gjennom årene. Men loven fungerer åpenbart ikke etter Stortingets intensjoner.

Nylig frifant Frostating lagmannsrett en voksen iraker for å ha inngått et tvangsekteskap med ei jente han betalte foreldrene kr. 70.000 for. Shariaekteskapet ble gjennomført av en imam. Domstolen har med dette akseptert shariaekteskap på norsk jord.

Domstolen ignorerte at dette var et tvangsekteskap, som jenta ettertrykkelig har fortalt om i tillegg til voldtekter i shariaekteskapet.

Man må dessverre konstatere at en naiv innvandringspolitikk og manglende tydelighet fra justissektoren hva gjelder krav og forventninger, har tillat fremvekst av det som i realiteten er parallelle samfunn i landet.


--------------------------------------------------------------------------------------


Aktivistiske kvinner


Publisert 11. mai 2022


Forskning har vist, gang etter gang, at kvinner har betydelig mer positive tanker om kvinner enn om menn. Menn har ikke den samme biasen. Dette høres intuitivt feil ut for folk flest, antakelig fordi offernarrativet har vært så effektivt kommunisert, men forskningen er likevel tilgjengelig for alle som måtte ønske å sette seg inn i det. Dessverre er det flest aktivistiske kvinner som jobber med og skriver om kjønn, og som dermed sitter med kontrollen over hva vi som samfunn skal få høre om. Samtidig finnes det ikke et problem som ikke er lite nok til at kvinner kan motta omsorg og støtte for det, og det florerer derfor av kvinner som rett og slett syter og klager.

Kjønnsforskere bryr seg selvfølgelig ikke om det, de har alltid en unnskyldning for hvorfor vi skal fortsette å fokusere på kvinner og hvorfor vi må ta fokuset bort fra menn. Virkeligheten vi lever i passer rett og slett ikke deres agenda.


--------------------------------------------------------------------------------------


På grunn av berøringsangst


Publisert 3. mai 2022


Norsk lovgivning på asyl- og utlendingsfeltet har i årevis blitt forsømt og bagatellisert på grunn av berøringsangst. I mange tiår har politiet og utlendingsmyndighetene hatt mulighet til å benytte seg av utallige inngripende og omfattende innvandringsregulerende tiltak og virkemidler fra sin «verktøykasse».

Men disse lovhjemlene er ikke blitt benyttet slik lovgivers intensjoner i utgangspunkt var. Det er rett og slett tafatthet, slendrian og frykt for rasismestempelet som er årsakene til at norske myndigheter verken har eller har hatt kontroll over hvem som egentlig oppholder seg ulovlig i Kongeriket Norge. Dette, i tillegg til at flere tusen personer har fått innvilget både opphold og norsk statsborgerskap på bakgrunn av å ha oppgitt uriktig personalia og landtilhørighet, er svært alarmerende.


--------------------------------------------------------------------------------------


Ny ekstremismekommisjon


Publisert 26. april 2022


En ny ekstremismekommisjon skal undersøke samfunnets tiltak mot radikalisering. Meningen er å se på bakenforliggende årsaker – hvordan og hvorfor ekstremisme oppstår.

En god begynnelse for kommisjonen ville være å sette seg inn i vanlige nordmenns sted og se verden gjennom deres øyne. Da ville man skjønt litt mer av den frustrasjonen som kommer til uttrykk i særlig sosiale medier.
Hvordan man kan forhindre at slike som Breivik og Manshaus oppstår er verre, siden disse ser verden på en måte som er fremmed for de fleste nordmenn. Men så lenge landet opplever trusler som befolkningsutskiftning vil dette alltid skape sterke følelser i mange. At noen med sviktende mental helse responderer med å begå drap og terror er tragisk, men dessverre ikke noe som kan forebygges så lenge politikken er som den er. Med mindre man da fokuserer mer på psykiatrien og barns oppvekstsvilkår, slik det hintes om.


-------------------------------------------------------------------------


Syrere uten behov for beskyttelse


Publisert 15. april 2022


I områdene i Syria hvor IS hadde sine største styrker, er det nå fredelig og butikker, restauranter, skoler, moskeer etc. er bygd opp igjen. Syriske ledere har allerede i lang tid anmodet syrere om å komme hjem og være med på å bygge opp landet, øke handelen og skape arbeidsplasser. Hvorfor tviholder norske folkevalgte på de mange unge syrerne som ikke har behov for beskyttelse? De bør snarest returneres til hjemlandet, til sin kultur og til klanen de tilhører. Fellesskapets penger som i dag benyttes til bolig og livsforhold til syriske flyktninger i ett av verdens mest kostbare land å bo i, kan da frigjøres til å brukes til andre gode formål – det er ingen mangel på det.


-------------------------------------------------------------------------


Tviholder på rasismebegrepet


Publisert 5. april 2022


Sammenblanding av rasebegrepet med tilhørighet til en politisk-religiøs ideologi, er en begreps-kortslutning som det gagner visse grupper å holde fast ved. Derfor tviholder man på rasismebegrepet når man vil kneble alle norske borgere som tillater seg å kritisere islam. Dersom du harselerer litt over kristendommen derimot, er det derimot forholdsvis ufarlig.

Medlemmer av den islamske diasporaen, som utøver vold mot barn og unge, voldtar kvinner, og generelt steller til trøbbel, er - ifølge det moderne, norske narrativet - ikke rasister - de kan stort sett holde på med sitt kafir-hat og sin samfunnsødeleggelse i fred.

Bare etniske nordmenn og andre "hvite" fortjener rasismestempel, dersom de ikke holder kjeft om visse tema. Dette er til og med lovfestet av den tidligere regjeringen Solberg, jf. strl. paragraf 185.
Også noen såkalte antirasisme-organisasjoner dukker opp som paddehatter, de gjør ingen ting fornuftig, men skor seg økonomiske på regjeringens rasisme-narrativ.


-------------------------------------------------------------------------


Fattigdomsgrensen – og pensjonistene


Publisert 25. mars 2022


Hvorfor anerkjenner ikke Norge EU sin fattigdomsgrense? I undersøkelser etter undersøkelser fremheves det at Norge er et av de beste landene å bo i, samtidig som vi presenteres som et av verdens rikeste land. Norge fremstilles også som en av de mest lojale landene til å underkaste seg EUs direktiver og forordninger. Så hvorfor aksepterer/ anerkjenner ikke Norge da EUs fattigdomsgrense, noe som blant annet berører om lag 65 000 minstepensjonister?

Ifølge EUs fattigdomsgrense, er den satt til 221.300 kroner i året for enslige. Norges fattigdomsgrense er satt til 216 000,- kr pr år. NAV sine satser på minstepensjon etter trygdeoppgjøret er kr 177 675.- som ordinær sats.     

Hvordan kan staten med vitende og vilje holde tusener på tusener av sine innbyggere nede i en politikervedtatt, fornedrende fattigdom - mens politikerne selv bevilger seg skyhøye lønnsøkninger og gullkantede pensjoner?


-------------------------------------------------------------------------


Politisk kriminalitet


Publisert 17. mars 2022


Politidirektør Benedicte Bjørnland uttaler i strategidokumentet for 2021–2025 «Forebygging sparer samfunnet for økonomiske og menneskelige kostnader. Forebygging er derfor politiets hovedstrategi og skal ligge til grunn for all oppgaveløsning.»


Her snakker Benedicte Bjørnland ut fra et klart definert mandat som er gitt henne fra justisministeren og regjeringen for øvrig. Så må man virkelig stille seg dette spørsmålet: Hvorfor brukes ikke dette prinsippet om forebygging på politiske typer kriminalitet? Hva koster ikke innvandrerkriminaliteten det norske samfunnet av menneskelige og økonomiske kostnader? Hva koster ikke alle politistillingene, rettssakene, fengselsoppholdene og tilbakevending til samfunnet det norske folk? Og hvor mange lidelser blir vanlige mennesker påført som følge av voldtekter, ran, knivstikkinger, voldstrusler og lignende? Hvorfor tillater Storting og regjering at Norge skal ta imot titusenvis av selvinviterte lykkejegere som skal plasseres ut i hele samfunnet når den burde vite at det vil påføre samfunnet og enkeltmennesker enorme lidelser?


Politiet har å gjøre sin oppgave - som er å opprettholde lov og orden. Dersom mennesker truer andre med drap skal disse selvsagt arresteres og forhøres, ikke oppsøkes av et dialog- eller meningspoliti. Politiets plikt er for øvrig å bekjempe kriminalitet, ikke meninger.


-------------------------------------------------------------------------


Legger til rette for masseinnvandring


Publisert 10. mars 2022


Katrine Fangen, professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, er en av universitetsprofessorene, som - i likhet med Lars Gule og Thomas Hylland Eriksen - aldri vil innrømme at de har vært med på å legge til rette for masseinnvandring av muslimer til Norge, og langt mindre hva konsekvensene av denne har vært for samfunnsfellesskapet - det som gjør oss til en nasjon.

De nekter å innse realitetene og trusselen som vokser seg stadig sterkere ved ghettodannelsene av muslimske klaner i Oslo og andre steder - slike som har som bærende ide å ikke ha noe med nordmenn å gjøre, annet enn å utnytte NAV og Norges velferdsordninger - uten å vise forståelse for at dette er noe alle som bor i landet plikter å bidra til gjennom ærlig arbeidsinnsats.


-------------------------------------------------------------------------


Hjernevask i undervisningssektoren


Publisert 4. mars 2022


Hva har 50 års hjernevask i undervisningssektoren ført til?

I mange artikler har det fremkommet hvordan venstresiden og feminismen i årenes løp, har overtatt hele undervisningssektoren, offentlig sektor, media, og store deler av ledelsen i privat næringsliv. I dag har de den totale kontrollen i Norge.


Det som er det store problemet bortsett fra det politiske, er at de fleste av disse individene som har blitt uteksaminert ved de fleste universiteter og høyskoler i Norge de siste 30 -40 årene, ikke har den innsikt og forståelse som utdannelsen deres krever. Dette fordi politikk har vært hovedmålet for feministene og marxistene, å få inn sine likesinnede i alle viktige posisjoner i samfunnet. Mange tør påstå at det er derfor f.eks. Geelmuyden Kiese Kommunikasjonsbyrå finnes, for å sørge for at dette vedvarer.


Jeg håper for det norske folk sin del at dette politiske marerittet de seneste tiårene vil bli satt en stopper for.


------------------------------------------------------------------------


Asylinstituttets opprinnelige hensikt


Publisert 22. februar 2022


Den afghanske kvinnen, Robina Ansary, tok med seg ektemann og tre små barn fra Sverige til Afghanistan for å feriere sammen med familie i Kabul. Nå ber hun om hjelp fra svenske myndigheter til å komme tilbake til Sverige. Samtidig forteller hun at dette er det tredje besøket til Afghanistan som var et rolig, stabilt land før Talibans maktovertakelse, sier hun. Dette er en annen historie enn de vi har hørt om hvor redselsfullt det er å bli tilbakesendt til Afghanistan.


Asylinstituttets opprinnelige hensikt var å gi beskyttelse inntil det var trygt å vende tilbake. Den mye praktiserte pendlingen mellom skandinaviske land og Afghanistan, Pakistan og Somalia m.m. skulle vært slått ned på. Dersom man kan dra på besøk, kan man også vende hjem for godt. Det skulle heller aldri kommet på tale å innvilge statsborgerskapssøknader fra asylsøkere.


Hvorfor har skandinavisk og vesteuropeisk asylpraksis kortsluttet så til de grader? Hvorfor finner vesteuropeiske regjeringer seg i å bli utnyttet av folk fra MENA?


-------------------------------------------------------------------------


Når historien skal skrives


Publisert 10. februar 2022


Norge er et lite, sårbart land hvor våre egne politikere utrydder egen kultur, verdier og tradisjoner! Vi har dessverre svikefulle politikere, som ikke vil oss vel. Og det går nå raskere og raskere mot undergangen, selv om våre politikere ikke tar inn flere innvandrere. De har allerede tatt inn mange nok til å ødelegge Norge.
Mange fatter ikke hvorfor våre politikere har importert hundretusenvis av mennesker med en totalt annen kultur, som er voldelig, destruktiv og som undergraver Norges kultur, sikkerhet og verdier. Det er nordmenn som er en minoritet, ikke muslimene som det er 1, 57 milliarder av i verden!


Våre politikere vil bli stående igjen som ignorante og historieløse dårer når historien skal skrives!


-------------------------------------------------------------------------


Fra asken til ilden


Publisert 31. januar 2022


Det er over grensen til det absurde når den nyslåtte statsminister Jonas Gahr Støre hyller Erna Solberg med å si at hun har satt Norges interesser først. Sannheten er stikk motsatt. Det er ingen regjering som har vanskjøttet landets interesser mer siden 1945. Problemet med den uttalelsen er at Støre egentlig er nokså fornøyd med politikken Erna Solberg har ført, og det lover ikke særlig godt for fremtiden. Han står ganske sikkert like fjernt fra vanlige menneskers bekymringer.


Så kanskje går vi fra asken til ilden. Om noen skulle klare å sette Norges interesser enda lavere enn Solberg, så er det Støre. Et maktskifte med disse to i hovedrollene viser at noe er hakkende galt med det angivelig representative demokratiet.


-------------------------------------------------------------------------


Kloke ord


Publisert 21. januar 2021


Den kjente, men nå avdøde Joralf Gjerstad sa og skrev følgende en gang: «Jeg er bekymret for samfunnsutviklingen i Norge. Det hjelper ikke hvilket parti som vinner valgene dersom vi ikke verner om det norske demokratiet. Vi kan ikke åpne dørene for utlendinger og gi dem makt til å styre landet. Det er farlig å si det, men det er sant.»


Denne modige og frittalende hedersmannen sier naturligvis sannheten! Men det skjønner ikke hverken politikerne eller velgerne – dessverre.


-------------------------------------------------------------------------


Politisk feminisme


Publisert 13. januar 2022


Dagens nyhetssendinger er preget av en økende politikerforakt med basis i strømregninger, pandemiens innstramminger, hemmelighold og stortingsrepresentantenes rovdrift på goder som står til deres disposisjon. Men bak det hele står et feministisk bakteppe. Et utall «jentunger» i 20-års alderen står frem som erfarne stortingspolitikere – spesielt i NRK. I regjeringen er det ikke stort bedre. Det samme gjelder ledere i offentlige bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Uansett hvilket tema som bringes på bane her er det i realiteten kjønnskampen som er viktig – promotert av feminister i alle aldre og nyanser.


Derfor kan en konkludere med at det er den sterke politiske feminismens fremvekst som er årsaken til dagens allsidige problemer. Løsninger ligger i å utarbeide valglover som sikrer kvalitet på de som kommer på Stortinget etc. Hvis man ikke klarer det får, man satse på loddtrekning - og gi representanten en lønn som tilsvarer landets gjennomsnitt.


-------------------------------------------------------------------------


Islamsk fundamentalisme


Publisert 3. januar 2022


Voldelige islamister truer samfunnssikkerheten på grunn av terrorfaren, men i lengden er den islamske fundamentalismen en større sikkerhetstrussel fordi den strider mot demokratiske verdier – skriver noen norske forskere i en kronikk

De mener mange innvandrere har fundamentalistiske holdninger og aksepterer religiøs vold. Derfor er problemet med å ta opp islamsk fundamentalisme at det fort ender opp i ufruktbare diskusjoner om rasisme og islamofobi. Det er likevel viktig å kunne snakke om selv de vanskeligste ting - uten at diskusjonen stoppes fordi den er politisk ukorrekt.


De ovenfornevnte forskerne gjør noe alle akademikere burde gjøre, men som ikke lenger er så moteriktig i store deler av akademia: De observerer virkeligheten. Det finnes «sterk empiri» om trusselen fra den islamske fundamentalismen.


-------------------------------------------------------------------------


Sakens kjerne


Publisert 26. desember 2021


Sakens kjerne er at politikerne vil straffe dem som forteller sannheten om det samfunnet de samme politikerne har skapt! Våre politikere har bidratt sterkt til å begrense ytringsfriheten og på den måten ødelegge det demokratiet de selv hevder er så viktig! Politikerne begrenser også ytringsfriheten ved å betale MSM og NRK med folks skattepenger for å lyve for oss - og fortie sannheten. Nå må folk våkne snart!


------------------------------------------------------------------------


The point of no return


Publisert 14. desember 2021


Trangen til dominans skiller muslimer fra alle andre innvandrergrupper. De har vært i Norge i snart et halvt århundre, og har vist seg å være urokkelige i dyrkingen av voldsideologien islam. I mer enn 200 moskeer sørges det for at ensrettingen opprettholdes - med statsstøtte. Undergraving av norske verdier og norsk samfunnsfellesskap tvinges etniske nordmenn til å bidra med over skatteseddelen.

Men våre eliter og maktmennesker blant politikere, akademikere, redaktører, journalister og kulturarbeidere nekter plent å erkjenne dette. I stedet har de gjort det til sin "profesjon" å lyve for vanlige, norske kvinner og menn når de omtaler muslimer og denne innvandrergruppens "berikelse" av vårt samfunn. Selv det enstemmige stortingsvedtaket av 1975 om innvandringsstopp saboterer samfunnselitene - i nær samlet flokk.


Mange lurer på om det skyldes at de har gitt opp. At muslimenes besluttsomhet har blitt dem for sterk - the point of no return - som det heter, er passert.


-------------------------------------------------------------------------

Kjærligheten til hjemlandet


Publisert 2. desember 2021


Daglig kommer de inn, beretningene om migranters elendighet i både øst, sør og nord. De har betalt langt mer enn en gjennomsnittlig norsk sparekonto for å bli fraktet til et idealland, et land hvor de blir tatt imot med åpne armer. Her kan de oppnå gode inntekter, flotte jobber, nydelige hus og alle velferdsgoder man måtte ønske seg - umiddelbart ved ankomst. For det er jo sånn vanlige folk har det i det gullkantede demokratiske Vesten.


Noen flykter nok i redsel for sine liv fordi de ikke mener det samme som styret i hjemlandet. Men enda flere flykter fordi de vil ha bedre levekår. Det behøver ikke være noe galt med det, men hvor ble det av kjærligheten til hjemlandet, stoltheten over familie og aner, samt kunst og kultur fra hjemlandet? Dette er momenter som gjør at de fleste nordmenn liker seg best i Norge. Ikke ødelegg landet for dem.


-------------------------------------------------------------------------


Kvinner i Forsvaret


Publisert 25. november 2021


Kvinneandelen blant de 1 081 nye rekruttene som i 2021 er innkalt for å gjennomføre verneplikten i Sjø- og Luftforsvaret, er på hele 46 prosent. Det er ny rekord.

Det er kjempebra mener Ronny Kristoffersen øverstkommanderende på KNM Harald Haarfagre. Kvinner i forsvaret gir et større mangfold. De har mye kunnskap og erfaring, og en fordeling av kvinner og menn gir et bedre læringsmiljø for Forsvaret.

Økende kvinneandel i forsvaret har lenge vært et politisk mål. Det finnes per i dag knapt noen som i offentligheten hevder at dette er en utvikling man bør være på vakt mot. Da står både ens karriere og gode navn og rykte i fare.

Men Anders Aandstad, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, antyder at dette ikke nødvendigvis er positivt i absolutt alle henseende. For selv om han oppskriftsmessig sier det er mange fordeler med en jevn fordeling av kvinner og menn i Forsvaret, påpeker han at det kan gå ut over den fysiske kapasiteten.

Verken Aandstad eller andre presiserer hva de mange fordelene med høy kvinneandel består i, annet enn at det gir mer «mangfold».

Få vil hevde at det å bytte ut menn med kvinner, er noe som automatisk gir økt kampkraft for en militær avdeling. Det måtte være hvis kvinner tilførte egenskaper og kompetanse menn ikke har, på områder som er avgjørende for avdelingers evne til å føre strid. Noe slikt er det vanskelig å finne dokumentasjon for.

Det derfor i hovedsak ikke Forsvarets objektive behov som begrunner satsningen på økt kvinneandel i Norge. Dette bygger mest på politiserte argumenter knyttet til «mangfold» og kvinners muligheter.

Imidlertid er det blitt betent og vanskelig både for befal og forsvarspolitikere å fremme noe annet syn enn at man bør få flest mulig kvinner inn i de væpnede styrker.


Derfor bør man snarest mulig starte en prosess hvor kvinnene fases ut av forsvaret.

-------------------------------------------------------------------------


Flertall med innvandrerbakgrunn


Publisert 15. november 2021


Våren 2020 var det en rekke alvorlige voldsepisoder i Oslo sentrum. I løpet av i underkant av ett år registrerte politiet 30 hendelser de koblet til en pågående konflikt mellom to grupper unge gutter med ulik landbakgrunn. Mange har flere år med kriminalitet bak seg. De fleste som begår kriminalitet år etter år, er registrert med saker hos politiet før de fyller 14 år. Det viser en undersøkelse av ungdomskriminalitet gjort av Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Grupperingene kjemper om å få kontroll over Norges største markedsplass for narkotika: området rundt Vaterlandsparken i Oslo sentrum. Det får media opplyst av flere politiansatte med kjennskap til miljøene. Nesten ni av ti som begår gjentatt kriminalitet over flere år har innvandrerbakgrunn og majoriteten er norske statsborgere.


Og her ligger noe av problemet. Myndighetene deler ut norsk statsborgerskap i hytt og vær slik at det ikke er lett å sende de kriminelle hjem til opprinnelses-landet. Hvorfor har vi ikke politikere og politi som kan rydde opp i innvandringen – og sette en stopper for denne samfunnsskadelige kriminaliteten?


--------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk Råd Norge


Publisert 7. november 2021


Mye av det som skrives mister totalt troverdighet når det kommer fra en organisasjon som Islamsk råd. Det er vel få - om noen som - har gjort mer for å hindre integrering - og skape inntrykket av at muslimer er farlige mennesker som lever i lukkede parallellsamfunn enn Islamsk råd.

Islamsk råd har oppgjennom årene bl.a. gitt støtte til fatwaen mot Rushdie, vist forståelse for drapet av en nederlandsk politiker, gått til angrep på ytringsfriheten i forbindelse med karikaturtegningene, uttalt at sharialoven står over den norske loven, jobbet for en rekke kvinneundertrykkende tiltak m.m. Er det noe som kjennetegner Islamsk råd de siste 30 årene er det kontroversielle uttalelser og støtte til ekstremister.

Det er vel en av grunnene til at Islamsk råd ikke engang har tillit blant store deler av de norske muslimene.

Her er et godt råd til Islamsk råd: Les teksten dere selv har skrevet og tenk over hvordan dere selv har ødelagt dialogen mellom muslimer og andre i landet de siste årene og hvordan det har vært med på å løfte frem slike som Manshaus.

-------------------------------------------------------------------------


Rettmessig kritikk


Publisert 30. oktober 2021


Jon Helgheim (FrP) mener muslimer er «selvmedlidende» etter debatt hos Islam Net i Islam Nets nye 63-millioners lokaler på Haugenstua i Oslo, der de skal starte «aktivitetssenter» for ungdom.


Helgheim kommer også med en kraftsalve mot det han mener er enkelte muslimers tendens til å ikke tåle kritikk. – Jeg diskuterer mye med muslimer i Norge og det er riktignok store forskjeller, men en gjenganger er at mange er svært lite mottagelige for kritikk og svært raske med å besvare kritikk med påstander om muslimhat. Sannheten er at få andre blir skånet og beskyttet så mye som muslimer i Norge. Nå er det på tide å ta seg sammen og tåle rettmessig kritikk uten å bli selvmedlidende!


Men var det ikke forutsetningen at disse muslimene skulle reise tilbake til sine fedreland – og ikke danne parallellsamfunn i Norge? Her har politikerne sviktet i så stort omfang at riksrett hadde vært på sin plass.


--------------------------------------------------------------------------------------


Hvorfor er dere kommet hit?


Publisert 22. oktober 2021


Under valgkampen formelig boblet venstresiden over av entusiasme, og et av yndlingsemnene var høyreekstremisme. Om man prøvde å antyde et fredelig tverrpolitisk samarbeide mot både høyre- og venstreekstremisme etter 22. juli, er det forlengst glemt, om noen i det hele tatt fikk det med seg.

Forstår ikke Islamsk Råd at mange av oss ikke oppfatter muslimske innvandrere som samarbeidsvillige. At de på mange områder forlanger særbehandling, og lett blir krenket om vi ikke er enige – jfr. Kongsberg-terroren. Dessuten er det et faktum at innvandringen koster betydelige beløp.

"Sosioøkonomisk rettferdighet" og "universelle menneskerettigheter" skaper kollektiv identitet - presenteres det så flott. Men er det virkelig så enkelt å smelte sammen Midtøstens middelalderske ideologi og gru med et rettferdig og moderne vestlig demokrati. Jeg bare spør. For hvorfor er dere kommet så langt hit i nord - hvis det er så mye dere ønsker å forandre?


----------------------------------------------------------------------------------


Bønnerop – og ansvar


Publisert 13. oktober 2021


Under Dagsnytt 18 sending på NRK tok nestlederen i Drammen KrF til orde for at moskeen i byen skulle få bruke høyttalere til sine bønnerop. Dette skulle være i tråd med landets religionsfrihet.


Men dette er i strid med grunnlovens § 2: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene» samt straffelovens kapittel 17: «Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser». Vi tror ikke muslimene kommer til å tolerere KrF og andre kristne når de får en maktposisjon i landet. Les mer på Norgesmotstandsbevegelse.no


--------------------------------------------------------------------------------------


Hijab på Stortinget


Publisert 5. oktober 2021


Islamsk Råd Norge takker av Solberg-regjeringen, og gratulerer norsk-somaliske Marian Hussein (SV) med stortingsplass. Hussein blir historisk som den første med kvinnelig og somalisk bakgrunn på Stortinget og er utrolig takknemlig for den tilliten hun har fått. Hussein er 34 år og jobber som vernepleier. Hun er født i Somalia og kom til Norge da hun var ti år gammel. Hun har vokst opp på Stovner. «Hussein har skrevet historie ved å bli den første minoritetskvinnen med hijab på stortinget. Du går foran som et godt eksempel på at hijab er ingen hindring for suksess i arbeidslivet og politikken» skriver Islamsk Råd Norge.


En forutsetning for å få asyl i Norge er at man reiser tilbake til hjemlandet når det er mulig. Det er mulig når det gjelder Somalia. Hvorfor har vi da stelt oss slik at antidemokratiske islamister inntar landets lovgivende forsamling. Dette burde få alvorlige, politiske konsekvenser både for SV og Høyre. 


--------------------------------------------------------------------------------------


Feminismen – en folkefiende


Publisert 29. august 2021


Feministiske kvinner (- og menn) har i dag overtatt vårt land fullstendig. I politikken er nesten alle - fra stortingspresidenten til statsministeren og de viktigste statsrådpostene - besatt av kvinner. I de offentlige institusjonene - som i staten og kommunene - er over 60 % av lederne kvinner. I media – som stort sett er finansiert av staten, enten direkte eller indirekte - er kvinnelige ledere dominerende. Noe av årsaken til feminismens fremgang, er den evig konspiratoriske og diskriminerende kjønnskampen, samt at mange mannfolk skal vise hvor prektige de er ved å gi kvinner ledende stillinger – nettopp fordi de er kvinner. Resultatet av vanstyret er mellom anna en innvandring som fører landet mot undergrunnen, jfr. Afghanistan. At dette har gått noenlunde bra så langt skyldes ene og alene inntektene fra oljefondet. Det er på tide med nødvendige endringer i samfunnet – før fondet er tomt. Jfr. Feminismen.no


--------------------------------------------------------------------------------------


Hjertevarme – nei takk


Publisert 21. august 2021


Jeg var tidligere en veldig, veldig snill, hjelpsom og hjertevarm nordmann. Jeg ga alltid penger, jeg hjalp når jeg kunne og jeg gjorde min del for å hjelpe migrantene. Men så måtte jeg bo i Oslo i noen år og jeg møtte disse folkene som dere nå vil gi hjertevarme. Og de gjorde livet mitt til et helvete. Og de brukte opp all den norske godheten min. Jeg har ikke mer, de har brukt det opp. Så nei, de får ingen hjertevarme av meg fordi de utnyttet meg og brukte opp alt jeg hadde.


Dette er ikke nordmenns feil at vi er kommet i denne situasjonen. Dere kan ikke kreve at vi skal være snille og ha hjertevarme etter å ha blitt lurt, løyet til og utnyttet i 40 år. Det hadde vært galskap, mental sykdom. De får ingenting av meg - annet enn kritikk.


--------------------------------------------------------------------------------------


Islamsk Råd Norge


Publisert 13. august 2021


Et nytt styre er valgt i Islamsk Råd Norge; Abdirahman Diriye (styreleder), Zahib Sadiq (nestleder), Mustafa Mahmood (informasjonsansvarlig), Abubaker Bhatti (økonomiansvarlig), samt styremedlemmer Hassan Ali, Mohammad Adnan, Naeema Saeed, Zeliha Acar og Osman Chaudry.

Styrelederen er gjenvalgt, og ser det som en tillitserklæring. Likevel er det mye jobb som venter, mener han. – Vi har økt antallet styremedlemmer fordi jobbmengden vår har økt betraktelig, Handlingsplanen mot muslimhat er et av arbeidsområdene som vil oppta styrelederen og styret. Handlingsplanen er viktig for å motvirke stadig mer hets og hat mot muslimer i Norge. Her har vi et samfunnsproblem som vi vil måtte jobbe med langsiktig forteller han.


Parallellsamfunnet i "Norge" blomstrer.


--------------------------------------------------------------------------------------


Røde Kors i Middelhavet


Publisert 4. august 2021


Røde Kors skal sende mannskap til redningsaksjoner i Middelhavet, opplyser hjelpeorganisasjonen.

Dette har ingen ting med redningsaksjoner å gjøre, dette er rett og slett å bistå migrasjonsmafia med å bringe folkevandringer fortsatt til Europa og derved bryte Europas grensekontroller - om noe sånt ennå finnes annet enn gjennom tv-programmer.

Denne trafikken redder ikke liv, men lokker mennesker ut på havet der endel lider drukningsdøden. Røde Kors tigger altså penger til fergetrafikken i Middelhavet for så å drukne oss i migranter.

Men dette er sånne tiltak som Røde Kors dessverre mer enn gjerne deltar i, for slike organisasjoner skal jo leve av krig og konflikter og da kan jo konflikt i eget nærområde også være en måte å tjene penger på - og med hykleri få våre hjemlige enfoldige til å gi penger til. Min støtte til Røde Kors stoppet for mange år siden da de begynte å drifte asylmottak.


--------------------------------------------------------------------------------------


Konvertert til kristendom


Publisert 31. juli 2021


Regjeringen har bestemt at fra 1. august 2021 kan alle avviste asylsøkere som konverterer, typisk til kristendommen, klage på avslaget. Regjeringen gir dem rett til å møte i full nemnd med bistand fra den lokale menigheten. Dette gjelder imidlertid ikke dem som var forfulgte kristne før de kom til Norge. Altså tilrettelegges det spesifikt for muslimske asylsøkere.

Det er jo åpenbart at mange vil strekke seg langt for å overbevise om at de har konvertert til kristendom, for å sikre seg permanent opphold, som regel statsborgerskap og dermed fulle rettigheter til alle våre trygde- og pensjonsordninger, med penger regelmessig inn på konto hver måned, gratis bolig og endeløst med rettigheter og få plikter som i realiteten må oppfylles. Og det er jo også i praksis fritt fram til å konvertere tilbake til islam etter en tid, ettersom det ikke er noen kontroll vedr. dette og vi har jo livssyns- og religionsfrihet. Nyheten er nok allerede godt kjent rundt om i MENA-land.


--------------------------------------------------------------------------------------


Gigantmoské


Publisert 27. juli 2021


Den muslimske befolkningen i Bergen har blitt så stor at den har vokst ut av lokalene de bruker i dag. – Vi har primært plassmangel, og ønsker en løsning som rommer et voksende antall medlemmer, samt våre samfunnsaktiviteter, sa Badreddine Maizi, styreleder i moskeen i februar

Når byrådet i Bergen nå går videre med planene om gigantmoské i Jekteviken, er det til stor fortvilelse for naboene i området. De har på ingen måte lyst til å huse moskéen og dens 1500 medlemmer, men ønsker at området skal forbli et parkområde.


Fungerende byrådsleder i Bergen er Lubna Boby Jaffery (Ap) – det sier vel sitt.


--------------------------------------------------------------------------------------


Den 22. juli – hvorfor?


Publisert 22. juli 2021


Igjen blusser debattene om årsaken til tragedien på Utøya opp igjen. Men er nå dette så vanskelig da? Den bakenforliggende årsaken er jo åpenbart manglende demokrati og ytringsfrihet i landet - kombinert med sensur og utestengelser. Bakteppet inkluderer også feminiserte og venstrevridde media. Resultatet ble at terroristen ikke fikk gi uttrykk for sine meninger på normal måte - og valgte til slutt fatale ugjerninger som en måte å få uttrykke seg på. Er det dette Arbeiderpartiet og Norge skal minnes på sitt minnested.


Men det avgjørende spørsmålet for fremtiden er om situasjonen er noe bedre i dag – 10 år etter?


--------------------------------------------------------------------------------------


Minoritetsspråklige interesser


Publisert 18. juli 2021


I mai 2021 skrev en gruppe lektorer i den videregående skolen et innlegg der de taler for en separat læreplan i engelsk for minoritetsspråklige. Vi takker for engasjementet og for innspillet. Vi ser det som positivt at lærerne løfter fram denne elevgruppas behov og tar med oss forslaget i videre arbeid skriver Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør i Utdannings-direktoratet (Udir).


Det er utrolig hva feministiske og overtallige kvinnelige ledere i staten er villig til å gjøre for innvandrere – som ikke engang kan norsk. Dette ligner på svik mot landets innbyggere som mer eller mindre frivillige har tatt i mot innvandrerne i den tro at de vil integrere seg. Ikke stem på noen av de partiene som i dag sitter på Stortinget.  


--------------------------------------------------------------------------------------


En historisk omveltning


Publisert 12. juli 2021


Det som blir mer og mer tydelig, er at det nå pågår en form for rasistisk trakassering av den etniske hvite norske befolkning. Dette er et utspekulert forræderi mot landets opprinnelige innbyggere. Politikerne er de hovedansvarlige, da godt hjulpet av en løgnaktig presse. Ja, det virker faktisk som landet ikke lenger tilhører de som gjennom generasjoner har bygget det? At de mer og mer feminiserte og venstrevridde domstolene også er begynt å dømme til "den importerte berikelsen" sin fordel? Det er en meget farlig utvikling. Vi ser nå dette i hele Vesten - både kristendommen og de vestlige demokrati er under angrep, og en importert fascistisk ideologi + den nye Woke-galskapen er på fremmarsj. Det vi er vitne til, er en historisk omveltning. Jeg har en mening om hva dette er, uten jeg her skal utdype det nærmere.


--------------------------------------------------------------------------------------


Annengenerasjons innvandrere


Publisert 4. juli 2021


Innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn i 123 av 128 typer lovbrudd. Overrepresentasjonen var svært kraftig når det gjelder ran, vold, grov vold, drap og voldtekt viser tall fra SSB. Innvandrere fra ikke-vestlige land domfelles nesten fem ganger hyppigere enn nordmann for ran og utpressing, nesten fire ganger hyppigere for voldtekt, og 3,6 ganger hyppigere for grov kroppsskade (tidl. grov vold), drap og drapsforsøk.

Men det går seg ikke til: Tallene viste også at barn av innvandrere begår mer kriminalitet enn dem som selv innvandret. Mange av dem som dømmes for nettopp ran, vold og voldtekt er annengenerasjons innvandrere. De er født her, og er norske statsborgere.


--------------------------------------------------------------------------------------


Høyre - og fremmedspråk


Publisert 28. juni 2021


Koronapandemien har vært en tankevekker som viser hvor viktig det er å nå hele befolkningen med god og korrekt informasjon skriver Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant for Høyre.


Bruk av tolker uten god nok fagkunnskap har svekket folks tillit til tolkene, og sådd tvil om både habilitet og taushetsplikt. I 2019 var det så ille at over seksti prosent av oppdragene var utført av ukvalifiserte tolker. Det er svært alvorlig for Norges rykte som et land med sterke demokratiske tradisjoner og sterkt rettsvern. Dersom vi svikter mennesker uten godt nok norsk til å forstå hva de blir spurt om, lykkes vi heller ikke med å yte gode og forsvarlige tjenester. Dette gjelder også ofte mennesker i sårbare situasjoner. Mange innvandrere kommer fra land der tilliten til det offentlige med rette er lav. Da betyr det alt å kunne stole på egen tolk.


Ja - hva er det ikke kollaboratørpartiet Høyre vil gjøre for migranter - som snart skal returneres til hjemlandet.


--------------------------------------------------------------------------------------


Kvinner på toppen - alltid


Publisert 23. juni 2021


EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.

Stortingets presidentskap har i juni 2021 innstilt Astri Aas-Hansen som ny leder i EOS-utvalget. Kristin Krohn Devold er foreslått som ny nestleder.

Vi har sikret kandidater med solid og bred erfaring til disse viktige vervene, sier Tone Wilhelmsen Trøen. Astri Aas-Hansen er dommer i Oslo tingrett og i dag nestleder for EOS-utvalget.

Oppsummering: Stortingspresidenten er kvinne, statsministeren er kvinne, justisministeren er kvinne, EOS-lederen er kvinne, politidirektøren er kvinne etc. etc. Konklusjon: Mindre dyktige, men sterkt feministiske kvinner overtar mer og mer i staten og politikken. Dette må det bli slutt på!


--------------------------------------------------------------------------------------


Netthets til Stortinget


Publisert 19. juni 2021


Politikere og samfunnsdebattanter skal bruke tida si på debatt og politikk, ikke å vurdere sin egen trusselsituasjon, sier Lan Marie Berg. Nå legger MDG fram tolv punkter for Stortinget for å bekjempe netthets.


– Det er på høy tid at dette problemet får større oppmerksomhet. Det bør udiskutabelt få konsekvenser når noen kommenterer at man skal skade deg - slik Berg har opplevd i sine kommentarfelt. Det skal ikke stå uimotsagt, sier MDG-politiker Ulrikke Torgersen til Dagbladet.

Kanskje også Stortinget burde bruke tiden på debatt og politikk – og ikke konspirasjon fra MDG?


--------------------------------------------------------------------------------------Et gjennomfeminisert politi og rettsvesen


Publisert 15. juni 2021


Du kan slippe unna med samfunnsstraff for gruppevoldtekt, men risikerer fengsel for å si noe stygt om gjerningsmennene. Dette er status i dagens rettsvesen. Reaksjonene er sterke etter at seks unge menn med innvandrerbakgrunn ble dømt til noen ukers fengselsstraff og samfunnstjeneste for gruppevoldtekter mot 15-årige Beate. Alle seks var mindreårige da voldtektene skjedde. Men vokt dine ord. Du risikerer å ende opp med en nesten like lang fengselsstraff hvis du uttrykker noe stygt (les: hatefullt, rasistisk) om gjerningsmennene og deres bakgrunn.

Noen mener at dette skyldes et gjennomfeminisert rettsvesen. At påtalemyndighet og domstoler fylles opp av kvinner med i overkant mye moderlig medfølelse for gjerningsmennene, særlig de unge, men kanskje også for kriminelle innvandrere? De tilhører jo en «utsatt gruppe» med særlige behov for omsorg, ikke sant? Skal det bli orden på dette må alle feminiserte kvinner ut av nettopp domstolene og politiet.


--------------------------------------------------------------------------------------


Dyrere strøm i Norge


Publisert 9. juni 2021


Norge produserer ca. 17 % mer vannkraft enn landet forbruker. Likevel åpner forbundskansler Angela Merkel og statsminister Erna Solberg den nye kraftkabelen mellom Norge og Tyskland. Det er dermed klart for å sende store mengder strøm frem og tilbake mellom Norge og Tyskland.

Kabelen koster ca. 18 milliarder kroner. For en husholdning med et gjennomsnittlig forbruk betyr dette 300–500 kroner mer på strømregningen i løpet av et år, regnet før moms. Omregnet til alle norske husholdninger kan det bety en ekstra regning på omkring 1 milliard kroner i året.

Kabelen gir fordeler for begge landene sier Statnetts konsernsjef Hilde Tonne. Det som slår en her er at det er tre globale feministiske kvinner som påfører norske husholdninger unødvendige kostnader. Jfr. Feminismen.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rasisme – hva er det?


Publisert 5. juni 2021


Problemet er at definisjonen på rasisme stadig blir utvidet, og det er de som mener de blir utsatt for rasisme som får bestemme hva de synes er rasisme. Det virker snart som om alt hvite sier til "ikke-hvite" er å betrakte som en eller annen form for rasistisk, men ikke omvendt.. Det verste er at helt vanlig religions- og kulturkritikk er i ferd med å bli rasismestemplet, og vi kan jo bare tenke oss hvilke konsekvenser det vil få. Tenk litt på fremtiden og forestill dere litt forskjellige scenarioer, med og uten kritikk av ting som er kritikkverdige.


-------------------------------------------------------------------------


Ikke snakk norsk


Publisert 1. juni 2021


Kystverket har utarbeidet en ny forskrift for sjøtrafikk. Forslaget innebærer at det ikke blir lov å kommunisere på norsk til og fra sjøen i norsk farvann. Kun i nødsituasjoner kan norsk eller skandinavisk språk brukes. Det eneste lovlige språket ellers vil bli engelsk, også mellom båter der begge parter er norske - om politikerne vedtar forskriften.

Som om ikke det var nok, inne i forslaget ligger det også at man kan straffes for å bruke norsk eller annet skandinavisk språk, dersom språkbruken vurderes som unødvendig for sikkerheten. Seks forbund, som alle organiserer norske sjøfolk og folk som jobber med sikkerhet langs leia, sier bastant nei til dette. Dette er ikke annet enn rasisme mot det norske folk. Kystdirektør er Einar Vik Arset. 


--------------------------------------------------------------------------------------


Maktmisbruk


Publisert 16. mai 2020


Kampen for ytringsfrihet må vinnes hver dag skriver Guri Melby, Kunnskaps- og integreringsminister (V) i oktober 2020 - etter drapet på læreren Samuel Paty i Frankrike.

Men i går klistret en bekjent av meg en A4-print av en velkjent Mohammed-karikatur utenfor en videregående skole. Han ble et par timer senere oppsøkt av fire (4!) uniformerte politimenn i to uniformerte biler, som parkerte meget synlig foran huset hans. Familien ble vettskremt. De skulle åpenbart skremme ham fra å utøve sin ytringsfrihet. De forsøkte å snakke ham til rette i en halvtime. Dette er helt feil bruk av politiet og et maktmisbruk. Politiet skal jo beskytte ytringsfriheten! Dette er Norge - ikke Saudi-Arabia.


--------------------------------------------------------------------------------------


Ureturnerbar? – da får du bli her


Publisert 12. mai 2021


Eldre, ureturnerbare asylsøkere som har vært i Norge i 16 år eller mer, og som har fått endelig avslag på asylsøknadene sine, får nå allikevel bli i Norge. Dette har regjeringen bestemt. Vedtaket frontes av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), men selve gjennomføringen vil ligge under Justis- og beredskapsdepartementet. På denne måten belønnes utlendinger som i årevis har trenert behandlingen av sine asylsøknader. Dette kan selvsagt få en smitteeffekt, ved at andre som får avslag på asylsøknaden bare sørger for å trenere utsendelse så lenge som mulig, så får de nok opphold til slutt.

Denne avgjørelsen oppfatter jeg som svært avslørende. At den store innvandringen er et massivt problem på omtrent alle målbare variabler er et faktum, og da velger regjeringen å dele ut amnesti!?

Ei heller får saken noen behandling i Stortinget, ikke at det hadde endret stort, men da hadde beveggrunnene for avgjørelsen blitt bedre belyst. Her stikker noe under. Er det pay back time? Eller noe sånt? Hvilke land ga Norge sin tilslutning til plassen i sikkerhetsrådet?


På hvilken måte er dette en løsning på landets problemer med innvandring, attpåtil illegal sådan? Kanskje på tide med riksrett – (riksrett.no)


--------------------------------------------------------------------------------------


Veldig på overtid


Publisert 3. mai 2021


Den terroren som foregår i hverdagslivet i gater og skoler fra visse nye landsmenn skal man ikke bare tåle, men man skal til og med "hylle" dem?
Det finnes tusener av gode nye landsmenn, - og mange av dem er også gode norske nasjonalister - de tør bare ikke si det.

Det finnes også tusenvis av barn som fødes inn i en ideologi som på ingen måte harmonerer med vestlige verdier og kultur -og ødelegger land, folk, kultur og økonomi. Det skal ikke prates om - da er man rasist? Disse har ikke noe valg - de er født inn i det -og der må de bli - selv om jeg vet om flere som ønsker nasjonalt forbud mot ideologiske "plagg" som de påtvinges! Sharialover, tvangsbekledning og tvangsgifte - og shariapoliti på hvert gatehjørne - også på skolene eksisterer i fullt monn - selv politiet innrømmer dette. Politiet sier også at vold og kriminalitet har økt med 350 % siste år, - og så er det tilsatt bare ca. 1000 nye politifolk - når de burde vært 20.000?


Alle som har hage vet at man må luke og stelle hagen, - fjerne ugress og inntrengere som "tar over" - slik må også politikerne gjøre - de er veldig på overtid!


--------------------------------------------------------------------------------------


KRAV OM RIKSRETT


Publisert 28. april 2021


Norsk Folkeparti har sendt følgende brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget: Norsk Folkeparti krever med dette at involverte statsråder de siste 20 årene stilles for riksrett for brudd på sine konstitusjonelle plikter – jfr. Grunnlovens §§ 86 og 87. Dette gjelder mellom anna brudd på Grunnlovens paragraf 115 og straffelovens kapittel 17.​1 Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser

I 1975 innførte Stortinget formelt innvandringsstopp i Norge, vedtatt av et enstemmig Storting 10. desember 1974. Men nesten 33 prosent av Oslos befolkning er nå definert som innvandrere og barn av innvandrere. Som helhet er det 16,3 prosent av befolkningen i Norge som er første eller andre generasjons innvandrere – ca. 1 million. Et slikt resultat er ikke annet enn landssvik. Parallellsamfunnene, kriminalitet og trusler vokser i rekordfart og utgjør en fare for eksistensen av kongeriket Norge. 

Deler av rettsgrunnlaget for en riksrettssak finnes på internettsiden Riksrett – (riksrett.no).

Vi ber om at Kontroll- og konstitusjonskomiteen snarest engasjerer Ansvarskommisjonen i arbeidet med å ta ut tiltale.


-------------------------------------------------------------------------


Ta vare på det vi har


Publisert 23. april 2021


Alle sivilisasjoner går til slutt under, også vår egen - selv om det er den mest fantastiske sivilisasjon som har eksistert. Men det er helt opp til oss selv når det vil skje. Vi har skapt en fantastisk kultur med musikk, kunst og litteratur. Vi har utviklet en vitenskap som har bragt enorme fremskritt ikke bare for oss selv, men for alle på kloden. Og vi har vedtatt menneskerettigheter som vi selv anser å være universelle, selv om slett ikke alle utenfor Vest-Europa er enige i det.

Men vi må være villige til å forsvare alt vi har oppnådd mot både indre og ytre fiender. Og vi må bruke de midler som må til - derfor er riksrett mot svikaktige politikerne og repatriering av innvandrerne et must.


-------------------------------------------------------------------------


Et multikulturelt samfunn


Publisert 18. april 2021


Jeg etterlyser politikere og kirkeledere som kan si klart fra at: Det er ikke like bra hva slags kultur vi har i samfunnet. Et multikulturelt samfunn er ikke bra for fremtiden! Det ødelegger mer enn det tilfører. I Romerriket måtte de kristne bøye kne for keiseren og adlyde ham. Det ser ut som kirken og folket i dag bøyer kne for statens gud – det politisk korrekte! Vi skal gjerne hjelpe de svake blant oss, men ikke med de konsekvensene det medfører for neste generasjon! For slik vi tar inn nye landsmenn i dag så har vi snart uthulet alt som heter norske tradisjonelle verdier – og gjort Norge til et mer utrygt sted å leve i.


--------------------------------------------------------------------------------------


Kvinnelig leder – i en norsk moske


Publisert 14. april 2021


Al-Nahi har lenge ønsket et oppgjør med mannsdominansen i moskeene. Hennes personlige ambisjon var en gang å bli den første kvinnelige lederen av en norsk moske. I 2019 hadde 71.64 prosent av norske moskeer kun menn i styrene. – Jeg tror unge norske muslimer er klar for at kvinner også skal ha lederverv og roller i moskeen, det er et viktig steg i kampen mot sosial kontroll og patriarkalsk ukultur. Den eldre generasjonen vil nok se på dette som en trussel, sa al-Nahi. – Derfor er det så viktig at vi har det norske storsamfunnet på lag, så vi ikke trenger å kjempe denne kampen alene.


Hva med å reise tilbake til hjemlandet - og kjempe for feminismen der?


--------------------------------------------------------------------------------------


Bare skriker og klager


Publisert 10. april 2021


Det går omtrent ikke en dag, uten at stats- og kvinnekanalen NRK klandrer hele den "fæle mannsbastionen", for at ikke det er overvekt av kvinner innen det meste – selv om de har overtatt både politikken og statsinstitusjonene. Senest i dag, som tilfelle nummer, kanskje fem hundre, var misnøyen; "at var alt for få kvinnelige forskningsrapporter som ble publisert". Sist var det vel misnøyen med for få kvinnelige popsangere i fjernsynsvignetter som var tema.

Tross det synges og hyles det fra jenter/kvinner i radio/tv morgen til kveld. Er noe med denne vulgærfeminismen: som et forvokst barn som aldri blir fornøyd. Bare skriker og klager. De burde for alvor moderere seg kraftig, for å unngå å bli oppfattet som fullstendig useriøse.


-------------------------------------------------------------------------


Med lavt melanininnhold


Publisert 5. april 2021


Vi har med all mulig tydelighet sett det massive hatet som ble bygd opp mot Trump fordi han stilte seg på de svake og foraktedes side. Det hatet vedvarer fortsatt. Sammen med den enorme støtten han har i det amerikanske småfolket.

Fra alle samfunnets institusjoner blir det kommunisert en konsensus om at det kun er en liten gruppe med utskudd, hovedsakelig lavutdannede sjeler i rurale strøk, gjerne av mannlig type med lavt melanininnhold, som fortsatt ikke klarer å holde sine foraktelige holdninger for seg selv. Det er kun denne gruppen som er problematisk, fordi de står opp imot både urettferdighet og fremmede makter.


--------------------------------------------------------------------------------------


Den evige offerrollen


Publisert 31. mars 2021


Hanne Bjurstrøm, advokat og tidligere politiker (Ap), ble likestillings- og diskrimineringsombud fra 2016. I 2019 anbefaler hun kursing for politikere for å unngå muslimfiendtlighet.

Men i Ungarn blir det ikke engang vurdert å holde slike dilldallkurs for politikerne. Der holdet det at de viser allmenn folkeskikk, og så er alt greit. Det trengs ingen særbehandling av folk ut ifra hvilken overtro eller ideologi de bekjenner seg til. Hiver man seg på denne galeien, kommer det snart også noen nazister med krav om at politikerne må lære seg av med nazihatet sitt. Eller kommunister, homser, samer, hedninger, bønder eller frappere.

Muslimer har en jobb å gjøre når det gjelder merkevarebygging. Den jobben må de gjøre selv. Utfører de den på en god måte, vil de kunne fungere akkurat like godt som hinduer, buddhister, katolikker og jøder. Det første steget er å tre ut av den evige offerrollen som fullstendig hjelpeløs. Det er haugevis av buddhister her til lands som det aldri har vært noe problem med. Det er bare å ta lærdom av de multikulturelle sjelene som har klart å tilpasse seg den norske kulturen. Der er det mer enn nok rollemodeller å ta av.


--------------------------------------------------------------------------------------


Islams ansikt utad


Publisert 26. mars 2021


Vi trenger en handlingsplan mot det omfattende hatet som utgjør en fare for liv, helse og trosfrihet for en religiøs minoritet, skriver Mohammad Usman Rana

Rana er en mann det lønner seg å forstå motivasjonen til, før man leser hva han skriver. Han er en av dem som taler islams sak uten å gi oss hele bildet, Han er et av islams ansikt utad i Norge og vet akkurat hva han skal si og akkurat hva det lønner seg å ikke si om islam i dette landet. Han er en garvet ringrev som vet akkurat hva han gjør. Hvordan gjennomskue det spillet han så temmelig profesjonelt bedriver? Bare les litt i koranen om hvilket hat og rasisme som pøses ut mot de som ikke ønsker å underlegge seg islam. Les om påbud om steining og avkapping av hender. Les om kvinneundertrykkingen og truslene og krig mot de vantro. Da vil det ikke hjelpe hva Rana prøver på av hvitmaling og forskjønning av en ideologi som har ført til flest drap i hele verden siden den startet for ca. 1400 år siden. Er man om så bare litt opplyst så gjennomskuer man det spillet som spilles, men som bare fungerer overfor dem som ikke har peiling på hva islam egentlig og etter egen beskrivelse i koranen, faktisk er.


-------------------------------------------------------------------------


Forskere med hijab


Publisert 21. mars 2021


Rektor ved OsloMet, Curt Rice, ønsker seg vitenskapelig ansatte med hijab - i en større artikkel om sterk vekst i antall ansatte med utenlandsk bakgrunn i universitets- og høyskolesektoren. - Jeg tror faktisk ikke vi har en eneste faglig ansatt ved OsloMet som bærer hijab, i hvert fall har jeg ikke lagt merke til det. Det er leit fordi en betydelig del av den kvinnelige befolkningen i Oslo bruker hijab og jeg vil også se dem blant våre vitenskapelig ansatte, understreker Rice.

Kan man klarere annonsere man ikke besitter døyten av kunnskap om islam og signalplagget hijab? Om vi bruker utbredelse av hijab som en indikator på personlig (og akademisk) frihet og rettsstatlige forhold, så vil stor utbredelse av hijab mer enn antyde at man har å gjøre med en religiøs politistat, med grove brudd på menneskerettighetene og den akademiske friheten. 

------------------------------------------------------------------------


Trump og MAGA-bevegelsen


Publisert 16. mars 2021


USAs president Donald Trump snakket i februar 2021 igjen til sine tilhengere under et Make America Great Again-møte (MAGA-møte)

Trump har fortsatt entusiasme og drive til å løfte MAGA-bevegelsen ytterligere. Skal Republikanerne ha noen som helst mulighet i 2024 må det være med enten med Trump i front, eller en av hans nærmeste støttespillere. I et redelig valg, og mot en så svak motstander som Harris, kan det gå veien. Men muligheten for et redelig valg virker ikke akkurat overveldende.

Trump har uansett revitalisert det amerikanske demokratiet så kraftig at det fortsatt finnes håp for dette landet som mer og mer ligner på en bananrepublikk. Det går mot høyst interessante tider hos de tidligere så frihetselskende amerikanerne. Kanskje norske politikere har noe å lære her?


-------------------------------------------------------------------------Hjulpet ut av Islams klør


Publisert 11. mars 2021


Nei, man skal ikke hate muslimer generelt, men det kan være gode grunner til å hate Islam, en religion og et samfunnssystem beskrevet i koranen og i hadithene og suraen. Å hate totalitære regimer er da ikke noe galt i - og Islam inneholder lover og regler som de fleste vil oppfatte som bestialske og totalitære.

Så er det heldigvis slik at bare et mindretall av de som betegner seg som muslimer, velger å stå for de deler av religionen Islam som kan oppfattes som bestialsk. Disse mennesker skal ikke hates, men heller søkes hjulpet ut av Islams klør. Men det kan være vanskelig for dem å vende Islam ryggen som følge av intern selvjustis i muslimske miljøer, der straffen for apostasi kan være temmelig hard. Ifølge koranen er straffen den ultimate.

Og denne religion støttes av Erna Solberg. Derfor må vi forby Islam


-------------------------------------------------------------------------Språk - et undervurdert problem


Publisert 6. mars 2021


Mangelfulle norskkunnskaper blant innvandrere utgjør en egen risiko i arbeidslivet.

Språkvansker har vært et sentralt tema i mange av det norske arbeidsmarkedet de siste 15 årene. Og fremdeles utgjør mangelen på språk en egen risiko i arbeidslivet – både for selve arbeidsplassen og innvandrerne selv.

I det norske arbeidsmarkedet er det fremdeles mange som ikke vil klare å holde en samtale gående, eller som lett vil misforstå kolleger, muntlig så vel som skriftlig. – Jeg vil si at språk på arbeidsplassen er undervurdert. Det gjelder på tvers av bransjer. Språk har en selvstendig betydning av organisering av arbeidet, arbeidsmiljøet og produksjon og sikkerhet, mener Fafo-forsker Anne Mette Ødegård.


-------------------------------------------------------------------------


Kirken hyllet Allah


Publisert 1. mars 2021


Olavsfestivalen inviterte i 2016 innvandrere i Trondheim til konsert med muslimske artister i Erkebispegården. De fikk blant annet høre religiøs, islamsk musikk med Noureddine Khourchid and the whirling dervishes of Damascus in Syria - som hyllet Allah med den kristne nasjonal-helligdommen, Nidarosdomen, som bakgrunnskulisse. Har kirken misforstått noe?


-------------------------------------------------------------------------


Barnefamilier i Oslo


Publisert 24. februar 2021


Barnefamiliene flykter fra Oslo sentrum, hevder Fremskrittspartiets Siv Jensen i Aftenposten 16. februar. Det stemmer ikke skriver Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo (Ap): - Tallene viser det motsatte: I perioden fra 2015 til 2020 er det blitt 24,7 prosent flere barn i skolepliktig alder i de fem sentrumsbydelene i Oslo. Befolkningsøkningen generelt i disse bydelene er på 12,7 prosent. Altså øker barnebefolkningen mer enn befolkningen for øvrig.


Fra kommentarfeltet: Til Raymond, dom ca. 25 % som du snakker om er vel innvandrere - eller? Hvor mange ghettoer er det i Oslo, heile byen kan vel snart beskrives som det. Dette forverres for hver time, og dette kan vi takke deg og den venstrevridde skrullepolitikken for. Alle vi som har noe imellom øra må og bør samle oss og føre et beinhard nei til innvandringspolitikk, før det er for sent, eller er det det allerede?


-------------------------------------------------------------------------Falske pass og ID-dokumenter


Publisert 20. februar 2021


Det var en femdobling av avslørte misbrukte ID-dokumenter ved Oslo lufthavn. I fjor ble 1.104 utlendinger avslørt med falske pass og ID-dokumenter her i landet, det høyeste tallet noen gang siden det kom statistikk om dette i 2012. Ifølge Aftenposten ble de 1.104 personene tatt med 1.167 falske dokumenter. Av dem som ble tatt, var 482 tyrkere.

- Oslo lufthavn avdekket nesten fem ganger så mange misbrukte ID-dokumenter i 2018 som i 2017. Det er også her de fleste tilfellene av ID-misbruk blant tyrkiske borgere ble avdekket da de ankom med fly, sier seniorrådgiver Mads Odnes Jensen ved Nasjonalt ID-senter. – For mange av dem har det vært nødvendig å bruke falske dokumenter for i det hele tatt å komme seg til Norge, hovedsakelig med fly. Men når de møter i Politiets utlendingsenhet og søker asyl, oppgir de sitt angivelig riktige tyrkiske navn og identitet, fortsetter han.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Med minoritetsbakgrunn


Publisert 16. februar 2021


Statistisk Sentralbyrå har publisert en artikkel om lavinntektsgrupper. Av artikkelen fremgår det at det først og fremst er familier med innvandrerbakgrunn som dominerer lavinntektsklassen. 

Andelen barn med innvandrerbakgrunn utgjør over halvparten av alle barn i lavinntektsfamilier. Videre fastslår SSB at barn i lavinntektsgrupper ofte kjennetegnes av å tilhøre barnerike familier hvor foreldrene har svak tilknytning til arbeidslivet. Færre unge bruker tid på skolearbeid, det er en økning i kriminelle gjengangere og ungdomskriminalitet knyttet til vold, og flere unge prøver rus enn tidligere. 


Likevel er det er store beløp som sendes ut av Norge av personer med minoritetsbakgrunn. Dette har innvirkning på fattigdommen minoritetene opplever.  Disse familiene prioriterer familie i hjemlandet fremfor barna sine her i Norge.


--------------------------------------------------------------------------------------


Kostbare høyreekstremister


Publisert 12. februar 2021


Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Etterretningstjenesten (E-tjenesten) holdt i februar en pressekonferanse for å fortelle hvordan det stod til med den nasjonale og statlige sikkerheten i landet. En rask konklusjon var at det var Russland, Kina og høyreekstremister innenlands som stod for de største truslene. Hele pressekonferansen var bare svada omkring kjente problemstillinger – men PST mente at pandemien ville føre til flere ekstremister på høyresiden – uttrykt også gjennom flere hatefulle ytringer.

Hva koster så dette oss: E-tjenesten fikk siste året 140 millioner mer enn året før, til sammen 2.3 milliarder. Antall ansatte er 830. NSM fikk 316 millioner i 2019 og har 227 ansatte. PST har 600 ansatt + ansatte i politidistriktene og 26 lokalkontorer. Budsjettet er på 600 millioner.

Det betyr at disse ca. 1600 menneskene bruker ca. 3.2 milliarder skattekroner på å spekulere omkring tema Russland, Kina - og høyreekstreme.  Vi er ikke imponert hverken av disse eller politikerne.


--------------------------------------------------------------------------------------


Angrep på ytringsfriheten


Publisert 6. februar 2021


Den som gir hat, trusler og trakassering en kanal bør ikke lenger kunne gjøre dette uten konsekvenser. Jeg foreslår at regjeringen setter ned en kommisjon, for å utarbeide en handlingsplan for å håndtere slike ytringer skriver Kjetil Ermesjø, lokalpolitiker og listekandidat for Ålesund Arbeiderparti.

Men det som truer Norge, er angrep på ytringsfriheten, som dette Ap-innlegget er et eksempel på. Innlegget truer dem som ytrer seg. Vi ser det hver dag. Det må være tindrende klart at intet demokrati og slettes intet fritt land eksisterer, uten fullstendig debatt om islam, en av verdens aller største og mest totalitære utfordringer, med en hellig bok, Koranen, som beviselig inneholder en overopphoping av trusler og drapstrusler mot kristne og jøder og mot dem som forlater islam blant sine egne. Disse koran-vers forkynnes i alle norske moskeer og de samme vers deklameres av selvmordsbombere før og når de utfører sin terrorhandling.


--------------------------------------------------------------------------------------


En politisk fallitt


Publisert 27. januar 2021


Av 7.000 nye førsteklassinger i Osloskolen i fjor klarte ikke 1.700 av barna å følge ordinær undervisning, altså rundt 25 prosent av samtlige nye skolebarn i hovedstaden.

25 prosent av førsteklassinger i Osloskolen kan altså ikke godt nok norsk – de klarer ikke å følge undervisningen. Over 15 år etter at problemet ble satt på dagsordenen, klarer heller ikke politikerne å bli enige om hvordan det alvorlige problemet skal løses. De vil ikke innse eller innrømme at det hele skyldes en hodeløs innvandring med påfølgende parallellsamfunn – en situasjon de selv har forårsaket. Tallene burde få politikerne til å skjemmes, men den gang ei: Tross den vanvittige fallitten disse tallene beviser, krangler politikerne enda om løsninger, akkurat som de kranglet om det samme for rundt 15 år siden. 


Det er ikke til å tro – eller?


--------------------------------------------------------------------------------------


Barneskoler – og innvandrere


Publisert 23. januar 2021

Av Fred Gløersen


42 lærere og ansatte ved Mortensrud barneskole i bydelen Søndre Nordstrand slår alarm om en skolehverdag med trusler og vold. I et innlegg i beskriver de situasjonen som prekær.

Lærerne ved Mortensrud er dermed den andre skolen i bydel Søndre Nordstand som slår alarm om uholdbare forhold. For en stund siden var det lærere og ansatte ved Lofsrud skole som brukte mediene til å rope høyt om hjelp (27 lærere roper varsku om trusler, vold og hevn- og æreskultur).

Lærerne varsler om en skolehverdag med trusler og vold. Det er barn som skolen ikke har ressurser og kompetanse til å hjelpe. Problemene starter lenge før ungdomsskolen forteller de. Kan det ha noe med innvandring å gjøre?Nye «norske» statsborgere


Publisert 19. januar 2021


Antall utenlandske statsborgere som er innvilget norsk statsborgerskap, har økt kraftig i løpet av 40 år. Det er særlig flyktninger fra Asia og Afrika som bytter statsborgerskap. Europeiske arbeidsinnvandrere beholder statsborgerskapet fra hjemlandet.

13 200 ble innvilget norsk statsborgerskap i 2019. Dette er noe flere enn året før da tallet var 10 300. De største gruppene som fikk norsk statsborgerskap, var somaliske og eritreiske statsborgere.

Åtte av ti personer som fikk norsk statsborgerskap i 2019 hadde bodd i Norge i åtte år eller mindre. For å få rett til norsk statsborgerskap må man som hovedregel hatt opphold i Norge i sju av de ti siste årene. Det kan derfor sies at de fleste av de som ble innvilget statsborgerskap ikke hadde ventet lenger enn nødvendig med å søke.

Siden 1999 har det hvert år vært noen flere kvinner enn menn som har fått norsk statsborgerskap. Dette var også tilfellet i 2019. 53 prosent av personene som fikk norsk statsborgerskap i løpet av dette året var kvinner.

Nettoinnvandringen av norske statsborgere i 3. kvartal 2020 var 12 042. Av disse var 9769 nye nordmenn som SSB og NTB uttrykker det. Da er det vel ikke noe rart at antall innvandrere i Oslo er på over 30 %? Ikke glem navnet på de politikerne som applauderer dette.Politiet, kvinner - og innvandring


Publisert 12. januar 2021

 

Det virker som om kvinnelige feminister har tatt hånd om politivesenet i Norge. Se på denne listen:


Tone Wilhelmsen. Stortingspresident

Erna Solberg. Statsminister.

Monica Mæland. Justisminister

Benedicte Bjørnland. Politiets øverste leder. Tidligere PST-leder.

Kristin Kvigne. Sjef for Kripos

Ida Øystese. Politimester i Øst-politidistrikt,

Gry Lene Sem. Nestkommanderende ved Enhet øst i Oslo politidistrikt

Nina Skarpenes. Rektor ved Politihøyskolen.

Over 70 % av politiadvokatene i Oslo er kvinner.

Over 80 % av politiadvokatene i Spesialenheten for politisaker er kvinner.

Etc. etc.


Det er dessuten kjent for de fleste at det står dårlig til med Norge – både i politikken og politiet. Innvandringen og dens medfølgende problemer er stadig økende. Kan feminismens sterke fremgang være årsaken til dette – og hva skulle feministene gjort uten oljefondet?Flyktning - ikke lenger flyktning


Publisert 5. januar 2021


Antall flyktninger i verden har nå oversteget 70 millioner. Det er det høyeste tallet siden annen verdenskrig, ifølge FNs høykommissær for flyktninger UNHCR.

Det er klart at antallet flyktninger stiger når flyktninger ikke lenger er flyktninger. Dette er klassisk kulturmarxisme. De tar et begrep som alle forstår innholdet på og endrer det. En flyktning er i dag en person som heller vil bo et annet sted. I gamle dager kalte man dette en emigrant. En lykkejeger. En som dro ut for å søke lykken et annet sted. Nå kalles han "flyktning" av våre myndigheter slik at vi får dårlig samvittighet og han kan importeres slik at vår stat kollapser på globalistenes ordre.

For betegnelsen flyktning gir god uttelling når det gjelder tilskudd fra det offentlige. Derfor finnes det menneskesmuglere som har flykningfabrikker. Dette er langt mer innbringende enn smugling av narkotika og belønnes rikelig av vestlige lands myndigheter og FN.Effektiv invasjon av Europa


Publisert 31. desember 2020


Rapporteringen av migrasjonens drama handler som oftest om spillet rundt NGO-skipene i Middelhavet, hvor det hele er så godt synlig, men alt dette berører svært få migranter sammenlignet med det totale antallet som kommer jevnt og trutt til Europa.

Mer enn 185.000 personer søkte om asyl i Tyskland i 2018, et antall som tilsvarer omtrent en fjerdedel av et tysk fødselskull, og tilstrømningen er ikke veldig mye lavere i 2019, med nesten 85.000 asylsøkere i løpet av årets sju første måneder.

Denne strømmen, som vedvarer på grunn av menneskesmugling og er i ferd med å avskaffe Tyskland, er i all hovedsak usynlig i nyhetsbildet. Hvordan skjer den?

Smuglingen involverer korrupte politifolk, den følger kompliserte ruter som involverer flyplasser, og den er blitt enda dyrere - går det frem av EU-dokumentene, som i hovedsak bygger på informasjon fra EUs asylbyrå EASO og fra kilder i politiet som har etterforsket og pågrepet menneskesmuglere.Offentlig sektor - fører sin egen politikk


Publisert 22. desember 2020


I en artikkel på Utdanningsetatens nettsider, skriver Oslo kommune om skolestart. Artikkelen er illustrert av et bilde av en gruppe barn, hvor en av jentene på bildet går med hijab.

Men dette er ikke noen overraskelse for mange. "Staten i staten", dvs. det offentlige byråkratiet, er fullt av folk som synes dette er nødvendig, berikende og fantastisk. Det finnes mange andre eksempler på akkurat det samme. Det virker som om store deler av offentlig sektor fører sin egen innvandringspolitikk - helt uavhengig av hvem som er valgt inn på Stortinget eller sitter i regjering. Det forklarer også hvorfor det er så vanskelig å få endret på ting. Trump kalte det "the swamp", og det er et svært godt begrep.


Mange mener det er feminismens gjennomslag med mer eller mindre innkvoterte kvinner i overordnede, offentlige stillinger som er hovedproblemet.Mannlige innvandrere


Publisert 17. desember 2020


Menn er kvinner tallmessig overlegne med til sammen 70 millioner i Kina og India.

Men Kina og India befinner seg åpenbart langt nok borte til at man gidder å sette søkelys på temaet - og man er lite interessert i å belyse det faktum at den innvandringsliberale, herskende klasse er i ferd med å importere samme problematikk i hele Vest-Europa. Men det er faktisk hva europeiske – og norske – politikere gjør. Riktignok i tallmessig mindre skala fordi europeiske befolkninger er mindre, men likevel i stor nok skala til at vi risikerer å bli sittende med alvorlige problemer hvis trenden fortsetter. Og de som vil få merke det først er den kvinnelige delen av befolkningen.


Og det hele skyldes at masseinnvandringen til Europa er sterkt mannsdominert. Mannsdominansen er i tillegg størst fra Afrika og det islamske Asia (som begge omfatter Midtøsten); såkalte R3-land som fra før av ikke utmerker seg med bevegelsesfrihet, rettigheter og likestilling for kvinner.


I en rapport fra Statistisk sentralbyrå i 2018 (SSB) fremgår det at tallet på «mannlige innvandrere var litt høyere enn antallet kvinnelige» (380 000 mot 345 000). Dette gir en kjønnsproporsjon på 91 kvinner per 100 menn. Så «litt» er nok noe av en underdrivelse, for 35 000 flere menn enn kvinner er ikke «litt» i en befolkning som totalt teller 5,3 millioner og særlig ikke når trenden ikke viser noen tegn til å være avtagende. Faktisk tilsvarer mannsoverskuddet nesten et helt Tromsø (39 000 innbyggere).Norsk statsborgerskap


Publisert 13. desember 2020


Hvorfor er det så om å gjøre å dele ut norsk statsborgerskap i hytt og pine til asylanter? Flyktningrettens regler sier at asyl skal være en midlertidig ordning - ikke permanent. Når hjemlandet blir trygt nok skal asylantene reise hjem igjen til sitt eget hjemland. De skal ikke bosettes permanent i Norge og få norsk statsborgerskap. Det må være en sjelden unntaksregel, ikke hovedregelen.


Nå må norske politikere begynne å føre en ansvarlig politikk. Befolkningen her i landet er jo i ferd med å bli skiftet ut. Slik man holder på å dele ut statsborgerskap i øst og vest, er det bare et tidsspørsmål før vi etniske nordmenn blir i mindretall i eget land! I Oslo så utgjør allerede andelen innvandrere mer enn 1/3 av befolkningen. Tilsvarende gjelder bl.a. Drammen, og i flere andre byer og tettsteder skjer tilsvarende utvikling. Som media skrev tidligere i år er nå 42% av alle nyfødte i Oslo barn av innvandrerforeldre. Prognosen er at i 2025 vil andelen være over 50% og i 2035 over 60%! Det er til å grine av.Politikerne skalker lukene


Publisert 8. desember 2020


Folket er ikke muslimhatere, men folket er imot at muslimene i kraft av såkalte velferdsimmigranter befolker kongeriket på bekostning av etniske norske. Politikerforakt kommer av samme grunn, politikere som styrer skuta mot folkets vilje. En Elite som opphøyer seg selv til å være dem som vet, vet hvordan vi skal ha det i riket vårt.

Vanlige folk, dvs. folk flest finner seg snart ikke lenger i dette. Mens folket blir pålagt flere avgifter for å finansiere dette (bompenger, by pakker hvor bilister betaler for bussene og syklene) så sitter Eliten med sine høye snitter og koser seg til subsidierte priser, eller tar en tur med limousinen i Oslo`s gater for å se ned på sitt folk. Statsministeren beordrer sine ministere til å bruke statens limousiner i ren beskyttelse mot egen befolkning.

Folket er lei av dagens politikere som er oppfostra som broilere uten arbeidserfaring og uten innblikk i vanlige folks hverdag. Folket vil slå tilbake, på samme måte som franskmennene stormet Bastillen.Globalisering


Publisert 26. november 2020


Jeg er mot utstrakt globalisering. Jeg ønsker å beskytte og bevare nasjonalstaten. En sterk og fri nasjonalstat sikrer demokrati og frihet i en turbulent og usikker verden. Jeg vil sikre kontroll over landets grenser.

Å være mot globalisering betyr på ingen måte at man isolerer seg eller er innadvendt. Som et lite land med en åpen økonomi er Norge avhengig av et vidt og godt samarbeid med andre land. Dette har vi deltatt i i mange år. Dagens vekt på utstrakt globalisering er ikke noen forutsetning for et slikt samarbeid. Utenrikspolitikken må utformes slik at den ikke kommer i konflikt med Grunnloven. Norsk suverenitet må ikke avgis i strid med Grunnlovens paragrafer 1 og 115.

Jeg er også mot FNs globale migrasjonsplan. USA og flere andre land har holdt seg unna denne avtalen, men vår regjering har sluttet seg til den. Jeg oppfatter FNs migrasjonsplan som et skjult angrep på nasjonalstaten. Noen har argumentert med at FNs migrasjonsplan «vil gjøre det lettere å få til returavtaler» (med hjemlandene til personer som skal returneres etter endelig avslag på asylsøknad). Men alle land har en åpenbar moralsk plikt til å ta i mot egne borgere. Hvilken verden ville vi få hvis ingen land brydde seg om dette? Å nekte å ta i mot egne borgere er et brudd på alle prinsipper for internasjonalt samkvem. Det er gode grunner for å hevde at en slik holdning burde utløse sanksjoner fra andre land, for eksempel kutt i bistandspenger. Skal man få til et fungerende internasjonalt samarbeid, må alle bidra og ta ansvar. Det burde ikke være nødvendig å måtte inngå en internasjonal avtale i regi av FN for å få statsledere til å forstå dette. Vi har allerede internasjonale regler og praksis som dekker dette behovet.Hvem/hva er du?


Publisert 20. november 2020


I dette landet har det dessverre blitt slik at hvis du ikke er for å åpne grensene for alle som vil komme hit og tære på våre fellesgoder uten å yte noe tilbake, da er du rasist. Hvis du tillater deg å kritisere islam for å være en totalitær politisk religion, da er du islamofob, skal målbindes og er muslimkrenker. Hvis du tillater deg å stille spørsmålstegn ved alle oppleste og vedtatte «sannheter» omkring miljø og klima, for ikke å snakke om å kritisere Greta Thunberg som «klimaekspert», da er du klimafornekter. Hvis du ikke er helt med på all drittkastingen og utdritingen av Trump og antyder at han faktisk har gjort noe bra også, da er du komplett idiot. Hvis du tillater deg å mene at hijab, burka og niqab er kvinneundertrykkende plagg og symboliserer manglende vilje til integrering, da er du også rasist. Hvis du refererer til andre medier enn mainstreamene, hvor alt ovenfor er dagligdags, da er du høyreekstremist. Slik kan vi fortsette. Er fri debatt i ferd med å bli ofret på den politiske korrekthetens alter?SIAN, politiet og feminismen


Publisert 28. august 2020


I Aftenposten kunne man i dag lese en artikkel skrevet av Daniel Røed-Johansen med overskriften «Politiet vil vurdere om Sian skal få nei til å markere i boligområder». Årsaken er at Sian blir møtt av mange motdemonstranter - og det er derfor ikke sikkert at disse markeringene er egnet nær boligområder i fremtiden, mener Oslo-politiet, representert ved politiadvokat i Oslo politidistrikt, Kai Spurkland.

Men dette er jo å snu problemstillingen fullstendig på hodet. Det er ikke Sian som er problemet. Det er kriminelle og rabiate innvandrere som skaper ordensforstyrrelsene og begår lovbrudd. Representantene fra SIAN oppfører seg som folk skal gjøre.

Spørsmålet er så hvordan vi kan havne i en slik situasjon at det er etniske nordmenn som får skylden for at innvandrere oppfører seg som lovbrytere – og det er nordmennene som må nektes ytringsfrihet av et politi som svikter gang på gang i møte med innvandringsproblemene.

Det er nok ikke politisk korrekt å mene at dette har noe med feminisme å gjøre – men la oss se hvem som styrer i politinorge.  

Statsministeren er kvinne, justisministeren er kvinne, sjefen for politihøyskolen er kvinne, politidirektoratet blir ledet av en kvinne, politimesteren i Oslo er kvinne, det samme er politimesteren i øst-politidistrikt. På toppen av det hele er nesten 70 % av politiadvokatene i Oslo politidistrikt kvinner. Etc. etc. Og fremtiden ser ikke lysere ut – 51 % av studentene som begynner på Politihøyskolen i år er kvinner.

Bak det hele ligger også det faktum at alle organisasjoner som promoterer innvandring er dominert av kvinner – det samme gjelder de som reiser til Hellas og tar imot migrantene der.

Det er derfor god grunn til å tro at problemene landet har med innvandringen skyldes feministiske kvinners grep om politikken generelt og politiet spesielt.Norges skjebne er underordnet


Publisert 25. august 2020


Den lille minoriteten som promoterer innvandring, er meget høyrøstet og har klart å få det veldig ubehagelig i det hele tatt å stille spørsmål ved det de driver med. Det er de nødt til da det ikke finne gode argumenter for denne innvandringen. I starten ble vi fortalt at dette var velutdannede mennesker og at vi ville få mange nye matretter å kose oss med. Ingenting har vært sant. Det viser seg nå, at dette er i stor grad velstandssnyltere og EU har bekreftet at bare ca. 3% er reelle søkere med beskyttelsesbehov. Likevel kjører man videre i samme sporet. Ingen konsekvensanalyser gjøres, bortsett fra Brochmann rapportene som egentlig sa at dette var vanvidd. Ingen bryr seg om dem. Hvorfor? Jeg kan ikke se noen annen grunn enn ønsket om en personlig stjerne i FN/EU systemet slik at man ender i en skattefri jobb der. Norges skjebne er underordnet.Et privilegert lag i befolkningen


Publisert 4. august 2020


Det som skjer i våre dager, er at politikerne føler et trykk fra befolkningen. I den prosessen konsoliderer de sin makt. Dette er noe som ikke skjer når politikerne er vanlige folk som kommer fra vanlige jobber, men dagens politikere er så godt som alle politiske broilere, som til sammen utgjør et samfunn lignende Frimurerne, Jehovas Vitner, Legeforeningen etc. De er et eget, ytterst privilegert lag i befolkningen, og nå ser de behovet for å sikre sin maktbase. Det absolutt verste som kan skje, er at det kommer noen utenfra (som Trump), og tar makta fra dem.I USA


Publisert 11. februar 2020


I USA er det nå i ferd med å bli slik, at stygge, nedsettende og frekke uttalelser om landets president og den politikk, som fargede, fortrinnsvis kvinner, bringer til torgs, uansett hvor ekstrem og utopisk og skadelig den er, skal ikke kunne kritiseres eller imøtegås. Gjør man det, blir man med en gang stemplet som en "rasist", og for å sette disse fargedes liv i fare, ved angivelig å bidra til at de får døds-trusler. M.a.o. Disse menneskene skal gjøres urørlige, uansett hva de sier, eller gjør, grunnet sin hudfarge.
Rasismekortet og muslimenes taktikk med å påberope seg å være de egentlige "offer" for egne ugjerninger, blir utnyttet maksimalt.Hva er flerkultur?


Publisert 11. februar 2020


Av en eller annen grunn innbilte sosialistene seg at innvandrere og muslimer er postmodernister og ville bli multikulturelle når de ankom Europa, de ville være med på å skape "Det Nye Vi". Hvor man fikk denne vanvittige ideen fra, er umulig å få svar på, for muslimer shopper ikke kultur eller religion. De er monokulturelle med en eneste misjon: Spre islam. Dermed står vi i tåkeheimen om hva "flerkultur" faktisk er, hvordan den var ment å fungere, og hvor dette vanvittige samfunnseksperimentet har fungert tidligere. Ikke i USA i hvert fall, for USA er multietnisk - men ikke multikulturelt. Tvert om.Tilhørighet


Publisert 20. februar 2020


Paul Thomas og Abdul-Razak Kuyini Alhassan, begge førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Sørøst-Norge skriver i februar 2020: Vanskelig å føle seg norsk. Vi som har forsket på ungdom med innvandrerbakgrunn (og selv har en slik bakgrunn), savner en diskusjon i offentligheten om tilhørighet. I underkant av 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn. Da er det merkelig at ordskiftet fortsatt domineres av kriminalitet, vold, tvangsekteskap og lignende. Minoritetsungdom har fortalt oss at det er vanskelig å føle seg norsk når storsamfunnet ikke er villig til å la dem høre til.

Men kan tilhørighet være et problem når nesten 40 prosent av barn i grunnskolen i Oslo har minoritetsbakgrunn – da finnes et jo mange parallellsamfunn de kan føle tilhørighet til. Nå tallet kommer over 50 % er det jo etniske nordmenn som må finne en ny tilhørighet.Tro i takt med samfunnsutviklingen


Publisert 4. mars 2020


Forskjellen på religionene er dog at mens kristne alltid har forstått at Bibelen er skrevet av mennesker og også satt sammen og samlet «riktignok med inspirasjon av Den hellige ånd» så mener muslimene at Koranen er «uskrevet» (ikke skrevet av mennesker), men skrevet av Allah selv, og at originalen derfor ligger i «himmelen».

Denne forskjellen på ideen rundt de hellige skrifter er svært viktig, og gjør at kristendommen og islam har utviklet seg helt ulikt gjennom tiden.

Kristne med sin viten om at det er ulike mennesker «i tiden» som har formulert det som står skrevet, likeså at svært mye handler om brev fra apostler til ulike konkrete menigheter på den tiden, har derfor et stort tolkningsmonn ved at man kan tolke de ulike Bibeltekster også inn i det samfunn og den tid disse ble skapt. Dette gir åpning for å bringe troen mer i takt med samfunnsutviklingen.

Islam derimot står mye mer bom fast, da Koranen mye mer blir «låst» uten en slik fortolkningsramme. Dette har gjort at mens kristne og kristne samfunn har utviklet seg gjennom tidene, står muslimer mye mer fast i år 630.Politiske broilere


Publisert 4. mars 2020


Politiske broilere er et stort problem i samtiden ettersom det meste i livet dreier seg om detaljer og nyanser som man bare får gjennom praktisk erfaring, noe broilerne aldri vil få. Det andre og større problemet er at dagens politikere gjør alt for å skvise politiske dråper ut av hver sitron, karikere situasjoner og andres utsagn, vri og vende på alt til det ugjenkjennelige, bytte standpunkt avhengig av posisjon og vende sin kappe etter vinden. Ikke vet man lenger hvem de egentlig representerer, eller hva de finner på å mene rundt neste sving. Dermed er grobunnen sådd for politikerforakt og populisme og man sager på vårt demokratiske samfunns grunnpilarer. Det er et problem.